SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 31.05.2016 r. DEZ/P/3410/89/2016/TG ZP- 14/2016 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr DEZ/P/341/ZP-14/2016. SPZZOZ w Wyszkowie informuje, że w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w przedmiocie:  „WYKONYWANIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH I NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE   SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w WYSZKOWIE”, nasz znak – DEZ/P/341/ZP- 14/2016 Numer ogłoszenia: 100436 - 2016; data zamieszczenia: 22.04.2016 oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Numer ogłoszenia: 109970 - 2016; data zamieszczenia: 04.05.2016. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 09.05.2016 r. o godz. 10:15; Zamawiający: I. Wybrał jako najkorzystniejsze niżej wyszczególnione oferty, podanych Wykonawców, dla wymienionych zadań: Oferta 1. ASCOR SERVICE Sp. o.o., ul. Długa 44/50 lok. 208, 00-241 Warszawa; adres do korespondencji - ul. Mory 8, 01-330 Warszawa: - Zadanie nr 124 – C = 730,62 zł. – 90 p; T = 60 – 5 p; G = 12 – 5 p.  S = 100,00 pkt. Oferta 2. Gambro Poland Sp. o.o., ul. Cylichowska 13/15, 04-769 Warszawa; adres do korespondencji: ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa:: - Zadanie nr 72 – C = 4608,93 zł.- 90 p; T = 60 – 5 p; G = 12 – 5 p. S = 100,00 pkt. Oferta 3. MARGOT MEDICAL Sp. z o.o., ul. Wąwozowa 18 lok. 154-155, 02-796 Warszawa:  - Zadanie nr 62 – C = 4428,00 zł. -90 p; T = 30 -5 p; G = 3- 5 p; S = 100,00 pkt.;  - Zadanie nr 63 – C = 2 902,80 zł.- 90 p; T = 30 -5p; G = 3 – 5 p; S = 100,00 pkt. Oferta 4. „LAZAMED” naprawa sprzętu medycznego I laboratoryjnego Robert Zalewski, ul. Spisaka 34 A, 02-495 Warszawa: -Zadanie nr 113 – C = 34 686,00 zł. – 90 p.; T= 30 – 5 p; G= 6 – 5 p; S = 100,00 pkt. Oferta 6. Agata Banderek-Borowczak Centrum Kształcenia i Konsultacji RESQ, ul. Moniuszki 15/45, 31-523  Kraków; Zadanie nr 131– C = 1107,00 zł.- 90 p; T= 60 – 5 p; G= 3 – 5 p; S = 100,00 pkt. Oferta 7. Dutchmed PL Sp. Z o.o., ul. Szajnochy 14, 85-738 Bydgoszcz: - Zadanie nr 20 – C = 10 969,28zł. .- 90 p; T= 60 – 5 p; G= 3 – 5 p; S = 100,00 pkt. Oferta 8. Zakład Naprawczy Aparatury Medycznej POLMED, ul. Kobielska 9/74, 04-359 Warszawa; adres do korespondencji: ul. Krucza 31, 05-200 Wołomin: Zadanie nr 101– C = 984,00 zł. – 90 p; T= 60 – 5 p; G= 6 – 5 p; S = 100,00 p; -Zadanie nr 102– C = 2 952,00 zł. – 90 p; T= 60 – 5 p; G= 6 – 5 p; S = 100,00 pkt; -Zadanie nr 104– C = 984,00 zł. – 90 p; T= 60 – 5 p; G= 6 – 5 p; S = 100,00 pkt; -Zadanie nr 117– C =  1476,00 zł. – 90 p; T= 60 – 5 p; G= 6 – 5 p; S = 100,00 pkt; Oferta 9. MEDIKOM Stefan Kobiałka, ul. Chorągwi Pancernej 72, 02-951 Warszawa: - Zadanie nr 14 – C = 7626,00 zł. – 90 p; T= 30 – 5 p; G= 3 – 2,5 p; S = 97,50 pkt. Oferta 10. MEDIM Sp. z o.o., ul. Puławska 45 B, 05-500 Piaseczno: - Zadanie nr 115 – C = 9963,00zł– 90 p; T= 60 – 5 p; G= 6 – 5 p; S = 100,00 pkt. Powyższe oferty odpowiadają zasadom określonym w ustawie prawo zamówień publicznych, spełniają wymagania zamawiającego określone w SIWZ oraz zostały uznana za najkorzystniejsze, spośród ofert nieodrzuconych, według przyjętych kryteriów oceny ofert - uzyskały największą liczbę punktów „S”. Jednocześnie informujemy, że podpisanie umów z wybranymi Wykonawcami nastąpi, w siedzibie Zamawiającego, z  dniem  08 czerwca 2016 r. II. Unieważnił postępowanie dla niżej wymienionych zadań: 1. nr 15, nr 16, nr 35, nr 36, nr 56, nr 57, nr 59, nr 66, nr 67, nr 68, nr 69, nr 73, nr 76, nr 77, nr 86, nr 88, nr 89, nr 90, nr 91, nr 93,nr 96, nr 97, nr 98, nr 99, nr 100, nr 107, nr 109, nr 110, nr 119, nr 120, nr 121, nr 123 i nr 127 - zgodnie z Art. 93.ust. 1., pkt. 1), ponieważ nie złożono żadnej oferty. 2. nr 114 -  zgodnie z Art. 93.ust. 1., pkt. 4), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa  kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. III. Informuje, że w w/w postępowaniu złożyli oferty niżej wymienieni Wykonawcy: 1. Oferta 1. ASCOR SERVICE Sp. o.o., ul. Długa 44/50 lok. 208, 00-241 Warszawa; adres do korespondencji: ul. Mory 8, 01-330 Warszawa: - Zadanie nr 124 – C = 730,62 zł. – 90 p; T = 60 – 5 p; G = 12 – 5 p.  S = 100,00 pkt. 2. Oferta 2. Gambro Poland Sp. o.o., ul. Cylichowska 13/15, 04-769 Warszawa; adres do korespondencji: ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa: - Zadanie nr 72 – C = 4608,93 zł.- 90 p; T = 60 – 5 p; G = 12 – 5 p. S = 100,00 pkt. 3. Oferta 3. MARGOT MEDICAL Sp. z o.o., ul. Wąwozowa 18 lok. 154-155, 02-796 Warszawa:  - Zadanie nr 62 – C = 4428,00 zł.-90 p; T = 30 -5 p; G = 3- 5 p; S = 100,00 pkt.;  - Zadanie nr 63 – C = 2 902,80 zł.- 90 p; T = 30 -5p; G = 3 – 5 p; S = 100,00 pkt. 4. Oferta 4. „LAZAMED” naprawa sprzętu medycznego I laboratoryjnego Robert Zalewski, ul. Spisaka 34 A, 02-495 Warszawa: -Zadanie nr 113 – C = 34 686,00 zł. – 90 p.; T= 30 – 5 p; G= 6 – 5 p; S = 100,00 pkt. 5. Oferta 5. ENDO ELEKTRONIK Sp. z o.o., ul. Kolejowa 11 B, 05-805 Kanie: -Zadanie nr 114 – C = 15129,00 zł.- 90 p; T= 30 – 5 p; G= 3 – 5 p; S = 100,00 pkt. 6. Oferta 6. Agata Banderek-Borowczak Centrum Kształcenia i Konsultacji RESQ, ul. Moniuszki 15/45, 31-523  Kraków: -Zadanie nr 62– C = 8634,60 zł.- 45,90 p; T= 60 – 2,5 p; G= 3 – 5 p; S = 53,40 p.; Zadanie nr 124– C = 738,00 zł.- 89,10 p; T= 60 – 5 p; G= 3- 1,25; S = 95,35 p; Zadanie nr 131– C = 1107,00 zł.- 90 p; T= 60 – 5 p; G= 3 – 5 p; S = 100,00 pkt. 7. Oferta 7. Dutchmed PL Sp. Z o.o., ul. Szajnochy 14, 85-738 Bydgoszcz: -Zadanie nr 14 – C = 7909,30 – 86,40 p.; T= 30 – 5 p.; G= 6 – 5 p; S = 96,40 p.  - Zadanie nr 20 – C = 10 969,28zł. .- 90 p; T= 60 – 5 p; G= 3 – 5 p; S = 100,00 pkt. 8. Oferta 8. Zakład Naprawczy Aparatury Medycznej POLMED, ul. Kobielska 9/74, 04-359 Warszawa; adres do korespondencji: ul. Krucza 31, 05-200 Wołomin: Zadanie nr 101– C = 984,00 zł. – 90 p; T= 60 – 5 p; G= 6 – 5 p; S = 100,00 p; -Zadanie nr 102– C = 2 952,00 zł. – 90 p; T= 60 – 5 p; G= 6 – 5 p; S = 100,00 pkt; -Zadanie nr 104– C = 984,00 zł. – 90 p; T= 60 – 5 p; G= 6 – 5 p; S = 100,00 pkt; -Zadanie nr 117– C =  1476,00 zł. – 90 p; T= 60 – 5 p; G= 6 – 5 p; S = 100,00 pkt; -Zadanie nr 124– C = 738,00 zł. – 89,10 p; T= 60 – 5 p; G= 6 -2,5 p; S = 96,60 p. 9. Oferta 9. MEDIKOM Stefan Kobiałka, ul. Chorągwi Pancernej 72, 02-951 Warszawa: - Zadanie nr 14 – C = 7626,00 zł. – 90 p; T= 30 – 5 p; G= 3 – 2,5 p; S = 97,50 pkt. 10. Oferta 10. MEDIM Sp. z o.o., ul. Puławska 45 B, 05-500 Piaseczno: - Zadanie nr 115 – C = 9963,00zł– 90 p; T= 60 – 5 p; G= 6 – 5 p; S = 100,00 pkt. W powyższym zestawieniu nazwy kryterium podano zgodnie z zapisem w SIWZ - rozdział XV. OPIS KRYTERIÓW tj: C - Cena - kwota brutto w złotych, za przeglądy dla ocenianego zadania; T - Termin płatności w dniach, od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu; G - Okres gwarancji w miesiącach, dla sprzętu medycznego, po każdorazowym wykonaniu przeglądu i/lub naprawy. Informacja o wyniku - do pobrania 04.05.2016 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 100436-2016 z dnia 2016-04-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wyszków WYKONYWANIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH I NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w WYSZKOWIE, DEZ.P.341.ZP-2.2016, wymienionego w załącznikach nr 1.14, 1.15,... Termin składania ofert: 2016-05-05 Numer ogłoszenia: 109970 - 2016; data zamieszczenia: 04.05.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 100436 - 2016 data 22.04.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel. 0-29 7437600, fax. 029 7437605. SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków - w Budynku Administracyjnym w pokoju nr 4 - Kancelaria. W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków - w Budynku Administracyjnym w pokoju nr 4 - Kancelaria. Wyszków, dnia 29.04.2016 r. DEZ/P/3410/76/2016/TG ZP- 14/2016 ODPOWIEDŹ  NA   PYTANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest „WYKONYWANIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH I NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE   SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w WYSZKOWIE”, nasz znak – DEZ/P/341/ZP- 14/2016 Numer ogłoszenia: 100436 - 2016; data zamieszczenia: 22.04.2016. Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z art.  38   ust.  1.,2 i 4.  Ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo   zamówień   publicznych   ( Dz. U.  z 2013r. poz. 907   z późn. zm.) udziela następujących odpowiedzi na złożone zapytania. Pytanie 1 Czy Zamawiajacy dopuści ubezpieczenie firmy 60 tys. dla dwóch małych pakietów 98 i 99. Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z Ogłoszeniem w BZP i SIWZ, w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, wymagane jest: „…Zamawiający uzna, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia jeżeli Wykonawca będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, a suma ubezpieczenia wynikająca z polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia nie będzie niższa niż 100.000,00 zł”. Pytanie 2 Czy Zamawiający udzieli informacji czy w ramach przeglądu Wykonawca ma doliczyć cenę akumulatorów? W instrukcji serwisowej wymóg wymiany akumulatora nie jest co roku także doliczając cenę akumulatora do każdego przeglądu będzie dodatkowym i niepotrzebnym kosztem dla Zamawiającego. Dopiero po diagnozie możemy stwierdzić taką konieczność. Pytanie 3 Czy Zamawiający w ramach przeglądu wymaga w pakietach z respiratorami wymiany akumulatorów oraz pakietów serwisowych? Jest to niezbędna informacja do sporządzenia dokładnej kalkulacji oferty cenowej. Jeżeli wymagają Państwo wymiany pakietów serwisowych proszę o informację w których z pakietów nastąpiła taka wymiana w przeciągu 2 lat, to samo dotyczy akumulatorów. Pytanie 4 do zadania nr 20 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd respiratorów wymienionych w SIWZ obejmuje również wymianę czujników tlenu ? Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej. Pytanie 5 do zadania nr 20 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd respiratorów wymienionych w SIWZ obejmuje również wymianę akumulatorów oraz pakietów serwisowych ? Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej. Odpowiedz na Pytanie 2,3, 4 i 5 : W zakresie wymiany pakietów serwisowych: -  Wymianę pakietów serwisowych należy odpowiednio uwzględnić w cenie przeglądu, co jest zgodne z  SIWZ, gdzie w Rozdziale III PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA wpisano: „ Pod pojęciem „przegląd techniczny”, zwany również przeglądem, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określają zalecenia producenta danego sprzętu medycznego, polegających na sprawdzeniu poprawności działania, przeprowadzeniu koniecznych kalibracji, konserwacji prewencyjnych oraz wymianie części zużywalnych i zaleconych przez producenta oraz potwierdzenie wykonania tych czynności wpisem do Paszportu urządzenia oraz wystawieniem Protokołu/ Raportu Serwisowego lub wypisaniem Karty Pracy. Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego sprzętu medycznego oraz obowiązującymi przepisami prawa.” Jednocześnie  Zamawiajacy przypomina, że zgodnie z zapisem w SIWZ, Rozdział XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY, obowiązkiem Wykonawcy jest także odpowiednie zmodyfikowanie tabeli szczegółowej oferty cenowej danego zadania, tak aby możliwe było wpisanie ceny jednostkowej za każdy z przeglądów oddzielnie, w każdym przypadku, gdy zakres przeglądów danego sprzętu medycznego jest różny dla każdego z przeglądów. · W zakresie wymiany czujnika tlenu i akumulatorów: - W cenę za przegląd nie należy wliczać wymian czujników tlenu i akumulatorów, które mogą być wymieniane dopiero po diagnozie potwierdzającej taką konieczność. Jest to zgodne z  SIWZ, gdzie w Rozdziale III PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA wpisano: „W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania naprawy lub wymiany części na nowe,  Wykonawca będzie sporządzał wykaz części zamiennych, (których dostarczenie leży po stronie Wykonawcy) wraz z określeniem ich cen oraz przewidywanym kosztem wykonania naprawy. Kosztorys Wykonawca przedkłada niezwłocznie Zamawiającemu. Wykonanie naprawy nastąpi dopiero po akceptacji kosztów i innych warunków oferty…” Jednocześnie Zamawiajacy informuje, że zgodnie z ogłoszeniem 100436 - 2016; data zamieszczenia: 22.04.2016, termin składania ofert nie uległ zmianie, oferty należy składać na adres Zamawiającego:  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. KEN 1, 07-200  Wyszków, nie później niż do dnia 05.05.2016 roku do godz. 10:00, w Kancelarii – pokój nr 4, w budynku administracyjnym. Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.05.2016  roku o godz. 10:15, w Sali Narad – pokój nr 3, w budynku administracyjnym. Pytania i odpowiedzi - do pobrania 22.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wyszków: WYKONYWANIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH I NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w WYSZKOWIE, DEZ.P.341.ZP-14.2016 Numer ogłoszenia: 100436 - 2016; data zamieszczenia: 22.04.2016 Przed pobraniem materiałów, proszę odświeżyć stronę w przeglądarce internetowej Materiały do pobrania