SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 19/05/2016 r.
DEZ/P/341/ZP- 16/2016
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r poz.2164) w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych do SPZZOZ w Wyszkowie Zamawiający dokonał: wyboru oferty nr 1 w zakresie pakietu nr 2: PPHU BOR- POL Mariusz Borkowski Plac Jaśminu 2, 44- 152 Gliwice- pakiet nr 2 cena brutto 13.725,94 zł, termin dostawy 6 dni
 1. wyboru oferty nr 3 w zakresie pakietu nr 3 i 5: BioMaxima SA ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin- pakiet nr 3 cena brutto 8.813,66 zł, termin dostawy 3 dni; pakiet nr 5 cena brutto 6.091,92 zł, termin dostawy 4 dni; pakiet nr 9 cena brutto 10.513,80 zł, termin dostawy 5 dni;
 2. wyboru oferty nr 4 w zakresie pakietu nr 4: FABIMEX B. i W. Więcek Sp.j. ul. Cedrowa 16, 04- 565 Warszawa- pakiet nr 4 cena brutto 58.970,10 zł; termin dostawy 6 dni;
 3. wyboru oferty nr 5 w zakresie pakietu nr 9: BIOMED SA Al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków- pakiet nr 9 cena brutto 5.461,56 zł, termin dostawy 6 dni;
 4. wyboru oferty nr 6 w zakresie pakietu nr 10: BIO- RAD Polska Sp. z o.o. ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa: pakiet nr 10 cena brutto 15.763,68 zł, termin dostawy 6 dni;
 5. wyboru oferty nr 7 w zakresie pakietu nr 1 i 7: ARGENTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Polska 114, 60-401 Poznań- pakiet nr 1 cena brutto 14.112,36 zł, termin dostawy 3 dni; pakiet nr 7 cena brutto 11.557,08 zł, termin dostawy 3 dni;
 6. wyboru oferty nr 8 w zakresie pakietu nr 11: EXPANS POLSKA Jerzy Porębski ul. Zielińska 22/28, 31-227 Kraków- pakiet nr 11 cena brutto 1.343,16 zł, termin dostawy 2 dni (termin podany w treści załączonego do oferty wzoru umowy);
 7. wyboru oferty nr 10 w zakresie pakietu nr 6 i 8: BioMerieux Polska Sp. z o.o. ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa- pakiet nr 6 cena brutto 11.140,63 zł, termin dostawy 4 dni; pakiet nr 8 cena brutto 35.210,09 zł, termin dostawy 4 dni;
Uzasadnienie wyboru. W zakresie pakietu nr 2,4,5,6,7,8,10,11  złożono po jednej ofercie, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia. Natomiast w zakresie pakietu nr 1,3,9 wybrano ofertę ze względu na najwyższą ilość punktów, zgodnie z kryteriami podanymi w SIWZ, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 27/05/2016 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty w niniejszym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:
 1. PPHU BOR- POL Mariusz Borkowski Plac Jaśminu 2, 44- 152 Gliwice- pakiet nr 2 cena brutto 13.725,94 zł, termin dostawy 6 dni; ->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
 2. GRASO Zenon Sobiecki Krąg 4a, 83-200 Starogard Szczeciński- pakiet nr 3 cena brutto 9.140,70 zł, termin dostawy 5 dni; ->kryterium ceny: 91,60 pkt; kryterium dostawy: 3 pkt. Razem: 94,60 pkt.
 3. BioMaxima SA ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin- pakiet nr 3 cena brutto 8.813,66 zł, termin dostawy 3 dni; ->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt; pakiet nr 5 cena brutto 6.091,92 zł, termin dostawy 4 dni; ->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt; pakiet nr 9 cena brutto 10.513,80 zł, termin dostawy 5 dni; ->kryterium ceny: 49,35 pkt; kryterium dostawy: 5 pkt. Razem: 54,35 pkt.
 4. FABIMEX B. i W. Więcek Sp.j. ul. Cedrowa 16, 04- 565 Warszawa- pakiet nr 4 cena brutto 58.970,10 zł; termin dostawy 6 dni; ->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
 5. BIOMED SA Al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków- pakiet nr 9 cena brutto 5.461,56 zł, termin dostawy 6 dni; ->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
 6. BIO- RAD Polska Sp. z o.o. ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa: pakiet nr 10 cena brutto 15.763,68 zł, termin dostawy 6 dni; ->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
 7. ARGENTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Polska 114, 60-401 Poznań- pakiet nr 1 cena brutto 14.112,36 zł, termin dostawy 3 dni; pakiet nr 7 cena brutto 11.557,08 zł, termin dostawy 3 dni; ->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
 8. EXPANS POLSKA Jerzy Porębski ul. Zielińska 22/28, 31-227 Kraków- pakiet nr 11 cena brutto 1.343,16 zł, termin dostawy 2 dni (z treści wzoru umowy); ->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
 9. DIAG-MED. ul. Ryżowa 51, 02-534 Warszawa- pakiet nr 1 cena brutto 19.296,35 zł, termin dostawy 6 dni; ->kryterium ceny: 69,48 pkt; kryterium dostawy: 2,5 pkt. Razem: 71,98 pkt.
 10. BioMerieux Polska Sp. z o.o. ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa- pakiet nr 6 cena brutto 11.140,63 zł, termin dostawy 4 dni; ->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt; pakiet nr 8 cena brutto 35.210,09 zł, termin dostawy 4 dni; ->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 4/05/2016 r.
DEZ/Z/341/ZP-16/2016 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych do SPZZOZ w WYSZKOWIE. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2015, poz. 2164), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie 1: Czy w pakiecie 1 Zamawiający odstąpi od wymogu oznaczenia ostatniego krążka w fiolce symbolem „x”? Zamawiający posiada w swojej pracowni dyspensery firmy Oxoid wyposażone w blokadę ostatniego krążka zabezpieczającą dyspenser przed pracą z pustymi fiolkami. Stąd też nie są wymagane żadne dodatkowe oznaczenia informujące użytkownika o opróżnieniu fiolki z krążkami. Odpowiedź: Zamawiający odstąpi. Pytanie 2: Czy w pakiecie 1 w poz. 5, 47, 48, 76 wyrazi zgodę na zaoferowanie krążków pochodzących od innego producenta kompatybilnych z dyspenserami firmy Oxoid będących na wyposażeniu pracowni Zamawiającego? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 3: Czy w dokumentacji dotyczącej pakietu 1 Zamawiający wymaga  dostarczenia dokumentu potwierdzającego zakres 90 – 125% stężenia antybiotyku zawartego na krążku? Odpowiedź: Zamawiający wymaga dokumentu. Pytanie 4: Czy w pakiecie 2 w poz. 6 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worków do sterylizacji o wymiarach 610x810 mm? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 5: Czy w pakiecie 2 Zamawiający odstąpi od wymogu przedłożenia dokumentu wykazującego zmianę ilości jednostek tworzących kolonię dla min. 7 dowolnych mikroorganizmów w okresie 6, 24 , 48 i 72 godz. od pobrania. Zestawy transportowe zaoferowane w pakiecie nr 2 spełniają wymagania SIWZ. W załączonych do oferty dokumentach przedstawiony jest obszerny dokument poświadczający spełnienie zapisów zawartych w  wymaganiach dotyczących zestawów transportowych w punkcie 10 dla pakietu nr 2. Zgodnie z aktualnymi i obowiązującymi rekomendacjami dotyczącymi kontroli jakości zestawów transportowych, który zamawiający przytacza w punkcie 6 wymagań a więc, że „dostarczony towar odpowiada warunkom jakościowym zgodnym z obowiązującymi atestami i normami NCCLS” informujemy, że obowiązujące rekomendacje zawarte są w dokumencie CLSI Standard M40-A2: Clinical and LaboratoryStandardsInstitute (CLSI). Quality Control of Microbiological Transport Systems: Approved Standard Second Edition. CLSI Document M40-A2 (ISBN 1-56238-963-7), ( Instytut Standardów Klinicznych i Laboratoryjnych  (CLSI). Kontrola Jakości Mikrobiologicznych Systemów Transportowych: Wydanie Drugie Zatwierdzonego Standardu. Dokument CLSI M40-A2 (ISBN 1-56238-963-7)). W dokumencie tym wymienione są metody i mikroorganizmy jakimi mają być kontrolowane zestawy transportowe. Są to dwie metody (ellution i rollplate) oraz  10 mikroorganizmów i są to:
 • Pseudomonas aeruginosa (ATCC® BAA-427)
 • Streptococcus pyogenes(ATCC® 19615)
 •  Streptococcus pneumonia (ATCC® 6305)
 • Haemophilus influenzae(ATCC® 10211)
 • Bacteroidesfragilis (ATCC® 25285)
 • Peptostreptococcusanaerobius(ATCC® 27337)
 • Fusobacteriumnucleatum(ATCC® 25586)
 • Propionibacterium acnes (ATCC® 6919)
 • Prevotellamelaninogenica(ATCC® 25845)
 • Neisseria gonorrhoeae(ATCC® 43069)
Kontrola odbywa się po 24 i 48 godzinach w temperaturze 4°C i temperaturze pokojowej stosunku do czasu 0, czyli wyjściowego stężenia zawiesiny bakteryjnej w/w szczepów. Podłoże transportowe może być zaakceptowane jeśli po odpowiednim czasie inkubacji daje odzysk  określonych zakresów jednostek tworzących kolonie (jtk) w stosunku do czasu 0, czyli ilości bakterii z zawiesiny początkowej. Oświadczamy, że zaoferowane produkty spełniają wszystkie wymagania jedynej i obowiązującej normy dla podłoży transportowych czyli CLSI M40-A2 i tym samym spełniają wymania SIWZ Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 6: Czy w pakiecie 10 w pozycji 4 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu wykrywającego antygeny Cryptococcusneoformans w surowicy i płynie mózgowo-rdzeniowym? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu we wzorze umowytak, aby §9 ust. 1. pkt. c) (dot. kar umownych) uzyskał brzmienie: „c) za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 7 ust.2, z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 5 %wartości niedostarczonego w terminie zamówienia, za każdy dzień opóźnienia.” ? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 8: Pakiet 6: Czy Zamawiający wyraża zgodę aby kolorowe ulotki były załączone tylko do podłoży chromogennych - gdyż tylko one daję reakcje barwne? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 9: Pakiet 6: Czy Zamawiający wyraża zgodę aby metodyki do podłoży, testu zostały załączone do oferty na CD lub osobno zbindowane i podpisane tylko na pierwszej stronie? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 10:  Pakiet 6: Czy Zamawiający wraża zgodę na zaoferowanie odczynników z terminami ważności: Podłoża poz. 3,7-11 minimum 5 tygodni Pozostałe podłoża minimum 6 tygodni Test minimum 4 miesiące ? uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników - nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w siwz. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 11:  Pakiet nr 6: Czy Zamawiający wymaga aby test z pozycji nr 15 był komplety, gotowy do użycia, bez konieczności  przygotowywania odczynników roboczych? Odpowiedź: Zamawiający wymaga. Pytanie 12:  Pakiet nr 6: pkt nr 12: Czy zamawiający może sprecyzować do  jakiego analizatora  podłoża mają być zwalidowane (kompatybilne)? Odpowiedź: Zamawiający posiada analizator Vitek 2. Pytanie 13: Pakiet nr 6: Czy Zamawiający  wymaga  aby  w celu potwierdzenia spełnienia  wymogu  walidacji (kompatybilności )  dołączenia do oferty  przykładowego   certyfikatu? Odpowiedź: Zamawiający wymaga. Pytanie 14: Pakiet nr 8: Czy Zamawiający dopuści paski z gradientem stężeń konfekcjonowane w formie blistra, kartridża z gąbki lub pojedynczo pakowanych pasków ze względu na toczącą się wymianę form opakowań, pod warunkiem zachowania właściwości i jakości pasków testowych? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytania do umowy: Pytanie 15: §8 ust. 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę towaru z wadami jakościowymi bądź niezgodnie ze złożonym przez Zamawiającego zamówieniem (tzw. wadami ilościowymi), Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwych towarów na własny koszt w ciągu 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego oraz pokrycia wszelkich strat poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu.? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 16: §9 ust. 1 lit. a: Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,za odstąpienie w zakresie niezrealizowanej części umowy lub rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część przedmiotu umowy.”? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 17:  §9 ust. 1 lit. b: Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,za jednostronne odstąpienie w zakresie niezrealizowanej części umowy lub rozwiązanie umowy przez Wykonawcę - w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część przedmiotu umowy.” Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 18:  §9 ust. 1 lit. c: Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 7 ust.2, z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca- w wysokości 2 % wartości niedostarczonego w terminie zamówienia, za każdy dzień opóźnienia.”? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 19: §9 ust. 1 lit. c: Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację, czy wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 20: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 10 testów z terminem ważności: dla poz. 1-3: 10 miesięcy, poz. 4:8 miesięcy? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 21: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmiane w § 4 pkt 1 projektu umowy terminu płatności na 30 dni? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 22: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar umownych  w §9 poz. 1c projektu umowy na 1% wartości niedostarczonego przedmiotu umowy w terminie zamówienia, za każdy dzień opóźnienia? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 23: Dotyczy: pakiet nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 82 krążka kloksacylina o stężeniu 1 µg zgodnie z zaleceniami EUCAST ? Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody, to zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania w tej pozycji krążka pochodzącego od innego producenta. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Dotyczy projektu umowy, stanowiącego załącznik  do SIWZ. Pytanie 24: dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższego zapisu w § 1: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”. Zgodnie z opinią UZP instytucja prawa zakłada, że zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia U stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyka jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. „Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny", izba uznała ponadto w tym przypadku, że „zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasada równości stron umowy". Instytucja prawa opcji pozwala zatem na precyzyjne określenie poziomu zamówienia, który zostanie przez zamawiającego zrealizowany, co pozwala wykonawcom na prawidłowe dokonanie wyceny oferty (por. wyrok KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1447/10, wyrok KIO z dnia, sygn. akt KIO/UZP 2376/10). Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 25: dotyczy wzoru umowy: W związku z zapisem w § 4 ust. 2, w którym Zamawiający wymaga wystawionej noty odsetkowej do 31 grudnia roku kalendarzowego, którym należność stała się wymagalna. Wnosimy o zmianę tego zapisu i dodanie, że w przypadku opóźnienia terminowi zapłaty powyżej 30 dni, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Dotyczy pakietu nr 3 Pytanie 26: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach nr 15 i 16 odczynników o objętości 2 ml? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 27: Zamawiający w pozycji nr 5, 6, 7, 11 i 12 wymaga zaoferowania podłoża płynnego w probówce o objętości 3 ml. Podana przewidywana ilość podłoża na rok wynosi 1400 ml, co w przeliczeniu na sztuki daje 466,67 sztuk. Czy w zaistniałej sytuacji Wykonawca może zaoferować niepełną ilość opakowań (np. w przypadku wielkości opakowania wynoszącego 50 sztuk będzie to 9,33 opakowań) lub czy Wykonawca zmieni zapotrzebowanie, tak aby ilość sztuk po 3 ml była liczbą pełną? Odpowiedź: Wykonawca może zaoferować niepełną ilość opakowań. Pytanie 28: Zamawiający w pozycji nr 8 wymaga zaoferowania podłoża płynnego w probówce o objętości 3 ml. Podana przewidywana ilość podłoża na rok wynosi 1000 ml, co w przeliczeniu na sztuki daje 333,33 sztuk. Czy w zaistniałej sytuacji Wykonawca może zaoferować niepełną ilość opakowań (np. w przypadku wielkości opakowania wynoszącego 50 sztuk będzie to 6,67 opakowań) lub czy Wykonawca zmieni zapotrzebowanie, tak aby ilość sztuk po 3 ml była liczbą pełną? Odpowiedź: Wykonawca może zaoferować niepełną ilość opakowań. Pytanie 29: Zamawiający w pozycji nr 14 wymaga zaoferowania podłoża płynnego w probówce o objętości 3 ml. Podana przewidywana ilość podłoża na rok wynosi 1400 ml, co w przeliczeniu na sztuki daje 173,33 sztuk. Czy w zaistniałej sytuacji Wykonawca może zaoferować niepełną ilość opakowań (np. w przypadku wielkości opakowania wynoszącego 50 sztuk będzie to 3,47 opakowań) lub czy Wykonawca zmieni zapotrzebowanie, tak aby ilość sztuk po 3 ml była liczbą pełną? Odpowiedź: Wykonawca może zaoferować niepełną ilość opakowań. Pytanie 30: Czy Zamawiający wyrazi zgodę by producent nie dostarczał certyfikatów kontroli jakości podłoży mikrobiologicznych z każdą partią produktów, lecz udostępnił je na swojej stronie www, gdzie są łatwo dostępne? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 31: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania podłoży w probówkach oznaczonych czytelnym nadrukiem zawierającym: nazwę podłoża, kod podłoża, producenta, numer serii oraz datę ważności? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 32: Czy Zamawiający w celu standaryzacji badań wymaga, aby zaoferowane podłoża pochodziły od jednego producenta? Odpowiedź: Zamawiający wymaga. Pytanie 33: Dotyczy Pakiet nr 9, pozycja nr 1-2: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wymienionych pozycji do oddzielnego Pakietu. Umożliwi to złożenie konkurencyjnej cenowo oferty i zapewni udział w Pakiecie innym oferentom. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 34: Dotyczy Pakiet nr 9, pozycja nr 1-2: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu równoważnego w postaci paska bibuły nasączonego sporami w bardziej profesjonalnym  opakowaniu z papieru pergaminowego zabezpieczającego przed kontaminacją? Zgoda Zamawiającego pozwoli nam na złożenie znacznie tańszej cenowo oferty. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 6/05/2016 roku do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 6/05/2016 roku o godz. 10:15.
Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

26.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Wyszków: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych do SPZZOZ w Wyszkowie.
Numer ogłoszenia: 103194 - 2016; data zamieszczenia: 26.04.2016
Przed pobraniem materiałów, proszę odświeżyć stronę w przeglądarce internetowej Materiały do pobrania