SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 18/02/2016 roku.

DEZ/Z/341/ZP-3/2016

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                     W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz.2164) w przedmiocie: DOSTAWA MATERIAŁOW DO MONITOROWANIA PROCESÓW STERYLIZAJI I MATERIALÓW OPAKOWANIOWYCH dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie.

  • ofertę nr 1 w zakresie pakietu nr 1: MEDIA- MED. S. z o.o. ul. Promienistych 7, 31-481 Kraków: pakiet 1 cena brutto 74501,25 zł termin dostawy 3 dni;
  • ofertę nr 2 w zakresie pakietu nr 2: STERIGAT Sp. z o.o. ul. Zaściankowa 50/1, 02-989 Warszawa: pakiet 2 cena brutto 28445,25 zł termin dostawy 1 dzień.

UZASADNIENIE

W niniejszym postępowaniu w zakresie pakietu nr 2 wybrano ofertę ze względu na najwyższą ilość punktów, zgodnie z kryteriami podanymi w SIWZ, zaś w zakresie pakietu nr 1  została złożona jedna oferta, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 26/02/2016 roku.   Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  1. MEDIA- MED. Sp. z o.o. ul. Promienistych 7, 31-481 Kraków: pakiet 1 cena brutto 74501,25 zł termin dostawy 3 dni àkryterium ceny: 95 pkt; kryterium terminu dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.; pakiet 2 cena brutto 28053 zł termin dostawy 3 dni àkryterium ceny: 95 pkt; kryterium terminu dostawy: 1,67 pkt. Razem: 96,67 pkt.;
  2. STERIGAT Sp. z o.o. ul. Zaściankowa 50/1, 02-989 Warszawa: pakiet 2 cena brutto 28445,25 zł termin dostawy 1 dzieńàkryterium ceny: 93,69 pkt; kryterium terminu dostawy: 5 pkt. Razem: 98,69 pkt.
  Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie