SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl


Wyszków, dnia 26/04/2016 roku.
DEZ/Z/341/ZP- 13/2016
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz.2164) w przedmiocie:  DOSTAWA NICI ORAZ MATERIAŁÓW SZEWNYCH DO SPZZOZ w WYSZKOWIE- pakiet nr 7,12 Zamawiający dokonał :
  • w zakresie pakietu nr 12 unieważnienia postępowania na podstawie art.93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz.2164)- nie złożono żadnej oferty.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 22/04/2016 roku.
DEZ/Z/341/ZP- 13/2016
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz.2164) w przedmiocie:  DOSTAWA NICI ORAZ MATERIAŁÓW SZEWNYCH DO SPZZOZ w WYSZKOWIE- pakiet nr 7,12 Zamawiający dokonał wyboru:
  • oferty nr 1: Neomed Barbara J. Stańczyk, ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno- pakiet nr 7: cena brutto 3915 zł; termin dostawy- 5 dni.
Uzasadnienie wyboru W niniejszym postępowaniu  złożono jedna ofertę, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszego zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 25/04/2016 roku. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  1. Neomed Barbara J. Stańczyk, ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno- pakiet nr 7: cena brutto 3915 zł; termin dostawy- 5 dni -> kryterium ceny: 95 pkt; kryterium termin dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Wyszków: DOSTAWA NICI ORAZ MATERIAŁÓW SZEWNYCH DO SPZZOZ W WYSZKOWIE-Pakiet nr.7,12
Numer ogłoszenia: 88500 - 2016; data zamieszczenia: 14.04.2016