SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 05/08/2015 roku.
DEZ/P/341/ZP-23/2015
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.) w przedmiocie: Doposażenie SPZZOZ w Wyszkowie w aparaturę i sprzęt medyczny Zamawiający dokonał wyboru:
 • oferty nr 1: ACS Słuchmed Sp. z o.o. ul. Orla 5, 20-022 Lublin – pakiet nr 10 za cenę brutto 19899 zł, termin dostawy 28 dni.
 • oferty nr 2: LIFEMED Poland Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 19b, 02-677 Warszawa - pakiet nr 7 za cenę brutto 124038 zł, termin dostawy 28 dni.
 • oferty nr 3: MEDIMA Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa - pakiet nr 5 za cenę brutto 73116 zł, termin dostawy 7 dni.
 • oferty nr 4: CARL ZEISS Sp. z o.o. ul. Naramowicka 76, 61-622 Poznań - pakiet nr 9 za cenę brutto 129924 zł, termin dostawy 28 dni.
 • oferty nr 5: ENDO ELEKTRONIK Sp.z  o.o. ul. Kolejowa 11b, 05-805 Kanie - pakiet nr 6 za cenę brutto 88128 zł, termin dostawy 28 dni;  pakiet nr 11 za cenę brutto 59832zł, termin dostawy 28 dni.
 • oferty nr 6: MARGOT MEDICAL Sp.z  o.o. ul. Wąwozowa 18 lok.154-155, 02- 796 Warszawa - pakiet nr 8 za cenę brutto 27000 zł, termin dostawy 28 dni.
 • oferty nr 7: OLYMPUS Polska Sp. z o.o. ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa - pakiet nr 3 za cenę brutto 254298,82 zł, termin dostawy 28 dni; pakiet nr 4 za cenę brutto 54825,85 zł, termin dostawy 28 dni.
 • oferty nr 8: TIMKO Sp. z  o.o. ul. Syrokomli 30, 03-335 Warszawa - pakiet nr 1 za cenę brutto 304776 zł, termin dostawy 28 dni.
 • oferty nr 9: FORMED Sp. z  o.o. SK Al. Legionów 21a, 34-300 Żywiec- pakiet nr 2 za cenę brutto 119956,68 zł, termin dostawy 28 dni.
UZASADNIENIE W zakresie poszczególnych pakietów złożono po jednej ofercie, których cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowych zadań. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy nastąpi z dniem 17/08/2015 roku w siedzibie Zamawiającego. Oferty w niniejszym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:
 1. ACS Słuchmed Sp. z o.o. ul. Orla 5, 20-022 Lublin – pakiet nr 10 za cenę brutto 19899 zł -> kryterium cena 95 pkt, termin dostawy 28 dni -> kryterium termin dostawy 5 pkt, RAZEM 100 pkt.
 2. LIFEMED Poland Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 19b, 02-677 Warszawa - pakiet nr 7 za cenę brutto 124038 zł, -> kryterium cena 95 pkt, termin dostawy 28 dni-> kryterium termin dostawy 5 pkt, RAZEM 100 pkt.
 3. MEDIMA Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa - pakiet nr 5 za cenę brutto 73116 zł-> kryterium cena 95 pkt,, termin dostawy 7 dni-> kryterium termin dostawy 5 pkt, RAZEM 100 pkt.
 4. CARL ZEISS Sp. z o.o. ul. Naramowicka 76, 61-622 Poznań - pakiet nr 9 za cenę brutto 129924 zł-> kryterium cena 95 pkt, termin dostawy 28 dni-> kryterium termin dostawy 5 pkt, RAZEM 100 pkt.
 5. ENDO ELEKTRONIK Sp.z  o.o. ul. Kolejowa 11b, 05-805 Kanie - pakiet nr 6 za cenę brutto 88128 zł-> kryterium cena 95 pkt, termin dostawy 28 dni-> kryterium termin dostawy 5 pkt, RAZEM 100 pkt;  pakiet nr 11 za cenę brutto 59832zł, termin dostawy 28 dni-> kryterium termin dostawy 5 pkt, RAZEM 100 pkt.
 6. MARGOT MEDICAL Sp.z  o.o. ul. Wąwozowa 18 lok.154-155, 02- 796 Warszawa - pakiet nr 8 za cenę brutto 27000 zł-> kryterium cena 95 pkt, termin dostawy 28 dni-> kryterium termin dostawy 5 pkt, RAZEM 100 pkt.
 7. OLYMPUS Polska Sp. z o.o. ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa - pakiet nr 3 za cenę brutto 254298,82 zł-> kryterium cena 95 pkt, termin dostawy 28 dni-> kryterium termin dostawy 5 pkt, RAZEM 100 pkt; pakiet nr 4 za cenę brutto 54825,85 zł-> kryterium cena 95 pkt, termin dostawy 28 dni-> kryterium termin dostawy 5 pkt, RAZEM 100 pkt.
 8. TIMKO Sp. z  o.o. ul. Syrokomli 30, 03-335 Warszawa - pakiet nr 1 za cenę brutto 304776 zł-> kryterium cena 95 pkt, termin dostawy 28 dni-> kryterium termin dostawy 5 pkt, RAZEM 100 pkt.
 9. FORMEDSp. z  o.o. SK Al. Legionów 21a, 34-300 Żywiec- pakiet nr 2 za cenę brutto 119956,68 zł-> kryterium cena 95 pkt, termin dostawy 28 dni-> kryterium termin dostawy 5 pkt, RAZEM 100 pkt.
Agnieszka Ewa Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno- Administracyjnych

Wyszków, dnia 29/07/2015 r.
DEZ/P/341/ZP- 23/2015 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Doposażenie SPZZOZ w Wyszkowie w aparaturę i sprzęt medyczny. Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.), wprowadza modyfikację do Pakietu nr 2: Stół operacyjny do zabiegów w zakresie chirurgii urazowej i ortopedii w ilości 1 sztuki dla potrzeb Bloku Operacyjnego SPZZOZ w Wyszkowie  opisanego  w załączniku nr 2/2- opis przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie ilości poszczególnych elementów wchodzących w skład pakietu nr 2, tj.:
Stół operacyjny - 1 szt System do ogrzewania pacjentów - 1 szt Taboret z oparciem - 4 szt Wózek aparaturowy - 1 szt
Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 31/07/2015 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 31/07/2015 roku o godz. 10:15.
Wojciech Żubrowski Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Odpowiedzi na pytania
Polska-Wyszków: Urządzenia medyczne 2015/S 119-217173
Numer ogłoszenia: 2015/S 119-217173; data zamieszczenia: 23.06.2015 Materiały do pobrania
23.06.2015
Polska-Wyszków: Urządzenia medyczne 2015/S 119-217173
Numer ogłoszenia: 2015/S 119-217173; data zamieszczenia: 23.06.2015 Materiały do pobrania