SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 1/03/2016 r. DEZ/P/341/ZP- 6/2016 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.) w przedmiocie: DOSTAWA OPRZYRZĄDOWANIA KOMPATYBILNEGO DO APARATU PRISMAFLEX DO ZABIEGÓW CRRT W SPZZOZ W WYSZKOWIE Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1 złożonej przez:
  • Gambro Polska Sp. z o.o. ul. Cylichowska 13/15, 04-769 Warszawa- cena brutto 238 140 zł, termin dostawy 2 dni
Uzasadnienie wyboru W przedmiotowym przetargu  została złożona jedna oferta, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 7/03/2016 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy: Gambro Polska Sp. z o.o. ul. Cylichowska 13/15, 04-769 Warszawa: cena brutto 238 140 zł- 95 pkt w kryterium ceny, termin dostawy 2 dni- 5 pkt; RAZEM: 100 pkt. Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie  Wyszków: DOSTAWA OPRZYRZĄDOWANIA KOMPATYBILNEGO DO APARATU PRISMAFLEX DO ZABIEGÓW CRRT W SPZZOZ W WYSZKOWIE Numer ogłoszenia: 38602 - 2016; data zamieszczenia: 22.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  1. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie , ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel. 0-29 7437600, faks 029 7437605.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalwyszkow.pl
  1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA OPRZYRZĄDOWANIA KOMPATYBILNEGO DO APARATU PRISMAFLEX DO ZABIEGÓW CRRT W SPZZOZ W WYSZKOWIE. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprzyrządowania kompatybilnego do aparatu PRISMAFLEX do zabiegów CRRT w SPZZOZ w Wyszkowie szczegółowo opisanego w załączniku nr 2- opis przedmiotu zamówienia. 2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być wykonany i dopuszczony do obrotu oraz stosowania w służbie zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U z 2015 r., poz. 876) i ustawą z dnia 6.09.2001 roku prawo farmaceutyczne (Dz. U z 2008 roku, Nr 45, poz. 271 z póź. zm.). 3. Dostarczony przedmiot zamówienia będzie odpowiadał warunkom jakościowym zgodnie z obowiązującymi atestami i normami. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej ilości towaru wymienionego w załączniku nr 2, z czego Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego. Szacunkowe ilości poszczególnych towarów podane w niniejszym załączniku służą tylko do wyliczenia wartości oferowanej dla porównania ofert i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń wybranego Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 5. Warunki dostawy. a) dostawa obejmie przedmiot zamówienia spełniający wymagania Zamawiającego określane w załączniku nr 2- opis przedmiotu zamówienia. b) miejsce dostawy: Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPZZOZ w Wyszkowie, 07-200 Wyszków, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1. c) Wykonawca we własnym zakresie zapewnia transport, rozładunek i dostarczenie przedmiotu zamówienia do pomieszczeń oddziału. d) płatność w terminie 60 dni od daty doręczenia faktury.. II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających   II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6, 33.69.00.00-3, 33.14.10.00-1. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.   II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku i przedstawi dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U z 2010 r., Nr 107. poz. 679 z póź. zm.). III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;   III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: inne dokumenty dla zaoferowanego wyrobu medycznego należy dostarczyć dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U z 2015 r., Nr 876) w zależności od poszczególnej klasy zaszeregowania danego wyrobu medycznego III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) formularz ofertowy, szczegółowa oferta cenowa, zaparafowany przez Wykonawcę wzór umowy. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena - 95 2 - termin dostawy - 5 IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalwyszkow.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ul. KEN 1 07-200 Wyszków. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.03.2016 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ul. KEN 1 07-200 Wyszków. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie   MATERIAŁY DO POBRANIA