SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 19.01.2016 r.
DEZ/P/3410/3/2016/TG ZP- 38/2015
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA DEZ/P/341/ZP- 38/2015 Nr ogłoszenia w BZP: 2159 – 2016, z dnia: 11.01.2016.
Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z art.  93   ust.1  pkt.7)  Ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo   zamówień   publicznych   ( Dz. U.  z 2013r. poz. 907   z późn. zm.) informuje o unieważnieniu postępowanie na „WYKONYWANIE NAPRAW BIEŻĄCYCH, KONSERWACJI ORAZ OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE SPZZOZ w WYSZKOWIE”, nasz znak – DEZ/P/341/ZP- 38/2015, Numer ogłoszenia: 2159 - 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016. Uzasadnieniem merytorycznym dla unieważnienia jest duża ilość pytań, których wyjaśnienie powoduje konieczność wprowadzenia nadmiernej ilości zmian w SIWZ i wzorze umowy, co uniemożliwiłyby jednoznaczne i czytelne rozstrzygniecie postępowania. Jednocześnie informujemy, że następne postępowanie w tym przedmiocie zamówienia zamierzamy ogłosić do końca stycznia 2016 r., o którym zgodnie z art.  40   ust.5a. ustawy pzp powiadomimy wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w niniejszym, unieważnionym postępowaniu.

Wyszków, dnia 14.01.2016 r.
DEZ/P/3410/3/2016/TG ZP- 38/2015
ODPOWIEDŹ  NA   PYTANIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest „WYKONYWANIE NAPRAW BIEŻĄCYCH, KONSERWACJI ORAZ OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE SPZZOZ w WYSZKOWIE”, nasz znak – DEZ/P/341/ZP- 38/2015 Numer ogłoszenia: 2159 - 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016 Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z art.  38   ust.  1.,2 i 4.  Ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo   zamówień   publicznych   ( Dz. U.  z 2013r. poz. 907   z późn. zm.) udziela następujących odpowiedzi na złożone zapytania.
11.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wyszków: WYKONYWANIE NAPRAW BIEŻĄCYCH, KONSERWACJI ORAZ OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE SPZZOZ w WYSZKOWIE - DEZ.P.341.ZP- 38.2015
Numer ogłoszenia: 2159 - 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016