SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 3/010/2016 r.
DEZ/Z/341/ZP- 28/2016
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r poz.2164 z późn. zm.) w przedmiocie: DOSTAWA POMP INFUZYJNYCH WRAZ ZE STACJĄ DOKUJĄCĄ DO SPZZOZ W  WYSZKOWIE Zamawiający dokonał: unieważnienia niniejszego postępowania na podstawie art. 93 ust.1 pkt1) ustawy pzp- nie została złożona żadna oferta.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 30/09/2016 r.
DEZ/Z/3410/120/2016/ASH ZP- 28/2016
INFORMACJA  Z  OTWARCIA OFERT
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA POMP INFUZYJNYCH WRAZ ZE STACJĄ DOKUJĄCĄ DO SPZZOZ W  WYSZKOWIE, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 28/2016; Ogłoszenie o zamówieniu w BZP: nr 312406 - 2016 z dnia 23/09/2016 r. Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z art.  86   ust.  5.  Ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo   zamówień   publicznych   (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.), informuje, że: Zamawiający przed otwarciem ofert poinformował, że przeznaczył na realizację zamówienia 35.262 zł. brutto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote). W wyznaczonym terminie składania ofert - do godz. 10:00 dnia 30/09/2016 roku nie wpłynęła żadna oferta.
Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno- Administracyjnych

Wyszków, dnia 27/09/2016  r.
DEZ/P/341/ZP- 28/2016
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: DOSTAWA POMP INFUZYJNYCH WRAZ ZE STACJĄ DOKUJĄCĄ  DO SPZZOZ W  WYSZKOWIE.
W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2164 z późn.zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie 1: Prosimy o dopuszczenie pompy infuzyjnej z szybkością dozowania w zakresie 0,1-1500 ml/h, z szybkością dozowania Bolus-a  do 1500 ml/h, z klawiaturą symboliczną, z regulowanymi progami ciśnienia w zakresie od 150 do 975 mm Hg, czas pracy z akumulatora min. 10 h przy infuzji 5ml/h, cas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu - poniżej 6 h. Strzykawka wychodząca poza obudowę pompy. Programowanie parametrów infuzji w jednostkach ng, μg, mg, na kg wagi ciała lub nie, na min, godz. Dołączany uchwyt, który wymaga odłączenia przy mocowaniu pompy do stacji dokującej oraz szyny poziomej? Czynność wykonywana jedną ręką bez konieczności używania narzędzi Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Wojciech Żubrowski Z-ca Dyrektora ds Lecznictwa

23.09.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Wyszków: DOSTAWA POMP INFUZYJNYCH WRAZ ZE STACJĄ DOKUJĄCĄ DO SPZZOZ W WYSZKOWIE Ogłoszenie nr 312406 - 2016 z dnia 2016-09-23 r.
Przed pobraniem materiałów, proszę odświeżyć stronę w przeglądarce internetowej