SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 09/02/2015 roku. DEZ/P/341/ZP-4/2015 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz.907 z późn. zm.) w przedmiocie: Dzierżawa analitycznych analizatorów oraz dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań diagnostycznych w SPZZOZ w Wyszkowie Zamawiający dokonał:
 1. wyboru:
  • ofertę nr 1 w zakresie pakietu nr 2: bioMerieux Polska Sp. z o.o. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa: pakiet 2 cena brutto 176761,03 zł; termin dostawy odczynników 3 dni.
  • ofertę nr 2 w zakresie pakietu nr 1: Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa: pakiet 1 cena brutto 401651,17 zł; termin dostawy odczynników 5 dni.
  • ofertę nr 5 w zakresie pakietu nr 5,6: EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o. ul. Widna 2a 50-543 Wrocław: pakiet 5 cena brutto 19310,44 zł; termin dostawy odczynników 5 dni; pakiet 6 cena brutto 15362,91 zł; termin dostawy odczynników 5 dni.
  • ofertę nr 6 w zakresie pakietu nr 3: Hydrex Diagnostics Sp. z o.o. Spółka Komandytowa. ul. Tomasza Zana 4, 04-313 Warszawa: pakiet 3 cena brutto 2851,20 zł; termin dostawy odczynników 2 dni;
Uzasadnienie wyboru W zakresie pakietu nr 1,2,5,6,  złożono po jednej ofercie, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia. Natomiast w zakresie pakietu nr 3 wybrano ofertę z najwyższą ilością punktów, zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ.
 1. unieważnienia postępowania w zakresie pakietu nr 4
Uzasadnienie prawne: art.93 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz.907 z późn. zm.) Uzasadnienie faktyczne: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 16/02/2015 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 1. bioMerieux Polska Sp. z o.o. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa:
  • pakiet 2 cena brutto 176761,03 zł -> kryterium ceny: 90 pkt; termin dostawy odczynników 3 dni ->kryterium terminu dostawy: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
 2. Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa:
  • pakiet 1 cena brutto 401651,17 zł; -> kryterium ceny: 90 pkt; termin dostawy odczynników 5 dni->kryterium terminu dostawy: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
 3. Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k ul. Polska 114, 60-401 Poznań:
  • pakiet 3 cena brutto 3314,26 zł; -> kryterium ceny: 77,43 pkt;  termin dostawy odczynników 6 dni->kryterium terminu dostawy: 3,33 pkt. Razem: 80,76 pkt.
 4. MEDAN ul. Ks. dr A. Korczoka 32 44-103 Gliwice:
  • pakiet 3 cena brutto 3242,62 zł; -> kryterium ceny: 79,14 pkt;  termin dostawy odczynników 3 dni ->kryterium terminu dostawy: 6,67 pkt. Razem: 85,81 pkt.
  • pakiet 4 cena brutto 17775,02 zł; termin dostawy odczynników 3 dni ->postępowanie unieważnione
 5. EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o. ul. Widna 2a 50-543 Wrocław:
  • pakiet 5 cena brutto 19310,44 zł; -> kryterium ceny: 90 pkt; termin dostawy odczynników 5 dni ->kryterium terminu dostawy: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
  • pakiet 6 cena brutto 15362,91 zł; -> kryterium ceny: 90 pkt; termin dostawy odczynników 5dni ->kryterium terminu dostawy: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
 6. Hydrex Diagnostics Sp. z o.o. Spółka Komandytowa. ul. Tomasza Zana 4, 04-313 Warszawa:
  • pakiet 3 cena brutto 2851,20 zł; kryterium ceny: 90 pkt; termin dostawy odczynników 2 dni->kryterium terminu dostawy: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
  • pakiet 4 cena brutto 18169,44 zł; termin dostawy odczynników 2 dni-> postępowanie unieważnione.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie Wyszków, dnia 03/02/2015 DEZ/P/341/ZP- 4/2015 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dzierżawa analitycznych analizatorów  oraz dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań diagnostycznych w SPZZOZ w Wyszkowie. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie 1:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kontroli do HBA1C w postaci liofilizatu do rekonstytucji poprzez dodanie wody destylowanej? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materiału kontrolnego wieloparametrowego wyprodukowanego przez innego wytwórcę niż oferent? Oferowany materiał kontrolny będzie posiadał wartości mianowane dla oferowanego analizatora, a oferent jest jego oficjalnym dystrybutorem oraz ponosi odpowiedzialność za całość systemu pomiarowego, zapewniając odpowiednią jakość wymaganą w Polsce dla badań wykonywanych dla celów medycznych. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 3: SIWZ pkt III. 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na „2. Oferowane materiały będące wyrobem medycznym muszą być wykonane i dopuszczone do obrotu i stosowania ....” ? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 4:  SIWZ VI c Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie: „ posiadają dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku  o  wyrobach medycznych (Dz. U z 2010 r., Nr 107. poz. 679 z póź. zm.). – o ile dotyczy” ? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 5: SIWZ VII 2e. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie na końcu zdania o ile dotyczy ? Uzasadnienie do pytania 1,2,3 : nie wszystkie oferowane produkty zostały zakwalifikowane przez producenta jako wyrób medyczny w związku z tym nie zostały oznakowane znakiem CE i nie podlegają ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 6:  Czy Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w załączniku nr 1 zapisów tylko tych pakietów na które zostanie złożona oferta ? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet 2 Pytanie 7:  Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawienie w załączniku nr 2/2 kolumny „ nr katalogowy” co po podpisaniu umowy ułatwi zamawianie konkretnych odczynników? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 8:  Czy nie nastąpiła pomyłka w numeracji pozycji w pakiecie - - czy może są dodatkowe pozycje ? Odpowiedź: Tak. Numeracja według kolejności. Pytania do umowy (zał. nr 5): Pytanie 9: §5 ust. 6  Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,Ubezpieczenie oraz pełna obsługa serwisowa (przeglądy, naprawy wraz z wymianą zużytych części, oprogramowań itp.) dzierżawionego analizatora przeprowadzane będą wyłącznie przez Wykonawcę i na jego koszt. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 2 dni robocze Wykonawca zapewni analizator zastępczy o takich samych parametrach jak dzierżawiony oraz odpowiadający jego jakości.”? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 10:   §8 ust. 3€“ Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,W przypadku nie zrealizowania z winy Wykonawcy zamówienia w terminie wskazanym powyżej, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy zleci osobie trzeciej realizację zamówienia oraz obciąży Wykonawcę różnicą poniesionych z tego tytułu kosztów (różnica pomiędzy ceną wynikającą z umowy a ceną zakupu u osoby trzeciej)”? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 11:  §9 ust. 4 Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę towaru z wadami jakościowymi bądź niezgodnie ze złożonym przez Zamawiającego zamówieniem (tzw. wadami ilościowymi), Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwych towarów na własny koszt w ciągu 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego oraz pokrycia wszelkich strat poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu.”? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 12:   §10 ust. 1 lit. a €“ Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,za rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.”? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 13:   §10 ust. 1 lit. c  Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 8 ust. 2 - w wysokości 0,2 % wartości zamówionego a nie dostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień opóźnienia.”? Uzasadnienie: Kara winna być liczona od części nienależytej realizacji zamówienia. Jeśli np. Wykonawca dostarczy 9 z 10 opakowań w terminie, a z uwagi na chwilowy brak asortymentu w magazynie 1 opakowanie dostarczy z jednodniowym opóźnieniem, to kara umowna liczona od wartości całego zamówienia jest karą nieuzasadnioną. Prosimy, by kara ta była liczona od faktycznie dostarczonego towaru z opóźnieniem. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 14:   §11 ust. 2 Czy Zamawiający wyrażą zgodę na wykreślenie zapisu? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 15:   §11 ust. 2  Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w następujący sposób: ,,Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego z zastrzeżeniem §11 ust. 1 lit. c oraz §11 ust. 1 lit. d.”? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 16:   Czy w pakiecie nr 3 Zamawiający dopuści konfekcjonowanie po 25 szt w opakowaniu? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 17:   Czy w pozycji 12 Zamawiający nie popełnił pomyłki pisząć MOP zamiast MOR? Odpowiedź: według Zamawiającego MOP oznacza skrót morfiny. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert ulega zmianie i jest do dnia 05/02/2015 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 05/02/2015 roku o godz. 10:15. Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych Numer ogłoszenia: 20880 - 2015; data zamieszczenia: 29.01.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 19868 - 2015 data 28.01.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel. 0-29 7437600, fax. 029 7437605. SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.02.2015 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ul. KEN 1 07-200 Wyszków w budynku administracyjnym w Kancelarii.. W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.02.2015 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ul. KEN 1 07-200 Wyszków w budynku administracyjnym w Kancelarii.   Wyszków: Dzierżawa analitycznych analizatorów oraz dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań diagnostycznych w SPZZOZ w Wyszkowie Numer ogłoszenia: 19868 - 2015;  data zamieszczenia: 28.01.2015 Materiały do pobrania.