SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl


Wyszków, dnia 23/06/2016 roku.
DEZ/Z/341/ZP- 18/2016
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz.2164) w przedmiocie:  DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO SPZZOZ w WYSZKOWIE Zamawiający dokonał:
 1. WYBORU:
  • w zakresie pakietu nr 4,6 ofertę nr 1: BIALMED Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska: pakiet 4 cena brutto 17.236,80 zł, termin dostawy 1 dzień, pakiet 6 cena brutto 2.640,60 zł, termin dostawy 1 dzień;
  • w zakresie pakietu nr 5 ofertę nr 2: J. Chodacki, A. Misztal MEDICA Sp. J. ul. Przemysłowa 4a, 59-300 Lubin: pakiet 5 cena brutto 12.204 zł termin dostawy 1 dzień;
  • w zakresie pakietu nr 3 ofertę nr 3: SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SK ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź: pakiet 3 cena brutto 3.645 zł, termin dostawy 7 dni.
  • w zakresie pakietu nr 1,2 ofertę nr 2: ABOOK Sp. z o.o. Brzostowska 22, 04-985 Warszawa: pakiet 1 cena brutto 137.057,28 zł, termin dostawy 1 dzień; pakiet 2 cena brutto 39.096 zł, termin dostawy 1 dzień;
Uzasadnienie wyboru W niniejszym postępowaniu  w zakresie pakietu nr 3,5 złożono po jednej ofercie, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszego zamówienia. Zaś zakresie poszczególnych pakietów wybrano ofertę z najwyższą ilością punktów, zgodnie z kryterium określonym w SIWZ, których cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszego zamówienia.
 1. ODRZUCENIA:
  • w zakresie pakietu nr 5 oferty nr 5 przedstawionej przez BAFARM Sp. z  o.o. ul. Kościuszki 27a, 43-100 Tychy
  • w zakresie pakietu nr 4 oferty nr 6 przedstawionej przez VYGON Polska Sp. z  o.o. Francuska 39/6, 03-905 Warszawa
UZASADNIENIE: Podstawa prawna: art.89 ust. 1 pkt.2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz.2164)- treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. Uzasadnienie faktyczne: W zakresie pakietu nr 5 Wykonawca nie złożył próbki i nie odpowiedział na wezwanie Zamawiającego. Zaś w zakresie pakietu nr 4 Wykonawca podał w ofercie  kryterium płatności faktury- 60 dni a nie terminu dostawy jak jest w SIWZ- treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 29/06/2016 roku w siedzibie Zamawiającego. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 1. BIALMED Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska: pakiet 4 cena brutto 17.236,80 zł, termin dostawy 1 dzień --> kryterium cena 95 pkt; kryterium termin dostawy 5 pkt, RAZEM: 100 pkt; pakiet 5 cena brutto 12.700,80 zł, termin dostawy 1 dzień, --> kryterium cena 91,28 pkt; kryterium termin dostawy 5 pkt, RAZEM: 96,28 pkt; pakiet 6 cena brutto 2.640,60 zł, termin dostawy 1 dzień --> kryterium cena 95 pkt; kryterium termin dostawy 5 pkt, RAZEM: 100 pkt;
 2. J. Chodacki, A. Misztal MEDICA Sp. J. ul. Przemysłowa 4a, 59-300 Lubin: pakiet 5 cena brutto 12.204 zł termin dostawy 1 dzień; --> kryterium cena 95 pkt; kryterium termin dostawy 5 pkt, RAZEM: 100 pkt;
 3. SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SK ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź: pakiet 3 cena brutto 3.645 zł, termin dostawy 7 dni --> kryterium cena 95 pkt; kryterium termin dostawy 5 pkt, RAZEM: 100 pkt;
 4. EUMED Sp. z o.o. ul. Cłopickiego 50, 04-275 Warszawa: pakiet 1 cena brutto 151.159,20 zł, termin dostawy 4 dni--> kryterium cena 86,14 pkt; kryterium termin dostawy 1,25 pkt, RAZEM: 87,39 pkt; pakiet 2 cena brutto 46.116 zł, termin dostawy 4 dni --> kryterium cena 80,54 pkt; kryterium termin dostawy 1,25 pkt, RAZEM: 81,79 pkt;
 5. BAFARM Sp. z  o.o. ul. Kościuszki 27a, 43-100 Tychy: pakiet nr 5 cena brutto 23.716,80 zł, termin dostawy 1 dzień--> oferta odrzucona;
 6. VYGON Polska Sp. z  o.o. Francuska 39/6, 03-905 Warszawa: pakiet 4 cena brutto 22.269,60 zł, termin dostawy …….podano kryterium płatności faktury- 60 dni a nie terminu dostawy jak jest w SIWZ --> oferta odrzucona;
 7. ABOOK Sp. z o.o. Brzostowska 22, 04-985 Warszawa: pakiet 1 cena brutto 137.057,28 zł, termin dostawy 1 dzień --> kryterium cena 95 pkt; kryterium termin dostawy 5 pkt, RAZEM: 100 pkt; pakiet 2 cena brutto 39.096 zł, termin dostawy 1 dzień--> kryterium cena 95 pkt; kryterium termin dostawy 5 pkt, RAZEM: 100 pkt;
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 9/06//2016 r.
DEZ/P/341/ZP- 18/2016 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO SPZZOZ w WYSZKOWIE. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2164), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi:
Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 65603-2016 z dnia 2016-06-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wyszków 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie, według asortymentu wyszczególnionego w pakietach od nr 1 do nr 6, który stanowi szczegółowa oferta cenowa- załącznik nr 2.1 do nr... Termin składania ofert: 2016-06-10
Numer ogłoszenia: 75183 - 2016; data zamieszczenia: 08.06.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 65603 - 2016 data 02.06.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel. 0-29 7437600, fax. 029 7437605. SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ul. KEN 1 07-200 Wyszków w budynku administracyjnym w Kancelarii.. W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ul. KEN 1 07-200 Wyszków w budynku administracyjnym w Kancelarii.
02.06.2016
Numer ogłoszenia: 65603 - 2016; data zamieszczenia: 02.06.2016
Przed pobraniem materiałów, proszę odświeżyć stronę w przeglądarce internetowej Materiały do pobrania