SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 1/03/2016 roku. DEZ/Z/341/ZP-5/2016 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz.2164) w przedmiocie: Dostawa wirówki laboratoryjnej do SPZZOZ w Wyszkowie dla potrzeb Pracowni Serologii Zamawiający dokonał wyboru:
  • oferty nr 1 przedstawionej przez MPW MED. INSTRUMENS Spółdzielnia Pracy w Warszawie ul. Boremlowska 46, 04-347 Warszawa: cena brutto 11 837,15 zł; termin gwarancji 24 m-ce.
UZASADNIENIE W niniejszym postępowaniu została wybrana oferta z najwyższą ilością punktów według kryterium określonym w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 7/03/2016 roku. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  1. MPW MED. INSTRUMENS Spółdzielnia Pracy w Warszawie ul. Boremlowska 46, 04-347 Warszawa: cena brutto 11 837,15 zł; termin gwarancji 24 m-ce ->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium gwarancji.: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
  2. LABSYSTEM SC ul. Dobrego Pasterza 100 31-416 Kraków: cena brutto 13 932 zł; termin gwarancji 24 m-ce->kryterium ceny: 80,72 pkt; kryterium gwarancji: 5 pkt. Razem: 85,72 pkt.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie Wyszków, dnia 26/02/2016 DEZ/P/341/ZP- 5/2016 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa wirówki laboratoryjnej do SPZZOZ w Wyszkowie dla potrzeb Pracowni Serologii. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie nr 1: W związku z tym , Zamawiajacy wymaga min . 30000 xg dla rotora na eppendorfy, a parametr ten określa wirówkę z chłodzeniem proszę o określenie czy Zamawiający wymaga wirówkę z chłodzeniem  czy bez chłodzenia ? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. W załączniku nr 2 w punkcie 12 nastąpiła omyłka pisarska- jest: Max. przyspieszenie w przypadku stosowania rotora na probówki typu Eppendorf  min. 30 000  xg, skok co 1xg, a powinno być: Max. przyspieszenie w przypadku stosowania rotora na probówki typu Eppendorf  min. 23 000  xg, skok co 1xg. Pytanie nr. 2: W związku z tym, że max przyspieszenie wyspecyfikowanej wirówki bez chłodzenia w zakresie wirowania eppendorfów wynosi 23 755xg zwracamy się z prośbą o dopuszczenie tego parametru i skorygowanie formularza w zakresie punktu 12 w załączniku nr 2. Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią z punktu 1. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 29/02/2016 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 29/02/2016 roku o godz. 10:15. Wojciech Żubrowski Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Wyszków: Dostawa wirówki laboratoryjnej do SPZZOZ w Wyszkowie dla potrzeb Pracowni Serologii. Numer ogłoszenia: 37354 - 2016; data zamieszczenia: 19.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  1. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie , ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel. 0-29 7437600, faks 029 7437605.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalwyszkow.pl
  1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wirówki laboratoryjnej do SPZZOZ w Wyszkowie dla potrzeb Pracowni Serologii.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wirówki laboratoryjnej do SPZZOZ w Wyszkowie dla potrzeb Pracowni Serologii w ilości 1 sztuki, szczegółowo opisanego w załączniku nr 2- opis przedmiotu zamówienia. 2. Oferowane urządzenie musi być dopuszczone do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 876). 3. Dostarczone urządzenie będzie odpowiadać warunkom jakościowym zgodnie z obowiązującymi atestami i normami. 4. Warunki dostawy. a) dostawa obejmie sprzęt medyczny spełniający wymagania Zamawiającego z wyposażeniem określanym w załączniku nr 2 - opis przedmiotu zamówienia. b) miejsce dostawy sprzęt medyczny szczegółowo opisany w załączniku nr 2 to Pracownia Serologii SPZZOZ w Wyszkowie, 07-200 Wyszków, ul. Komisji Edukacji Narodowej nr 1. c) Wykonawca we własnym zakresie zapewnia transport, rozładunek, dostarczenie do pomieszczeń oddziału, zainstalowanie, uruchomienie i przeszkolenie obsługi. d) czas realizacji dostawy wraz z zainstalowaniem, uruchomieniem i przeszkoleniem obsługi, to maksymalnie 21 dni od daty podpisania umowy. Faktura może być wystawiona najwcześniej w dniu podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu, po zainstalowaniu i przeszkoleniu obsługi. e) termin płatności 30 dni.. II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających   II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.   II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W celu potwierdzenia spełniania ww warunku udziału w postępowaniu oferta musi zawierać oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków o których mowa w art.22 ust.1 Ustawy. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W celu potwierdzenia spełniania ww warunku udziału w postępowaniu oferta musi zawierać oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków o których mowa w art.22 ust.1 Ustawy. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku oraz przedstawi dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami zgodnie w tym z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W celu potwierdzenia spełniania ww warunku udziału w postępowaniu oferta musi zawierać oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków o których mowa w art.22 ust.1 Ustawy. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W celu potwierdzenia spełniania ww warunku udziału w postępowaniu oferta musi zawierać oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków o których mowa w art.22 ust.1 Ustawy. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;   III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; inne dokumenty dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami zgodnie w tym z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 876). III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Wzór oferty; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2; Wzór umowy . SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena - 95 2 - okres gwarancji - 5 IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalwyszkow.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ul. KEN 1 07-200 Wyszków zp_spzzozwyszkow@wp.pl. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ul. KEN 1 07-200 Wyszków w budynku administracyjnym w Sali Narad.. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie   MATERIAŁY DO POBRANIA