SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl


Wyszków, dnia 12.09.2016 r.
DEZ/Z/3410/117/2016/TG ZP- 27/2016
INFORMACJA  Z  WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest  „DOSTAWA AMBULANSU DO SPZZOZ W WYSZKOWIE” - postępowanie nr DEZ/Z/341/ZP- 27/2016 Ogłoszenie o zamówieniu w BZP: nr 304020 - 2016 z dnia 2016-08-31 r. Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z art.  91   ust.  1.  Ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo   zamówień   publicznych   (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.), dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez  Firmę:
ZESZUTA Sp. z o.o., Siedziba; 03-863 Warszawa, ul. Łużycka 8., ponieważ  Oferta ta zawiera wszystkie wymagane dokumenty, spełnia wymagania SIWZ i otrzymała najwyższą ilość punktów w ocenie dokonanej zgodnie z SIWZ.
Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za  Cenę brutto: 340 658,00 zł.( słownie trzysta czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem 00/100 złotych), Termin dostarczenia Ambulansu – 30 dni od podpisania umowy i Wyposażenie Dodatkowe „D” -– opisane w  Załączniku nr 2 do SIWZ w pkt.I.14 i w pkt. III.6. Złożona oferta została oceniona  zgodnie z kryteriami określonymi przez Zamawiającego w Rozdziale XIII SIWZ i otrzymała: 1 - w  kryterium Cena „C”- 60 pkt., 2 - w kryterium Termin dostawy „T” – 30 pkt., 3 - w kryterium Wyposażenie Dodatkowe „D” (wyszczególnione w załączniku nr 2 do SIWZ)  -  10 pkt., w tym 8pkt.( pkt.I.14.)  + 2 pkt.( pkt. III.6.), Sumaryczna ilość pkt. „S”= 60+30+10 = 100 pkt. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w siedzibie Zamawiającego – SPZZOZ  w Wyszkowie, ul. KEN 1, 07-200 Wyszków; w dniu 19.09.016 r. - poniedziałek.

Wyszków, dnia 08.09.2016 r.
DEZ/Z/3410/116/2016/TG ZP- 27/2016
INFORMACJA  Z  OTWARCIA OFERT
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest  „DOSTAWA AMBULANSU DO SPZZOZ W WYSZKOWIE” - postępowanie nr DEZ/Z/341/ZP- 27/2016 Ogłoszenie o zamówieniu w BZP: nr 304020 - 2016 z dnia 2016-08-31 r. Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z art.  86   ust.  5.  Ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo   zamówień   publicznych   (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.), informuje, że:
 1. Zamawiający przed otwarciem ofert poinformował, że przeznaczył na realizację zamówienia 350 000,00 zł. brutto (słownie trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto).
 2. W wyznaczonym terminie składania ofert - do godz. 10:00 dnia 08.09.2016 roku wpłynęła jedna oferta.
 3. Jawne otwarcie ofert odbyło się o godz. 10:15 dnia 08.09.2016 roku.
 4. Ofertę złożyła Firma: ZESZUTA Sp. z o.o., Siedziba; 03-863 Warszawa, ul. Łużycka 8:
  • Cena brutto: 340 658,00 zł.( słownie trzysta czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem 00/100 złotych; (marka, typ: Mercedes-Benz/Auto-Form/ Sprinter /ambulans);
  • Termin dostarczenia Ambulansu – 30 dni od podpisania umowy;
  • Okresy gwarancji: 24 miesiące bez limitu kilometrów - mechaniczna na pojazd  podstawowy/bazowy; 36 miesięcy - na powłoki lakiernicze ambulansu; 144 miesiące - na perforację korozyjną nadwozia; 36 miesięcy - na zabudowę medyczną; 24 miesiące – na sprzęt i aparaturę;
  • Warunki płatności: Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem na numer rachunku wskazany na fakturze, w trzech ratach:
   • I rata w kwocie 200 000,00 zł., płatna w terminie  do 30 dni od daty wystawienia faktury.
   • II rata w wysokości stanowiącej 50% różnicy pomiędzy ceną oferowana brutto, a kwotą I. raty, , płatna w terminie  do 60 dni od daty wystawienia faktury.
   • III rata w wysokości stanowiącej 50% różnicy pomiędzy ceną oferowana brutto, a kwotą I. raty, płatna w terminie  do 90 dni od daty wystawienia faktury.
Faktura może być wystawiona przez Wykonawcę najwcześniej w dniu podpisania Protokółu Odbioru przedmiotu umowy bez usterek.

Wyszków, dnia 05.09.2016 r.
DEZ/Z/3410/115/2016/TG ZP- 27/2016
ODPOWIEDŹ  NA   PYTANIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest  „DOSTAWA AMBULANSU DO SPZZOZ W WYSZKOWIE” - postępowanie nr DEZ/Z/341/ZP- 27/2016. Ogłoszenie nr 304020 - 2016 z dnia 2016-08-31 r. Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z art.  38   ust.  1.,2 i 4.  Ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo   zamówień   publicznych   (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.) udziela następujących odpowiedzi na złożone zapytania. Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze główne posiadające możliwość skrętu wszystkich kółek o średnicy 200mm o kąt 360˚, umożliwiające transport bokiem z każdej strony noszy przez jedną osobę, posiadające ręczną blokadę kółek do jazdy na wprost? Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza. Pytanie 2: Czy Zamawiający kierując się chęcią obniżenia kosztów eksploatacji wymaga, aby ambulans posiadał system Start/Stop z możliwością jego wyłączania ? Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności zaoferowanie  ambulansu, którego przedział medyczny ma długość  3,08 m, szerokość 1,73 m  oraz wysokość 1,85 m, które to wymiary są całkowicie zgodne z normą  PN EN 1789  i  wymogiem  NFZ dla ambulansu typu C ? Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, o parametrach : - silnik z EURO 5b+ zapewniający osiąganie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy PN EN 1789 o mocy 120 kW (163 KM), o max momencie obrotowym wynoszącym 360 Nm i pojemności skokowej 2299cm³, - napędem na koła przednie, - drzwi lewe boczne z szybą, - bez elektrycznego domykania drzwi bocznych, - gdzie stabilizacja toru jazdy, precyzja prowadzenia, komfort oraz bezpieczeństwo użytkownika,  zostały uzyskane przez inne rozwiązania konstrukcyjne (budowa układu jezdnego obu osi, rozmieszczenie elementów przeniesienia napędu na przód ze stabilizatorem poprzecznym, szeroki rozstaw kół, szeroki rozstaw osi, nisko umieszczony środek ciężkości pojazdu, niska podłoga) niż stabilizator osi tylnej oraz resory dwustopniowe, - z regulacją kolumny kierownicy w  jednej płaszczyźnie oraz  fotelem kierowcy z regulacją w 3 płaszczyznach  i dodatkową pełną regulacją  oparcia, - z podgrzewaniem szyby przedniej za pomocą nadmuchu, -  bez kontrolki krytycznej grubości okładzin i bez asystenta martwego punktu, - bez asystenta bocznego wiatru i ostrzegania o możliwości kolizji, - z alternatorem o mocy 2590 W, - z czujnikami parkowania z wizualizacją w kabinie kierowcy,- bez elektronicznej regulacji prędkości obrotowej silnika na postoju ? Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuści  standardową fabryczną  (producenta pojazdu bazowego) długości gwarancji na perforację nadwozia  tj. 72 miesiące, którą oferuje większość producentów pojazdów bazowych na rynku UE ? Pytanie 6: Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie dostawy w ciągu 90 dni roboczych ? Pytanie 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w zakładzie wykonującym  zabudowę medyczną, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego szkolenia z zakresu Obsługi ambulansu i jego wyposażenia ? Pytanie 8: Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans z obrotowym fotelem przy przegrodzie bez funkcji przesuwu umożliwiającym jazdę tyłem do kierunku jazdy oraz  łatwe i bezproblemowe przejście z kabiny kierowcy do przedziału pacjenta po złożeniu do pionu siedziska i obrocie o kąt 90 stopni ? Pytanie 9: Czy Zamawiający dopuszcza serwis zabudowy w fabryce montującej, co pozwoli na szybszą naprawę oraz wykonanie dodatkowej diagnostyki ? Pytanie 10. Czy Zamawiający dopuści ambulans posiadający belki nie zintegrowane z nadwoziem, które są niższe niż dotychczasowo montowane belki w starszych ambulansach ? Pytanie 11:  Wymogiem zamawiającego jest, aby ambulans posiadał "radio z instalacją". Czy  oznacza to, że jest wymagane fabrycznie radio z instalacją jego  regulacji umieszczoną pod kołem kierownicy, co zdecydowanie podnosi bezpieczeństwo kierowania pojazdem, ponad to eliminuje  wszelkie możliwe  zakłócenia elektromagnetyczne wpływające na pracę urządzeń sygnalizacyjnych np. belki świetlnej, świateł ostrzegawczych itp. co powoduje awarie i wyłączenie ambulansu z ruchu ? Pytanie 12: Czy Zamawiający dopuści ambulans posiadający drzwi przesuwne pomiędzy kabiną kierowcy, a przedziałem pacjenta o wysokości zgodnej z wymogami normy PN EN  1789 pkt. 4.5.2.3  i  wymogiem  NFZ  wynoszącej 165 cm, na potwierdzenie czego ambulans posiada Certyfikat Jednostki Notyfikującej potwierdzającej jego zgodność z przytoczoną normą ? Odpowiedz na Pytanie 2do 12 : Zamawiajacy wymaga aby dostarczony ambulans spełniał wymagania określone w SIWZ, w szczególności opisane szczegółowo w Załączniku nr 2 do SIWZ. Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych (z uwzględnieniem odpowiedzi na pytanie 1) spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. Wszelkie odbiory i szkolenia oraz serwis i przeglądy gwarancyjne zabudowy, muszą odbywać się w siedzibie Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiajacy informuje, że termin składania ofert nie uległ zmianie, oferty należy składać na adres Zamawiającego:  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. KEN 1, 07-200  Wyszków, nie później niż do dnia 08.09.2016 roku do godz. 10:00, w Kancelarii – pokój nr 4, w budynku administracyjnym. Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.09.2016  roku o godz. 10:15, w Sali Narad – pokój nr 3, w budynku administracyjnym.

31.08.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Wyszków: DOSTAWA AMBULANSU DO SPZZOZ W WYSZKOWIE - postępowanie nr DEZ/Z/341/ZP- 27/2016
Numer ogłoszenia: 304020 - 2016 z dnia 2016-08-31 r.
Przed pobraniem materiałów, proszę odświeżyć stronę w przeglądarce internetowej