SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 04.11.2015 r. DEZ/Z/3410/11/2015/TG ZP- 24/2015 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.) w przedmiocie: „REMONT I MODERNIZACJA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII W SPZZOZ W WYSZKOWIE” - Nasz znak DEZ/P/341/ZP-24/2015, Zamawiający dokonał:
 1. Odrzucił, zgodnie z art. 89 ust.1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.),  ofertę nr 2  złożoną przez  NAFIBUD S.A., 17-100 Bielsk Podlaski, ul. T. Kościuszki 10/7: cena brutto: 3 028 175,82 zł. i Termin wykonania: … - Wykonawca w ofercie nie podał terminu wykonania, pomimo, że termin wykonania jest jednym z kryterium oceny ofert i taki brak nie podlega poprawie ani uzupełnieniu.
 2. Unieważnił postępowanie na podstawie:
  1. podstawa prawna: art. 93 ust.1 pkt. 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.),
  2. uzasadnienie faktyczne: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiajacy nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający przeznaczył na realizacje zamówienia 2 944 676,14 zł. brutto, a cena najkorzystniejszej oferty wynosi 3 079 000,00 zł.
Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 1. Konsorcjum: Lider - ANCHOR pbw Sp. z o.o., 16-070 Choroszcz, ul. Zestawie III i Partner - POŻARSKI BUDOWNICTWO Mirosław Pożarski, 16-010 Nowodworce, ul. Skrajna 7: cena brutto: 3 079 000,00 zł. i Termin wykonania 120 dni.
 2. NAFIBUD S.A., 17-100 Bielsk Podlaski, ul. T. Kościuszki 10/7: cena brutto: 3 028 175,82 zł. i Termin wykonania – nie podano.
Wyszków, dnia 30.10.2015 r. DEZ/Z/3410/136/2015/TG ZP- 24/2015 INFORMACJA O SPROSTOWANIU Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest „REMONT I MODERNIZACJA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII W SPZZOZ W WYSZKOWIE”- Nasz znak DEZ/P/341/ZP-24/2015.  Numer ogłoszenia w BZP: 268542 - 2015, data zamieszczenia. 09.10.2015 r. i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Numer ogłoszenia w BZP: 282006 - 2015, data zamieszczenia. 22.10.2015 r. i Numer ogłoszenia w BZP: 284682 - 2015, data zamieszczenia. 26.10.2015 r. Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z art.  38   ust.  4,  Ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo   zamówień   publicznych   ( Dz. U.  z 2013r. poz. 907   z późn. zm.) informuje, że  koryguje zapis w  Załączniku nr 2/1(1) do pisma DEZ/Z/3410/135/2015/TG  ZP-24 z dnia 29.10.2015 r. -  poprawia błąd w opisie mostu IS-500/1 - Most zasilający jednostanowiskowy o długości belki poziomej ok. 2600 mm.   Poprawa polega na zmianie zapisu w wierszu LP. 2. tabeli z zapisu: „Przewody gazowe wewnątrz panelu muszą być wykonane ze sztywnych rur miedzianych i podłączone do instalacji zgodnie ze schematem instalacji gazów medycznych . Przewody wewnętrzne w panelu mają spełniać wymogi norm.” Na zapis: „Przewody gazowe wewnątrz panelu muszą być podłączone do instalacji zgodnie ze schematem instalacji gazów medycznych . Przewody wewnętrzne w panelu mają spełniać wymogi norm.” Zamawiajacy informuje, że:
 1. Termin składania ofert został zmieniony, oferty należy składać na adres Zamawiającego:  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. KEN 1, 07-200  Wyszków, nie później niż do dnia 02.11.2015 roku do godz. 10:00, w Kancelarii – pokój nr 4, w budynku administracyjnym.
 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.11.2015  roku o godz. 10:15, w Sali Narad – pokój nr 3, w budynku administracyjnym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. KEN 1.
Wyszków, dnia 29.10.2015 r. DEZ/Z/3410/135/2015/TG ZP- 24/2015 INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, wprowadzonej ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia: Numer ogłoszenia w BZP: 284682 - 2015, data zamieszczenia. 26.10.2015 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest REMONT I MODERNIZACJA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII W SPZZOZ W WYSZKOWIE- Nasz znak DEZ/P/341/ZP-24/2015.  Numer ogłoszenia w BZP: 268542 - 2015, data zamieszczenia. 09.10.2015 r. i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Numer ogłoszenia w BZP: 282006 - 2015, data zamieszczenia. 22.10.2015 r. i Numer ogłoszenia w BZP: 284682 - 2015, data zamieszczenia. 26.10.2015 r. W nawiązaniu do wprowadzonej w dniu 26.10.2015 r. zmiany terminu składania ofert, Zamawiający Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z art.  38   ust.  4,  Ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo   zamówień   publicznych   ( Dz. U.  z 2013r. poz. 907   z późn. zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana polega na:
 1. Korekcie opisu opis mostów zasilających IS-500/1 i IS-500/4.
  • W załączeniu do pobrania zmieniony Załącznik nr 2/1(1) do SIWZ DEZ/341/ZP-24/2015,
Jednocześnie informujemy, że Zamawiajacy unieważnia dotychczas udzielone odpowiedzi na pytania dotyczące Opisów mostów  zasilających IS-500/1 i IS-500/4.
 1. Zmianie w instalacjach elektrycznych polegającej na wykonanie instalacji gniazd ekwipotencjalnych według rysunku zamiennego oraz zamiennego schematu rozdzielnicy RIT2 ( dodatkowo 6 szt. podwójnych gniazd)
  • W załączeniu do pobrania zmieniony Załącznik nr 1/1(1) do SIWZ DEZ/341/ZP-24/2015, oraz dołączony rysunek instalacji (rys. nr 7) i rozdzielni RIT1 (rys. nr 3).
Zamawiajacy informuje, że:
 1. Termin składania ofert został zmieniony, oferty należy składać na adres Zamawiającego:  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. KEN 1, 07-200  Wyszków, nie później niż do dnia 02.11.2015 roku do godz. 10:00, w Kancelarii – pokój nr 4, w budynku administracyjnym.
 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.11.2015  roku o godz. 10:15, w Sali Narad – pokój nr 3, w budynku administracyjnym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. KEN 1.
Materiały do pobrania Wyszków, dnia 23.10.2015 r. DEZ/Z/3410/132/2015/TG ZP- 24/2015 ODPOWIEDŹ  NA   PYTANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest „REMONT I MODERNIZACJA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII W SPZZOZ W WYSZKOWIE”- Nasz znak DEZ/P/341/ZP-24/2015.  Numer ogłoszenia w BZP: 268542 - 2015, data zamieszczenia. 09.10.2015 r. i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Numer ogłoszenia w BZP: 282006 - 2015, data zamieszczenia. 22.10.2015 r. Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z art.  38   ust.  1., 2. i  4,  Ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo   zamówień   publicznych   ( Dz. U.  z 2013r. poz. 907   z późn. zm.) udziela następujących odpowiedzi na złożone zapytania. Pytania i odpowiedzi do pobrania Wyszków, dnia 22.10.2015 r. DEZ/Z/3410/131/2015/TG ZP- 24/2015 INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest „REMONT I MODERNIZACJA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII W SPZZOZ W WYSZKOWIE”- Nasz znak DEZ/P/341/ZP-24/2015.  Numer ogłoszenia w BZP: 268542 - 2015, data zamieszczenia. 09.10.2015 r. i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Numer ogłoszenia w BZP: 282006 - 2015, data zamieszczenia. 22.10.2015 r. W związku z korektą odpowiedzi na pytania, Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z art.  38   ust.  4a. pkt.1)  Ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo   zamówień   publicznych   ( Dz. U.  z 2013r. poz. 907   z późn. zm.), zmienia termin złożenia ofert jak w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia: Numer ogłoszenia w BZP: 282006 - 2015, data zamieszczenia. 22.10.2015 r. i informuje, że:
 1. Termin składania ofert ulega zmianie, oferty należy składać na adres Zamawiającego:  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. KEN 1, 07-200  Wyszków, nie później niż do dnia 27.10.2015 roku do godz. 10:00, w Kancelarii – pokój nr 4, w budynku administracyjnym.
 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.10.2015  roku o godz. 10:15, w Sali Narad – pokój nr 3, w budynku administracyjnym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. KEN 1.
Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 268542-2015 z dnia 2015-10-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wyszków Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w następujących dokumentach załączonych do SIWZ: a) Dokumentacja projektowa wielobranżowa, w tym: Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy i Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót,... Termin składania ofert: 2015-10-26 Numer ogłoszenia: 282006 - 2015; data zamieszczenia: 22.10.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 268542 - 2015 data 09.10.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel. 0-29 7437600, fax. 029 7437605. SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić:
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. KEN 1, 07-200 Wyszków, w Kancelarii - pokój nr 4, w budynku administracyjnym.. W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. KEN 1, 07-200 Wyszków, w Kancelarii - pokój nr 4, w budynku administracyjnym.. Wyszków, dnia 22.10.2015 r. DEZ/Z/3410/130/2015/TG ZP- 24/2015 KOREKTA  ODPOWIEDŹI  NA   PYTANIA
 • ODPOWIEDŹ NR II  Pismo nr: DEZ/Z/3410/125/2015/TG ZP- 24/2015 z dnia 20.10.2015 r.,
 • ODPOWIEDŹ NR III  Pismo nr: DEZ/Z/3410/127/2015/TG ZP- 24/2015 z dnia 21.10.2015 r..
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest „REMONT I MODERNIZACJA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII W SPZZOZ W WYSZKOWIE”- Nasz znak DEZ/P/341/ZP-24/2015.  Numer ogłoszenia w BZP: 268542 - 2015, data zamieszczenia. 09.10.2015 r. Korekty odpowiedzi do pobrania Wyszków, dnia 22.10.2015 r. DEZ/Z/3410/129/2015/TG ZP- 24/2015 DODATKOWE WYJAŚNIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest „REMONT I MODERNIZACJA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII W SPZZOZ W WYSZKOWIE”- Nasz znak DEZ/P/341/ZP-24/2015.  Numer ogłoszenia w BZP: 268542 - 2015, data zamieszczenia. 09.10.2015 r. Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z art.  38   ust.  1., 2. i  4,  Ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo   zamówień   publicznych   ( Dz. U.  z 2013r. poz. 907   z późn. zm.) udziela wyjaśnień  do złożonych pytań: W nawiązaniu do udzielonych już odpowiedzi, w związku z tym że mosty do sal nadzoru zostały ujęte w przedmiarze do gazów medycznych i zestawieniu wyposażenia  do technologii medycznej Załącznik 2, wyjaśniamy dodatkowo:
 • należy pominąć mosty (ilości) i ich opisy z przedmiaru do gazów medycznych a przyjąć ilości mostów z Załącznik nr 2 do SIWZ  DEZ/P/341/ZP-24/2015 - ZESTAWIENIE SPRZĘTÓW ORAZ URZĄDZEŃ PODLEGAJACYCH MONTAŻOWI, a opisy mostów z Załącznika nr 2/1 do SIWZ  DEZ/P/341/ZP-24/2015 - WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU ORAZ URZĄDZEŃ PODLEGAJĄCYCH MONTAŻOWI.
Jednocześnie Zamawiajacy informuje, że:
 1. Termin składania ofert nie ulega zmianie, oferty należy składać na adres Zamawiającego:  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. KEN 1, 07-200  Wyszków, nie później niż do dnia 26.10.2015 roku do godz. 10:00, w Kancelarii – pokój nr 4, w budynku administracyjnym.
 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.10.2015  roku o godz. 10:15, w Sali Narad – pokój nr 3, w budynku administracyjnym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. KEN 1.
Wyszków, dnia 21.10.2015 r. DEZ/Z/3410/127/2015/TG ZP- 24/2015 ODPOWIEDŹ  NR III  NA   PYTANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest „REMONT I MODERNIZACJA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII W SPZZOZ W WYSZKOWIE”- Nasz znak DEZ/P/341/ZP-24/2015.  Numer ogłoszenia w BZP: 268542 - 2015, data zamieszczenia. 09.10.2015 r. Pytania i odpowiedzi do pobrania Wyszków, dnia 20.10.2015 r. DEZ/Z/3410/125/2015/TG ZP- 24/2015 ODPOWIEDŹ  NR II  NA   PYTANIA (odpowiedz będą udzielane sukcesywnie w miarę opracowywania) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest „REMONT I MODERNIZACJA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII W SPZZOZ W WYSZKOWIE”- Nasz znak DEZ/P/341/ZP-24/2015.  Numer ogłoszenia w BZP: 268542 - 2015, data zamieszczenia. 09.10.2015 r. Pytania i odpowiedzi do pobrania   Wyszków,dn.19.10.2015 ODPOWIEDZ NR I NA PYTANIA DO PRZETARGU "REMONT I MODERNIZACJA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII W SPZZOZ W WYSZKOWIE Materiały do pobrania 09.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Wyszków: REMONT I MODERNIZACJA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII W SPZZOZ W WYSZKOWIE Numer ogłoszenia: 268542 - 2015; data zamieszczenia: 09.10.2015 Materiały do pobrania - plik 52MB