SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 19/02/2016 roku.

DEZ/Z/341/ZP-4/2016

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                     W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz.2164) w przedmiocie: DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO SPZZOZ w WYSZKOWIE- pakiet nr 13,30,47 w Wyszkowie Zamawiający dokonał wyboru:

  1. a) w zakresie pakietu nr 13 oferty nr 1 przedstawionej przez POLMIL Sp. z o.o. SKA ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz:
pakiet 13 cena brutto 6912 zł; termin dostawy w godz. 12:01-13:00.
  1. b) w zakresie pakietu nr 30 oferty nr 2 przedstawionej przez TRIDENT SC, ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa:
pakiet 30 cena brutto 1231,20 zł; termin dostawy w godz. 12:01-13:00.
  1. c) w zakresie pakietu nr 47 oferty nr 4 przedstawionej przez ASCLEPIOS SA ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław:
pakiet 47 cena brutto 18548,14 zł; termin dostawy w godz. 09:01-10:00.

UZASADNIENIE

W zakresie pakietów nr 13 i 47  złożono po jednej ofercie przez powyżej wskazanych Wykonawców, zaś cena zawarta w ofercie w zakresie niniejszych pakietów mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia. Natomiast w  zakresie pakietu nr 30 została wybrana oferta z najwyższą ilością punktów według kryterium określonym w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 26/02/2016 roku.   Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  1. a) POLMIL Sp. z o.o. SKA ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz: pakiet 13 cena brutto 6912 zł; termin dostawy w godz. 12:01-13:00àkryterium ceny: 95 pkt; kryterium dostawy godz.: 1 pkt. Razem: 96 pkt.
  2. b) TRIDENT SC, ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa: pakiet 30 cena brutto 1231,20 zł; termin dostawy w godz. 12:01-13:00àkryterium ceny: 95 pkt; kryterium dostawy godz.: 1 pkt. Razem: 96 pkt.
  3. c) BIAMEDITEK Sp. z o. ul. Składowa 12, 15-399 Białystok: pakiet 30 cena brutto 1318,68 zł; termin dostawy w godz. 11:01-12:00àkryterium ceny: 88,70 pkt; kryterium dostawy godz.: 2 pkt. Razem: 90,70 pkt.
  4. d) ASCLEPIOS SA ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław: pakiet 47 cena brutto 18548,14 zł; termin dostawy w godz. 09:01-10:00àkryterium ceny: 95 pkt; kryterium dostawy godz.: 4 pkt. Razem: 99 pkt.
  Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie