SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl


Wyszków, dnia 17/06/2016 r.
DEZ/P/341/ZP- 19/2016
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie- pakiet nr 6 i 8, Zamawiający dokonał:
  1. unieważnienia postępowania w zakresie pakietu nr 8.
Podstawa prawna: art. 93 ust.1 pkt.1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz.907 z późn. zm.).
Uzasadnienie faktyczne: Nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.
  1. wyboru:
  1. oferty nr 1 dla pakietu nr 6 złożoną przez: SMITH & NEPHEW Sp. z o.o. ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa:
  • pakiet 6 cena brutto 43.532,64 zł, termin uzupełnienia magazyny buforowego do 24 h.
Uzasadnienie wyboru. W niniejszym postępowaniu w zakresie pakietu nr 6  złożono jedną ofertę, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 21/06/2016 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty w niniejszym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:
  1. SMITH & NEPHEW Sp. z o.o. ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa: pakiet 6 cena brutto 43.532,64 zł, termin uzupełnienia magazyny buforowego do 24 h -> kryterium ceny: 95 pkt; kryterium termin uzupełnienia magazyny buforowego: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 10/06/2016 r.
DEZ/P/341/ZP- 18/2016 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie- pakiet nr 6 i 8. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2015, 2164), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie nr 1: Pakiet nr 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Endoprotezy połowicznej stawu biodrowego typu  AUSTIN- MOORE’A, 1 rozmiar trzpienia protezy- standard, średnica głowy protezy od 40 do 55 mm. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 2: Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – DEZ/P/341/ZP- 19/2016. Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w przedmiotowym postępowaniu zamiast wyrobów medycznych określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, oferty równoważnej o poniższych parametrach. Prośbę swoją motywujemy względami zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Dodatkowo ewentualne zmiany lub dopuszczenie w opisie przedmiotu zamówienia innych parametrów, jest zasadne również ze względów prawnych, ekonomicznych i medycznych i nie powoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu, jakości lub jest neutralna w tym zakresie: Pakiet nr 8 - ENDOPROTEZA Trzpień cementowany (samocentrujący) w pięciu rozmiarach. Głowa bipolarna o rozmiarze śr. zewnętrznej od 40 do 58 mm. Modularna metalowa głowa wewnętrzna w rozmiarze 22 i 28 mm., na stożek 12/14, blokowana polietylenowym pierścieniem i dodatkowo metalowym zamkiem. Jednocześnie, prosimy o rozszerzenie kryteriów zapisanych w SIWZ w pakiecie 8, o pozycję: - cement kostny 1 x 40g, sterylizowany EtO, w którym monomer barwiony jest Chlorofilem dla lepszej identyfikacji w strukturach kostnych. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary, o której mowa w §11 ust. 1c) do 1% wartości niedostarczonego w terminie zamówienia, za każdy dzień opóźnienia? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 15/06/2016 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 15/06/2016 roku o godz. 10:15.
Wojciech Żubrowski Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

07.06.2016
Numer ogłoszenia: 73535 - 2016; data zamieszczenia: 07.06.2016
Przed pobraniem materiałów, proszę odświeżyć stronę w przeglądarce internetowej Materiały do pobrania