SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 19/04/2016 roku.
DEZ/Z/341/ZP- 12/2016
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz.2164) w przedmiocie:  Dostawa aparatu mieszającego tlen z podtlenkiem azotu do SPZZOZ w Wyszkowie Zamawiający dokonał wyboru:
  • oferty nr 1: MERX –TRADE Sp. z o.o., Al. Zwycięstwa 11/6, 83-110 Tczew- cena brutto 15.903 zł; okres gwarancji- 2 lata
Uzasadnienie wyboru W niniejszym postępowaniu  złożono jedna ofertę, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszego zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 20/04/2016 roku. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  1. MERX –TRADE Sp. z o.o., Al. Zwycięstwa 11/6, 83-110 Tczew- cena brutto 15.903 zł; okres gwarancji- 2 lata.--> kryterium ceny: 95 pkt; kryterium okres gwarancji: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

07.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Wyszków: Dostawa aparatu mieszającego tlen z podtlenkiem azotu do SPZZOZ w Wyszkowie
Numer ogłoszenia: 80540 - 2016; data zamieszczenia: 07.04.2016