SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 6/06/2016 r. DEZ/P/341/ZP- 17/2016 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie, Zamawiający dokonał:
 1. unieważnienia postępowania w zakresie pakietu nr 6,8.
Podstawa prawna: art. 93 ust.1 pkt.1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz.907 z późn. zm.). Uzasadnienie faktyczne: Nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.
 1. wyboru:
 1. ofertę nr 2 dla pakietu nr 2,7 złożoną przez: Stryker Polska Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa:
  • pakiet 2 cena brutto 142.981,20 zł, termin uzupełnienia magazyny buforowego do 24 h
  • pakiet 7 cena brutto 62.964 zł, termin uzupełnienia magazyny buforowego do 24 h.
 2. ofertę nr 4 dla pakietu nr 9,10 złożoną przez: ARNO-MED. Sp. z o.o. ul. Kolejowa 24, 55-081 Mietków:
  • pakiet 9 cena brutto 11.660,76 zł, termin uzupełnienia magazyny buforowego do 24 h
  • pakiet 10 cena brutto 28.356,91 zł, termin uzupełnienia magazyny buforowego do 24 h.
 3. ofertę nr 5 dla pakietu nr 3,4 złożoną przez: ChM Sp.z  o.o. Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny:
  • pakiet nr 3 cena brutto 8.694 zł, termin uzupełnienia magazyny buforowego do 48 h
  • pakiet nr 4 cena brutto 103.950 zł, termin uzupełnienia magazyny buforowego do 48 h.
 4. ofertę nr 6 dla pakietu nr 5 złożoną przez: Johnson&Johnson Poland Sp. z  o.o. ul. Iłżecka 24,02-135 Warszawa:
  • pakiet 5 cena brutto 50.198,40 zł, termin uzupełnienia magazyny buforowego do 24 h
 5. ofertę nr 6 dla pakietu nr 5 złożoną przez: BIOMET POLSKA Sp. z o.o. ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa:
  • pakiet 1 cena brutto 8.985,60 zł, termin uzupełnienia magazyny buforowego do 24 h.
Uzasadnienie wyboru. W niniejszym postępowaniu w zakresie pakietu nr 2,3,4,5,7  złożono po jednej ofercie, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia, zaś w zakresie pakietu nr 1,9,10 wybrano oferty ze względu na najwyższą ilość punktów, zgodnie z kryterium podanym w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 8/06/2016 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie w zakresie pakietu nr 2,3,4,5,7 zaś w zakresie pakietu nr 1,9,10 z dniem 13/06/2016 roku. Oferty w niniejszym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:
 1. Linvatec Polska Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 118, 02- 230 Warszawa: pakiet 1 cena brutto 9.180 zł, termin uzupełnienia magazyny buforowego do 24 h --> kryterium ceny: 92,99 pkt; kryterium termin uzupełnienia magazyny buforowego: 5 pkt. Razem: 97,99 pkt.
 2. Stryker Polska Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa: pakiet 2 cena brutto 142.981,20 zł, termin uzupełnienia magazyny buforowego do 24 h--> kryterium ceny: 95 pkt; kryterium termin uzupełnienia magazyny buforowego: 5 pkt. Razem: 100 pkt; pakiet 7 cena brutto 62.964 zł, termin uzupełnienia magazyny buforowego do 24 h--> kryterium ceny: 95 pkt; kryterium termin uzupełnienia magazyny buforowego: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
 3. BBH MIKROMED Sp. z o.o. ul. Katowicka 11, 42-530 Dąbrowa Górnicza: pakiet 9 cena brutto 14742 zł, termin uzupełnienia magazyny buforowego do 48 h--> kryterium ceny: 75,14 pkt; kryterium termin uzupełnienia magazyny buforowego: 2,5 pkt. Razem: 77,64 pkt; pakiet 10 cena brutto 45.144 zł, termin uzupełnienia magazyny buforowego do 48 h--> kryterium ceny: 59,67 pkt; kryterium termin uzupełnienia magazyny buforowego: 2,5 pkt. Razem: 62,17 pkt.
 4. ARNO-MED. Sp. z o.o. ul. Kolejowa 24, 55-081 Mietków: pakiet 9 cena brutto 11.660,76 zł, termin uzupełnienia magazyny buforowego do 24 h--> kryterium ceny: 95 pkt; kryterium termin uzupełnienia magazyny buforowego: 5 pkt. Razem: 100 pkt; pakiet 10 cena brutto 28.356,91 zł, termin uzupełnienia magazyny buforowego do 24 h--> kryterium ceny: 95 pkt; kryterium termin uzupełnienia magazyny buforowego: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
 5. ChM Sp.z  o.o. Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny: pakiet nr 3 cena brutto 8.694 zł, termin uzupełnienia magazyny buforowego do 48 h--> kryterium ceny: 95 pkt; kryterium termin uzupełnienia magazyny buforowego: 5 pkt. Razem: 100 pkt; pakiet nr 4 cena brutto 103.950 zł, termin uzupełnienia magazyny buforowego do 48 h--> kryterium ceny: 95 pkt; kryterium termin uzupełnienia magazyny buforowego: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
 6. Johnson&Johnson Poland Sp. z  o.o. ul. Iłżecka 24,02-135 Warszawa: pakiet 5 cena brutto 50.198,40 zł, termin uzupełnienia magazyny buforowego do 24 h--> kryterium ceny: 95 pkt; kryterium termin uzupełnienia magazyny buforowego: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
 7. BIOMET POLSKA Sp. z o.o. ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa: pakiet 1 cena brutto 8.985,60 zł, termin uzupełnienia magazyny buforowego do 24 h --> kryterium ceny: 95 pkt; kryterium termin uzupełnienia magazyny buforowego: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie Wyszków, dnia 30/05/2016 r. DEZ/P/341/ZP- 17/2016 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie. Zamawiający w oparciu o art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2015, 2164) dokonuje modyfikacji pakietu nr 3 poprzez dodanie pozycji asortymentowej nr 12 i 13: 12. Wkręty korowe blokowane- ilość 10 szt 13. Wkręty korowe- ilość 10 szt Zmodyfikowany pakiet w załączeniu do niniejszego pisma. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert ulega zmianie i jest do dnia 2/06/2016 do godz.10:00, zgodnie z ogłoszeniem z dnia 25/05/2016 roku nr 135192-2016. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 2/06/2016 roku o godz. 10:15. Zmodyfikowany pakiet - do pobrania Wyszków, dnia 30/05/2016 r. DEZ/P/341/ZP- 17/2016 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2015, 2164), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytania i odpowiedzi - do pobrania Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 128836-2016 z dnia 2016-05-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wyszków 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie, według asortymentu wyszczególnionego w pakietach od 1 do 10, który stanowi szczegółowa oferta cenowa- załącznik od nr 2.1 do nr 2.10. WYMAGANIA do... Termin składania ofert: 2016-05-31 Numer ogłoszenia: 135192 - 2016; data zamieszczenia: 25.05.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 128836 - 2016 data 20.05.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel. 0-29 7437600, fax. 029 7437605. SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ul. KEN 1, 07-200 Wyszków w budynku administracyjnym w Kancelarii... W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ul. KEN 1, 07-200 Wyszków w budynku administracyjnym w Kancelarii.     20.05.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Wyszków: DOSTAWA IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH DO SPZZOZ W WYSZKOWIE Numer ogłoszenia: 128836 - 2016; data zamieszczenia: 20.05.2016 Przed pobraniem materiałów, proszę odświeżyć stronę w przeglądarce internetowej Materiały do pobrania