SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 9/08/2016 r.
DEZ/P/341/ZP- 24/2016
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r poz.2164 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa materiałów zużywalnych i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie  Zamawiający dokonał wyboru:
  • oferty nr 1: MEDLAB PRODUCTS Sp. z o.o., ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn: za cenę brutto 40.624,08 zł; termin dostawy 3 dni.
Uzasadnienie. W przedmiotowym przetargu wybrano ofertę z najwyższą ilością punktów, zgodnie z kryterium określonym w SIWZ, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszego zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 16/08/2016 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  1. MEDLAB PRODUCTS Sp. z o.o., ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn: za cenę brutto 40.624,08 zł; termin dostawy 3 dni; -_->kryterium cena 94,85 pkt,-_-> kryterium termin dostawy 5 pkt, RAZEM  99,85 pkt
  2. PROFILAB SC ul. Emaliowa 28, 02-295 Warszawa: za cenę brutto 40.560,08 zł; termin dostawy 6 dni; -_->kryterium cena 95 pkt,-_-> kryterium termin dostawy 2,5 pkt, RAZEM  97,5 pkt
Wojciech Żubrowski Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Wyszków, dnia 1/08/2016  r.
DEZ/P/341/ZP- 24/2016 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa materiałów zużywalnych i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2164 z późn.zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi:
Numer ogłoszenia: 161083 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016 Dostawa materiałów zużywalnych i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie.