SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 15/03/2016 roku.
DEZ/Z/341/ZP- 7/2016
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz.2164) w przedmiocie:  DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO SPZZOZ w WYSZKOWIE Zamawiający dokonał:
 1. WYBORU:
  • oferty nr 3 w zakresie pakietu nr 4: SKAMEX Spółka z ograniczona odpowiedzialnością SKA ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź- pakiet nr 4 cena brutto 56.136,24 zł; termin dostawy- 7 dni;
  • oferty  nr 4 w zakresie pakietu nr 11: Zarys Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze-pakiet nr 11 cena brutto 2.184,30 zł; termin dostawy- 2 dni;
  • oferty nr 6 w zakresie pakietu nr 23: WALMED Sp. z o.o. ul. Ptaków Leśnych, 05-500 Jastrzębiek/Warszawy: pakiet nr 23 cena brutto 21.384 zł; termin dostawy- 7 dni;
Uzasadnienie wyboru W niniejszym postępowaniu  w zakresie pakietu nr 4 i 23 złożono po jednej ofercie, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszego zamówienia. Zaś w zakresie pakietu nr  11 wybrano ofertę z najwyższą ilością punktów, zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ.
 1. ODRZUCENIA:
  • w zakresie pakietu nr 10 oferty nr 3 przedstawionej przez SKAMEX Spółka z ograniczona odpowiedzialnością SKA
  • w zakresie pakietu nr 20 oferty nr 7 przedstawionej przez POV- GOL Sp. z o.o.
UZASADNIENIE: Podstawa prawna: art.89 ust. 1 pkt.2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz.2164)- treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. Uzasadnienie faktyczne: W zakresie pakietu nr 10 i 20 zaoferowane próbki Wykonawców nie spełniają wymagań SIWZ.
 1. UNIEWAŻNIENIA:
  • w zakresie pakietu nr 25 i 26 unieważnienia postępowania na podstawie art.93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz.2164)- nie złożono żadnej oferty.
  • w zakresie pakietu nr 10 i 20 unieważnienia postępowania na podstawie art.93 ust.1 pkt.4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz.2164)- cena najkorzystniejszej oferty niepodlegającej odrzuceniu przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 21/03/2016 roku. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 1. Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska- pakiet nr 10 cena brutto 44.241,12 zł; termin dostawy- 1 dzień -> kryterium ceny: 95 pkt; kryterium terminu dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
 2. Neomed Barbara Stańczyk, ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno- pakiet nr 20 cena brutto 65.371,95 zł; termin dostawy- 5 dni -> kryterium ceny: 95 pkt; kryterium terminu dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
 3. SKAMEX Spółka z ograniczona odpowiedzialnością SKA ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź- pakiet nr 4 cena brutto 56.136,24 zł; termin dostawy- 7 dni -> kryterium ceny: 95 pkt; kryterium terminu dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt; pakiet nr 10 cena brutto 41.197,68 zł; termin dostawy- 1 dzień -> oferta odrzucona
 4. Zarys Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze- pakiet nr 10 cena brutto 50.339,12 zł; termin dostawy- 2 dni -> kryterium ceny: 83,49 pkt; kryterium terminu dostawy: 2,5 pkt. Razem: 85,99 pkt; pakiet nr 11 cena brutto 2.184,30 zł; termin dostawy- 2 dni -> kryterium ceny: 95 pkt; kryterium terminu dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
 5.  EUMED Sp.  z o.o. ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa: pakiet nr 11 cena brutto 7.146,36 zł; termin dostawy- 3 dni -> kryterium ceny: 29,04 pkt; kryterium terminu dostawy: 3,33 pkt. Razem: 32,37 pkt.
 6. WALMED Sp. z o.o. ul. Ptaków Leśnych, 05-500 Jastrzębiek/Warszawy: pakiet nr 23 cena brutto 21.384 zł; termin dostawy- 7 dni -> kryterium ceny: 95 pkt; kryterium terminu dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
 7. POV- GOL Sp. z o.o. ul. Traktorzystów 1, 05-503 Głosków: pakiet nr 20 cena brutto 47.359,5 zł; termin dostawy- 2 dni; -> oferta odrzucona
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 4/03/2016 r.
DEZ/P/341/ZP- 7/2016 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO SPZZOZ w WYSZKOWIE. SPROSTOWANIE DO PISMA Z ODPOWIEDIZAMI NA PYTANIA DO SIWZ Z DNIA 4/03/2016 ROKU W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2164), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania do SIWZ pismem z dnia 4/03/2016 roku podając w pytaniu nr 10 następującą odpowiedź: Pytanie 10:  Pakiet 10 , poz. 1-4: Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie jakiej strzykawki oczekuje Zamawiający: Luer czy Luer-Lock? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Odpowiedź: Zamawiający oczekuje strzykawki Luer-Lock. Zamawiający wprowadza sprostowanie do powyżej udzielonej odpowiedzi: Pytanie 10:  Pakiet 10 , poz. 1-4: Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie jakiej strzykawki oczekuje Zamawiający: Luer czy Luer-Lock? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Właściwa odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawki Luer i Luer- Lock. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 7/03/2016 roku do odz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 7/03/2016 roku o godz. 10:15.
Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno- Administracyjnych

Wyszków, dnia 4/03/2016 r.
DEZ/P/341/ZP- 7/2016 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO SPZZOZ w WYSZKOWIE. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2164), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2164), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu paski testowe inne niż te wymienione w załączniku nr 2/26, jeżeli Wykonawca zobowiąże się, że do oferowanych przez siebie pasków dostarczyć Zamawiającemu, na zasadach określonych przez Zamawiającego wymaganą ilość najnowocześniejszych obecnie glukometrów kompatybilnych z oferowanymi paskami, spełniających następujące parametry: autokodowanie, kapilara do automatycznego zasysania próbki krwi, metoda pomiaru biosensoryczna, zastosowany enzym GOD, możliwość alternatywnych miejsc nakłucia – dłoń, przedramię, standard ISO 15197:2013, o dokładności 95% indywidualnych wyników glukozy w zakresie ± 15 mg/dl przy stężeniu glukozy 100  mg/dl i ± 15% przy stężeniu glukozy ≥ 100 mg/dl, temperatura przechowywania pasków 4-30oC, temperatura wykonania pomiaru 10-40oC, ostrzeżenie ketonowe pow. 240 mg/dl, zakres wyników 20-600 mg/dl, zakres hematokrytu 20-60%, kalibracja do osocza krwi, pomiar z krwi kapilarnej, próbka krwi 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5 sekund, brak kontaktu krwi z glukometrem, pobieranie krwi przez zasysanie, pamięć 500 pomiarów, bezkontaktowy i automatyczny wyrzut paska, zasilanie z ogólnodostępnych baterii typu AAA, opakowania pasków po 50 szt., stabilne 3 miesiące po otwarciu opakowania? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 2: W związku z umieszczeniem w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych glukometrów będących zastrzeżonymi znakami towarowymi konkretnych producentów oraz z zagwarantowaną przez producentów wymienionego sprzętu kompatybilnością glukometrów danej marki wyłącznie z paskami testowymi tej samej marki, co jednakże ograniczyłoby konkurencję do wyrobów tych wytwórców w poszczególnych pozycjach, nadając im praktyczną wyłączność na kształtowanie ceny oferty, zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający postępując zgodnie z ustawą Pzp (art. 7 i 29 ustawy) i mając na uwadze potencjalne oszczędności wynikłe z dopuszczenia zaoferowania produktu konkurencyjnego, wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości konkurencyjnych pasków testowych (wraz z dostarczeniem kompatybilnych z nimi glukometrów na zasadzie określonej przez Zamawiającego) charakteryzujących się parametrami opisanymi poniżej: Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD dający poprawne wyniki niezależnie od stężenia tlenu; d) Kapilara samozasysająca krew - wielkość zasysanej próbki krwi 0,5 ul; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s; f) Dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej, znajdujące się poza obrębem glukometru, umożliwiające pobieranie krwi włośniczkowej z opuszek palców, a także krwi żylnej i tętniczej; g) Paski wymagające sporadycznej kontroli za pomocą płynów kontrolnych w 2 stężeniach; h) Możliwość wykorzystania każdego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy od otwarcia (opakowanie zawiera 2 fiolki x 25 pasków); i) zakres hematokrytu 20-60% i zakres wyników liczbowych pomiaru 10-900mg/dl przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi normy ISO15197:2013 i najnowszymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w pełnym zakresie; Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 3: Czy Zamawiający, mając na względzie zasady polskiego jak i europejskiego sytemu zamówień publicznych  i wiedząc, że każdorazowo postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przygotowuje i  przeprowadza w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców dopuści do postępowania  DEZ/Z/341/ZP-27/2016 pakiet 4 pozycja 5 termin składania ofert  07.03.2016 produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, niebieski mostek silikonowy, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnycm powyżej ( 550 ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5 PSI pakowany podwójnie, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi. Produkt pakowany jest po 2 szt - oznaczony kolorem czerwonym tętniczy, oraz niebieskim żylny. Opakowanie zbiorcze 36 x 2 szt. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 4: Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5  z pakietu 4  i utworzy osobny pakiet dla tej pozycji. Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 5: Pakiet 4 , poz. 5: Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu, co pozwoli Państwu uzyskać jeszcze większą liczbę bardziej korzystnych ofert. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 6: Pakiet 4 , poz. 5: Czy Zamawiający dopuści zawór bezigłowy z podzielną membrana osadzoną w poliwęglanowym przezroczystym plastikowym konektorze. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 7: Pakiet4, poz. 6: Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu, co pozwoli Państwu uzyskać jeszcze większą liczbę bardziej korzystnych ofert. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 8: Pakiet 4 , poz. 6: Czy Zamawiający dopuścikaniule bezpieczne, wykonane z poliuretanu, z 4 paskami kontrastującymi pod RTG wtopionymi w strukturę poliuretanu, ze standardowym portem bocznym, ze skrzydełkami. Wyposażone w zastawkę antyzwrotną oraz system mikrokanalików hamujących wypływ krwi. Igła zaopatrzona w specjalny atraumatyczny zatrzask zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem personelu, pakowane pojedynczo, opakowanie gwarantujące szczelność, jałowa, jednorazowego użytku. Na końcu igły zagłębienie, które pozwala natychmiastowo stwierdzić poprawność wkłucia. Rozmiary Zgodne z SIWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 9: Pakiet 10 , poz. 1-5: Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji oraz utworzenie dla nich odrębnego pakietu. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców, a tym samym spowoduje osiągnięcie korzystniejszych cen. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 10:  Pakiet 10 , poz. 1-4: Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie jakiej strzykawki oczekuje Zamawiający: Luer czy Luer-Lock? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Odpowiedź: Zamawiający oczekuje strzykawki Luer-Lock. Pytanie 11: Pakiet 10, poz. 1-4: Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie jakiej strzykawki oczekuje Zamawiający: dwuczęściowych czy trzyczęściowych? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 12: Pakiet 10, poz. 4: Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowanie a 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości  w formularzu asortymentowo-cenowym Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 13:  Pakiet 10, poz. 1-4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a 100 szt. (poz. 1-3) i opakowanie a 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 14: Pakiet 10, poz. 1-4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Pozwoli to Zamawiającemu uzyskać korzystniejszą ofertę cenową. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 15: Dotyczy Pakietu Nr 11: Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek w Pakiecie nr 11, z powodu dużej wartości próbek w porównaniu do ilości w poszczególnych pozycjach. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 16: Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 1: Prosimy o dopuszczenie drenu silikonowego o średnicy wewnętrznej 6mm i średnicy zewnętrznej 9mm lub drenu silikonowego o średnicy wewnętrznej 6mm i średnicy zewnętrznej 10mm. W opakowaniach po 10M z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 5 opakowań a’10M. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 17: Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 2: Prosimy o dopuszczenie drenu silikonowego o średnicy wewnętrznej 8mm i średnicy zewnętrznej 12mm lub drenu silikonowego o średnicy wewnętrznej 6mm i średnicy zewnętrznej 14mm. W opakowaniach po 10M z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 10 opakowań a’10M. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 18: Dotyczy Pakietu Nr 20: Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oświadczenia o uznaniu próbek z poprzedniego postępowania (Nr sprawy: DEZ/Z/341/ZP-39/2015 z dzień składania 09.02.2016r.), z wyjątkiem pozycji 14. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający odesłał próbki Wykonawcy z zeszłego postępowania. Pytanie 19: Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 14: Prosimy o sprecyzowanie jakiej długości i szerokości rolki ręczników foliowanych, oczekuje Zamawiający? Odpowiedź: +/- dł. 51 cm x szer. 50 cm. Pytanie 20: Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 15: Czy Zamawiający wymaga, aby część spodnia prześcieradła została wykonana z folii polietylenowej w celu zapewnienia całkowitej nieprzemakalności? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 21: Pakiet nr 10, pozycje 1 – 4: Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem ilości ? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 22: Pakiet nr 10, pozycje 6 – 14: Czy w związku z zakończeniem działalności przez firmę Medical Dren (pismo w załączeniu), jedynego producenta lateksowych drenów do jamy otrzewnej, Zamawiający dopuści silikonowe dreny o długości 50cm z otworem końcowym oraz sześcioma otworami bocznymi, z linią RTG na całej długości, pakowane podwójnie: folia, folia-papier, dostępne m.in. w rozmiarach CH18, CH20, CH21, CH24, CH27, CH30, CH33 i CH36 ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 23: Pakiet nr 11, pozycje 1 – 7: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia wraz o ofertą po 1 próbce do każdej pozycji na rzecz katalogów, ze względu na ich wysoki koszt, a stosunkowo niewielkie zapotrzebowanie ? na 100 rolek ? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 24: Pakiet 10, poz.1-4; Prosimy Zmawiającego o wyjaśnienie czy strzykawki jednorazowego użytku powinny posiadać skalę odpowiadającą ich nominalnej pojemności tj. strzykawka o pojemności 2 ml- skala do 2 ml, strzykawka o pojemności 5 ml- skala do 5 ml, strzykawka o pojemności 10 ml- skala do 10 ml, strzykawka o pojemności 20 ml- skala do 20 ml? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 25: Pakiet 10, poz.1-4: Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie podania ceny jednostkowej netto za opakowanie strzykawek z jednoczesnym przeliczeniem ilości na opakowania w formularzu cenowym lub możliwość podania ceny jednostkowej netto do czterech miejsc po przecinku. Pragniemy zauważyć, iż podanie strzykawki za 1 szt z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku jest dla Zamawiającego niekorzystne, gdyż powoduje zawyżenie oferty. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 26: Pakiet 10, poz.1-4: Prosimy Zmawiającego o wyjaśnienie czy poprzez określenie, że strzykawka ma współpracować z wymienionymi przez Zamawiającego pompami, Zamawiający ma na myśli, że strzykawki mają być wpisane w menu/instrukcje pomp? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 27: Pakiet 10, poz.1-4: Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie strzykawek o pojemności 50 (60) ml. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 28: Pakiet 10, poz.6-14: Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie drenu do jamy otrzewnej dł. 40 cm w rozmiarach 18-32 ch. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 29: Pakiet 10, poz.6-14: Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie drenów wykonanych z medycznego PCV. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 30: Pakiet 10, poz.6-14: Prosimy Zmawiającego o wyłączenie pozycji 6-14 do odrębnego pakietu w celu złożenia ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty przez większe grono Wykonawców. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 7/03/2016 roku do odz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 7/03/2016 roku o godz. 10:15.
Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno- Administracyjnych

26.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie
Numer ogłoszenia: 43064 - 2016; data zamieszczenia: 26.02.2016