SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 5/05/2016 roku.
DEZ/Z/341/ZP-15/2016
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz.2164) w przedmiocie: Dzierżawa analitycznych analizatorów oraz dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań diagnostycznych w SPZZOZ w Wyszkowie Zamawiający dokonał:
 1. wyboru:
  1. oferty nr 3 w zakresie pakietu nr 1: Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa:
   • pakiet 1 cena brutto 376.687,80 zł; termin dostawy odczynników 5 dni  -> kryterium ceny: 95 pkt; kryterium terminu dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
  2. oferty nr 7 w zakresie pakietu nr 2: bioMerieux Polska Sp. z o.o. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa:
   • pakiet 2 cena brutto 198.130,86 zł; termin dostawy odczynników 5 dni -> kryterium ceny: 95 pkt; kryterium terminu dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
  3. oferty nr 6 w zakresie pakietu nr 3: BioMaxima SA ul. Vetterów 5,20-277 Lublin;
   • pakiet 3 cena brutto 2.042,02 zł; termin dostawy odczynników 2 dni -> kryterium ceny: 95 pkt; kryterium terminu dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
  4. oferty nr 2 w zakresie pakietu nr 4: Hydrex Diagnostics Sp. z o.o. Spółka Komandytowa. ul. Tomasza Zana 4, 04-313 Warszawa:
   • pakiet 4 cena brutto 16.913,82 zł; termin dostawy odczynników 3 dni -> kryterium ceny: 95 pkt; kryterium terminu dostawy: 3,33 pkt. Razem: 98,33 pkt.
  5. oferty nr 5 w zakresie pakietu nr 5: EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o. ul. Widna 2a 50-543 Wrocław:
   • pakiet 5 cena brutto 14.016,66 zł; termin dostawy odczynników 5 dni -> kryterium ceny: 95 pkt; kryterium terminu dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
Uzasadnienie wyboru
W zakresie pakietu nr 1,2,5 złożono po jednej ofercie, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia. Natomiast w zakresie pakietu nr 3,4 wybrano ofertę z najwyższą ilością punktów, zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
 1. odrzucenia oferty w zakresie pakietu nr 4:
  • BioMaxima SA ul. Vetterów 5,20-277 Lublin; pakiet 4 cena brutto 17.100,36 zł; termin dostawy odczynników 2 dni;
UZASADNIENIE:
Podstawa prawna: art.89 ust.1 pkt.2) pzp Uzasadnienie faktyczne: Z załączonych materiałów wynika, ze Wykonawca zaoferował test na krew utajoną w kale – pakiet nr 4 poz.5, o czułości 10 ng co wynika z ulotki, zaś Zamawiający wymagał testów o czułości 40 ng. Ponadto zaoferowane zestawy ASO – pakiet nr 4 poz.3, oraz RF- pakiet nr 4 poz.4 przez Wykonawcę zgodnie z załączonymi ulotkami zawierają 4,4 ml odczynnika, podczas gdy Zamawiający wymagał zestawów 5 ml. Wykonawca nie skorzystał z możliwości zadawania pytań o dopuszczenie testów o innych parametrach aniżeli te wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym treść złożonej oferty nie odpowiada treści SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 11/05/2016 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 1. MEDAN ul. Ks. dr A. Korczoka 32 44-103 Gliwice:
  • pakiet 3 cena brutto 3.341,52 zł; termin dostawy odczynników 3 dni -> kryterium ceny: 58,05 pkt; kryterium terminu dostawy: 3,33 pkt. Razem: 61,38 pkt.
  • pakiet 4 cena brutto 18.731,76 zł; termin dostawy odczynników 3 dni -> kryterium ceny: 85,78 pkt; kryterium terminu dostawy: 5 pkt. Razem: 90,78 pkt.
 2. Hydrex Diagnostics Sp. z o.o. Spółka Komandytowa. ul. Tomasza Zana 4, 04-313 Warszawa:
  • pakiet 3 cena brutto 2.842,56 zł; termin dostawy odczynników 3 dni -> kryterium ceny: 68,25 pkt; kryterium terminu dostawy: 3,33 pkt. Razem: 71,58 pkt.
  • pakiet 4 cena brutto 16.913,82 zł; termin dostawy odczynników 3 dni -> kryterium ceny: 95 pkt; kryterium terminu dostawy: 3,33 pkt. Razem: 98,33 pkt.
 3. Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa:
  • pakiet 1 cena brutto 376.687,80 zł; termin dostawy odczynników 5 dni  -> kryterium ceny: 95 pkt; kryterium terminu dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
 4. POINTE SCIENTIFIC Polska Sp. z o.o. ul. Rumiana 76, 02-956 Warszawa:
  • pakiet 3 cena brutto 3.204,36 zł; termin dostawy odczynników 3 dni  -> kryterium ceny: 60,54 pkt; kryterium terminu dostawy: 3,33 pkt. Razem: 63,87 pkt.
 5. EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o. ul. Widna 2a 50-543 Wrocław:
  • pakiet 5 cena brutto 14.016,66 zł; termin dostawy odczynników 5 dni -> kryterium ceny: 95 pkt; kryterium terminu dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
 6. BioMaxima SA ul. Vetterów 5,20-277 Lublin;
  • pakiet 3 cena brutto 2.042,02 zł; termin dostawy odczynników 2 dni -> kryterium ceny: 95 pkt; kryterium terminu dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
  • pakiet 4 cena brutto 17.100,36 zł; termin dostawy odczynników 2 dni ->oferta odrzucona.
 7. bioMerieux Polska Sp. z o.o. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa:
  • pakiet 2 cena brutto 198.130,86 zł; termin dostawy odczynników 5 dni -> kryterium ceny: 95 pkt; kryterium terminu dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 26/04/2015
DEZ/P/341/ZP- 15/2016 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dzierżawa analitycznych analizatorów  oraz dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań diagnostycznych w SPZZOZ w Wyszkowie. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kontroli dedykowanej do HbA1C oraz multikontroli do badań immunochemicznych pochodzących od producentów innych niż producent oferowanego analizatora? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 2: Czy w zapisach SIWZ nie nastąpiła pomyłka i termin składania ofert nie powinien być określony na dzień 29.04.2016r. zgodnie z ogłoszeniem nr  97478 - 2016; z dnia 20.04.2016r.? Odpowiedź: Tak, w SIWZ nastąpiła pomyłka pisarska i termin składania ofert określony jest na dzień 29/04/2016 roku zgodnie z ogłoszeniem nr  97478 - 2016; z dnia 20.04.2016 r. Pytanie 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym zapisów dotyczących tylko tych zadań, na które Wykonawca będzie składał ofertę? Pozostałe pakiety zostaną usunięte. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności wynosił 30 dni od daty wystawienia faktury? Uzasadnienie: Wymóg dłuższego terminu zapłaty narusza art. 7 ust. 1 oraz 22 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, gdyż preferuje dostawców będących wielkimi firmami zdolnymi do kilkumiesięcznego kredytowania Zamawiającego. Jest to naruszenie zasad uczciwej konkurencji zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów: (wyrok z dnia 08 listopada 2005 roku UZP/ZO/0-3169 oraz 20 grudnia 2005 UZP/ZO/0-3777/05). Podobne stanowisko jest przedstawiane przez doktrynę i praktyków (Sławomir Wikariak „czy zamawiający może narzucić warunki umowy? Rzeczpospolita 14 marca 2006). Ponadto zapis w umowie jest sprzeczny z interesem publicznym i prowadzi do obciążenia publicznej jednostki dodatkowymi odsetkami, w związku z istniejącymi zapisami ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139 poz. 1323 ze zm.). Zgodnie z Ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139 poz. 1323 ze zm.)., Zamawiający niezależnie od długości terminu płatności przewidzianego umową, zobowiązany będzie do zapłaty Wykonawcy odsetek: - za okres od 31 dnia oznaczonego w umowie jako termin zapłaty – odsetki ustawowe - za okres od następnego dnia po dniu oznaczonym w umowie jako termin zapłaty do dnia zapłaty – odsetki podatkowe Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej należą do jednostek sektora finansów publicznych („Art. 4. Ust. 1 pkt. 7 ustawy o finansach publicznych z dnia 30-06-2005 roku Dz.U.05.249.2104). Mając powyższe na względzie wydatki powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 5: Pakiet 2 wymagania do analizatora immunologicznego do pakietu nr 2 punkt naprawy gwarancyjne, czy Zamawiający wyrazi zgodę na naprawy do 48 godzin w dni robocze? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 6: §5 ust. 6 â Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,Ubezpieczenie oraz pełna obsługa serwisowa (przeglądy, naprawy wraz z wymianą zużytych części, oprogramowań itp.) dzierżawionego analizatora przeprowadzane będą wyłącznie przez Wykonawcę i na jego koszt. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni robocze, Wykonawca zapewni analizator zastępczy o takich samych parametrach jak dzierżawiony oraz odpowiadający jego jakości.”? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 7: §9 ust. 4 â€Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 7 dni roboczych? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 8: §10 ust. 1 lit. a â Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 9: §10 ust. 1 lit. b â€Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 10: §10 ust. 1 lit. c â€Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 1% wartości zamówionego a nie dostarczonego w terminie towaru ? Uzasadnienie: Kara winna być liczona od części nienależytej realizacji zamówienia. Jeśli np. Wykonawca dostarczy 9 z 10 opakowań w terminie, a z uwagi na chwilowy brak asortymentu w magazynie 1 opakowanie dostarczy z jednodniowym opóźnieniem, to kara umowna liczona od wartości całego zamówienia jest karą nieuzasadnioną. Prosimy, by kara ta była liczona od faktycznie dostarczonego towaru z opóźnieniem. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 11: §10 ust. 1 lit. c â Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 3% wartości zamówionego a nie dostarczonego w terminie towaru ? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 29/04/2016 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 29/04/2016 roku o godz. 10:15.
Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno- Administracyjnych

20.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Wyszków: Dzierżawa analitycznych analizatorów oraz dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań diagnostycznych w SPZZOZ w Wyszkowie
Numer ogłoszenia: 97478 - 2016; data zamieszczenia: 20.04.2016