SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wrocław, 09.08.2016 OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA w trybie przetargu nieograniczonego SIWZ nr 131/2016/N/Wyszków   Przed pobraniem materiałów, proszę odświeżyć stronę w przeglądarce internetowej Ogłoszenie o wynikach postępowania  -  do pobrania Wrocław, 22.07.2016 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY DO SIWZ NR 131/2016/N/Wyszków Załącznik do odpowiedzi na pytania   Załącznik do odpowiedzi na pytania Wrocław, 18.07.2016 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY DO SIWZ NR 131/2016/N/Wyszków Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców oraz podaje zmiany do SIWZ. Pytanie nr 1:
 1. Wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy o treści:
  Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony
 1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30 %
 2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:
na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.
 1. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :
przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy; przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  Pytanie nr 2: Pytania dotyczące - Ubezpieczenie AC Czy podana w SIWZ Franszyzy Integralna w wysokości 100zł jest minimalna akceptowalna przez Zamawiającego lub, czy Zamawiający przewiduje akceptację oferty ze zniesioną Franszyzą Integralna? Odpowiedź: Zamawiający wprowadza franszyzę integralną w wysokości 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pytanie nr 3: Prosimy o potwierdzenie, że podane w Załączniku nr 13 do SIWZ wartości pojazdów są wartościami z Aktualnych polis i stanowią one jedynie podstawę do wyliczenia ceny kosztu ubezpieczenia AC, ich wartości zostaną uaktualnione przed terminem ekspiracji poszczególnych polis. Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż podana wartość pojazdu w Załączniku nr 13 do SIWZ jest sumą ubezpieczenia jaka będzie obowiązywała w pierwszym roku polisowania i równoznacznie stanowi ona podstawę do wyliczenia ceny kosztu ubezpieczenia AC. Wartości na kolejne dwa lata będą uaktualniane przed terminem ekspiracji poszczególnych polis. Pytanie nr 4: Pytania dotyczące - Asssitance Czy oczekiwany zakres ubezpieczenia wszystkich pojazdów objętych tym ubezpieczeniem dotyczy tereny RP czy RP plus Europa?, t Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia ASS dotyczy tylko i wyłącznie terenu RP. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pytanie nr 5: Prosimy o przesłanie zaświadczeń świadczących o historii przebiegu ubezpieczeń pojazdów ubezpieczanych obejmujący okres od roku 2013. Odpowiedź:. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych odpowiedzi. Pytanie nr 6: Wnosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty na 26.07.2016r Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 29.07.2016 r. Pytanie nr 7: Ubezpieczenia komunikacyjne: W odniesieniu do zapisu: „ Zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia szkody. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może przystąpić do naprawy uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty poniesione z tytułu naprawy szkody” Prosimy o zmianę na „ Zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może przystąpić do naprawy uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty poniesione z tytułu naprawy szkody” Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Pytanie nr 8: W odniesieniu do ubezpieczenia assistance prosimy o akceptację zapisu: „ Ubezpieczeniu podlegają pojazdy osobowe i ciężarowe do 3,5t. do 10 lat ubezpieczone w zakresie AC” Odpowiedź:. Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Pytanie nr 9: W odniesieniu do ubezpieczenia assistance i holowania poza terytorium RP prosimy o akceptacje poniższego zapisu: „Poza granicami RP holowanie pojazdu do miejsca zamieszkania w Polsce jeżeli zdarzenie wystąpiło do 200 km od granicy RP” Odpowiedź:. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4. Pytanie nr 10: Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia organizacji i kosztów wynajmu pojazdu zastępczego na czas naprawy poza granicami RP. Odpowiedź:. Zgodnie z odpowiedzią nr 4 Pytanie nr 11 Prosimy o przesunięcie terminu otwarcia ofert na 22-07-2016r. Odpowiedź:. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6.   ZMIANY:
 1. Zmianie ulega termin składania ofert z dnia 21.07.2016 r. na dzień 29.07.2016 r.
BYŁO:
 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
 2. Koperta (opakowanie) powinna zawierać oznakowanie:
  Przetarg – ubezpieczenie dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie Nie otwierać przed 21.07.2016 r. godz. 13.10
 1. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT
 2. Oferty należy składać do dnia 21.07.2016 r., do godz.13.00 na adres:
  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
 1. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków
 2. Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 13.10. Następnie odbędzie się badanie i ocena ofert.
  PO ZMIANACH
 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
 2. Koperta (opakowanie) powinna zawierać oznakowanie:
  Przetarg – ubezpieczenie dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie Nie otwierać przed 29.07.2016 r. godz. 13.10
 1. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT
 2. Oferty należy składać do dnia 29.07.2016 r., do godz.13.00 na adres:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
 1. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków
 2. Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 13.10. Następnie odbędzie się badanie i ocena ofert.
 3. Zmianie ulega zapis pkt 2 Zakres ubezpieczenia komunikacyjnego Assistance
  BYŁO: 2)organizację holowania i koszty z tym związane - w przypadku, kiedy naprawa na miejscu zdarzenia nie jest możliwa, ubezpieczyciel pokrywa koszty transportu (holowania) pojazdu do miejsca siedziby ubezpieczonego lub serwisu naprawczego wskazanego przez ubezpieczonego - w zależności, które miejsce znajduje się bliżej miejsca zdarzenia (limit) kilometrów wyznaczony przez ubezpieczyciela nie może być niższy niż 150 km na terenie RP, poza terytorium RP 800 km), PO ZMIANACH: 2) organizację holowania i koszty z tym związane - w przypadku, kiedy naprawa na miejscu zdarzenia nie jest możliwa, ubezpieczyciel pokrywa koszty transportu (holowania) pojazdu do miejsca siedziby ubezpieczonego lub serwisu naprawczego wskazanego przez ubezpieczonego - w zależności, które miejsce znajduje się bliżej miejsca zdarzenia (limit) kilometrów wyznaczony przez ubezpieczyciela nie może być niższy niż 150 km na terenie RP. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. Mirosław Pochylczuk Numer ogłoszenia: 141785 - 2016;                                                     data zamieszczenia: 18.07.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 132061 - 2016 data 12.07.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel. 0-29 7437600, fax. 029 7437605. SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.07.2016 godzina 13:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
 1. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2016 godzina 13:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
 1. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków..
  Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 132061-2016 z dnia 2016-07-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wyszków Zamówienie zostało podzielone na następujące części (pakiety). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wyłącznie na jeden pakiet lub na oba pakiety. Przedmiotem postępowania jest: PAKIET I 1. Obowiązkowe ubezpieczenie... Termin składania ofert: 2016-07-21 Numer ogłoszenia: 132611 - 2016; data zamieszczenia: 13.07.2016   OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 132061 - 2016 data 12.07.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel. 0-29 7437600, fax. 029 7437605. SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.5. W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia w okresie trwania umowy zamówień uzupełniających stanowiących 20 % zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające udzielane będą dla tego samego rodzaju usługi w trybie zamówień z wolnej ręki, po spełnieniu przesłanek z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.. W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia w okresie trwania umowy zamówień uzupełniających stanowiących 5% zamówienia podstawowego dla zadań Pakietu I, 20 % zamówienia podstawowego dla zadań Pakietu II i III. Zamówienia uzupełniające udzielane będą dla tego samego rodzaju usługi w trybie zamówień z wolnej ręki, po spełnieniu przesłanek z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wyszków: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie Numer ogłoszenia: 132061 - 2016; data zamieszczenia: 12.07.2016 Przed pobraniem materiałów, proszę odświeżyć stronę w przeglądarce internetowej Materiały do pobrania
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wrocław, 09.08.2016 OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA w trybie przetargu nieograniczonego SIWZ nr 131/2016/N/Wyszków Przed pobraniem materiałów, proszę odświeżyć stronę w przeglądarce internetowej Ogłoszenie o wynikach postępowania  -  do pobrania Wrocław, 22.07.2016 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY DO SIWZ NR 131/2016/N/Wyszków Załącznik do odpowiedzi na pytania   Załącznik do odpowiedzi na pytania Wrocław, 18.07.2016 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY DO SIWZ NR 131/2016/N/Wyszków Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców oraz podaje zmiany do SIWZ. Pytanie nr 1:
 1. Wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy o treści:
  Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony
 1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30 %
 2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:
na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.
 1. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :
przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy; przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  Pytanie nr 2: Pytania dotyczące - Ubezpieczenie AC Czy podana w SIWZ Franszyzy Integralna w wysokości 100zł jest minimalna akceptowalna przez Zamawiającego lub, czy Zamawiający przewiduje akceptację oferty ze zniesioną Franszyzą Integralna? Odpowiedź: Zamawiający wprowadza franszyzę integralną w wysokości 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pytanie nr 3: Prosimy o potwierdzenie, że podane w Załączniku nr 13 do SIWZ wartości pojazdów są wartościami z Aktualnych polis i stanowią one jedynie podstawę do wyliczenia ceny kosztu ubezpieczenia AC, ich wartości zostaną uaktualnione przed terminem ekspiracji poszczególnych polis. Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż podana wartość pojazdu w Załączniku nr 13 do SIWZ jest sumą ubezpieczenia jaka będzie obowiązywała w pierwszym roku polisowania i równoznacznie stanowi ona podstawę do wyliczenia ceny kosztu ubezpieczenia AC. Wartości na kolejne dwa lata będą uaktualniane przed terminem ekspiracji poszczególnych polis. Pytanie nr 4: Pytania dotyczące - Asssitance Czy oczekiwany zakres ubezpieczenia wszystkich pojazdów objętych tym ubezpieczeniem dotyczy tereny RP czy RP plus Europa?, t Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia ASS dotyczy tylko i wyłącznie terenu RP. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pytanie nr 5: Prosimy o przesłanie zaświadczeń świadczących o historii przebiegu ubezpieczeń pojazdów ubezpieczanych obejmujący okres od roku 2013. Odpowiedź:. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych odpowiedzi. Pytanie nr 6: Wnosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty na 26.07.2016r Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 29.07.2016 r. Pytanie nr 7: Ubezpieczenia komunikacyjne: W odniesieniu do zapisu: „ Zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia szkody. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może przystąpić do naprawy uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty poniesione z tytułu naprawy szkody” Prosimy o zmianę na „ Zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może przystąpić do naprawy uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty poniesione z tytułu naprawy szkody” Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Pytanie nr 8: W odniesieniu do ubezpieczenia assistance prosimy o akceptację zapisu: „ Ubezpieczeniu podlegają pojazdy osobowe i ciężarowe do 3,5t. do 10 lat ubezpieczone w zakresie AC” Odpowiedź:. Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Pytanie nr 9: W odniesieniu do ubezpieczenia assistance i holowania poza terytorium RP prosimy o akceptacje poniższego zapisu: „Poza granicami RP holowanie pojazdu do miejsca zamieszkania w Polsce jeżeli zdarzenie wystąpiło do 200 km od granicy RP” Odpowiedź:. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4. Pytanie nr 10: Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia organizacji i kosztów wynajmu pojazdu zastępczego na czas naprawy poza granicami RP. Odpowiedź:. Zgodnie z odpowiedzią nr 4 Pytanie nr 11 Prosimy o przesunięcie terminu otwarcia ofert na 22-07-2016r. Odpowiedź:. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6.   ZMIANY:
 1. Zmianie ulega termin składania ofert z dnia 21.07.2016 r. na dzień 29.07.2016 r.
BYŁO:
 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
 2. Koperta (opakowanie) powinna zawierać oznakowanie:
  Przetarg – ubezpieczenie dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie Nie otwierać przed 21.07.2016 r. godz. 13.10
 1. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT
 2. Oferty należy składać do dnia 21.07.2016 r., do godz.13.00 na adres:
  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
 1. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków
 2. Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 13.10. Następnie odbędzie się badanie i ocena ofert.
  PO ZMIANACH
 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
 2. Koperta (opakowanie) powinna zawierać oznakowanie:
  Przetarg – ubezpieczenie dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie Nie otwierać przed 29.07.2016 r. godz. 13.10
 1. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT
 2. Oferty należy składać do dnia 29.07.2016 r., do godz.13.00 na adres:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
 1. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków
 2. Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 13.10. Następnie odbędzie się badanie i ocena ofert.
 3. Zmianie ulega zapis pkt 2 Zakres ubezpieczenia komunikacyjnego Assistance
  BYŁO: 2)organizację holowania i koszty z tym związane - w przypadku, kiedy naprawa na miejscu zdarzenia nie jest możliwa, ubezpieczyciel pokrywa koszty transportu (holowania) pojazdu do miejsca siedziby ubezpieczonego lub serwisu naprawczego wskazanego przez ubezpieczonego - w zależności, które miejsce znajduje się bliżej miejsca zdarzenia (limit) kilometrów wyznaczony przez ubezpieczyciela nie może być niższy niż 150 km na terenie RP, poza terytorium RP 800 km), PO ZMIANACH: 2) organizację holowania i koszty z tym związane - w przypadku, kiedy naprawa na miejscu zdarzenia nie jest możliwa, ubezpieczyciel pokrywa koszty transportu (holowania) pojazdu do miejsca siedziby ubezpieczonego lub serwisu naprawczego wskazanego przez ubezpieczonego - w zależności, które miejsce znajduje się bliżej miejsca zdarzenia (limit) kilometrów wyznaczony przez ubezpieczyciela nie może być niższy niż 150 km na terenie RP. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. Mirosław Pochylczuk Numer ogłoszenia: 141785 - 2016;                                                     data zamieszczenia: 18.07.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 132061 - 2016 data 12.07.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel. 0-29 7437600, fax. 029 7437605. SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.07.2016 godzina 13:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
 1. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2016 godzina 13:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
 1. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków..
  Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 132061-2016 z dnia 2016-07-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wyszków Zamówienie zostało podzielone na następujące części (pakiety). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wyłącznie na jeden pakiet lub na oba pakiety. Przedmiotem postępowania jest: PAKIET I 1. Obowiązkowe ubezpieczenie... Termin składania ofert: 2016-07-21 Numer ogłoszenia: 132611 - 2016; data zamieszczenia: 13.07.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 132061 - 2016 data 12.07.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel. 0-29 7437600, fax. 029 7437605. SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.5. W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia w okresie trwania umowy zamówień uzupełniających stanowiących 20 % zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające udzielane będą dla tego samego rodzaju usługi w trybie zamówień z wolnej ręki, po spełnieniu przesłanek z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.. W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia w okresie trwania umowy zamówień uzupełniających stanowiących 5% zamówienia podstawowego dla zadań Pakietu I, 20 % zamówienia podstawowego dla zadań Pakietu II i III. Zamówienia uzupełniające udzielane będą dla tego samego rodzaju usługi w trybie zamówień z wolnej ręki, po spełnieniu przesłanek z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wyszków: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie Numer ogłoszenia: 132061 - 2016; data zamieszczenia: 12.07.2016 Przed pobraniem materiałów, proszę odświeżyć stronę w przeglądarce internetowej Materiały do pobrania