SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 14/10/2016 r.
DEZ/Z/341/ZP- 31/2016
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r poz.2164 z późn. zm.) w przedmiocie: DOSTAWA POMP INFUZYJNYCH WRAZ ZE STACJĄ DOKUJĄCĄ DO SPZZOZ W  WYSZKOWIE Zamawiający dokonał wyboru:
 1. Oferty nr 1 złożonej przez MEDIMA Sp. z o.o., Siedziba; 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 200:
  • Cena brutto: 35.424 zł.( słownie: trzydzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złotych),
  • Termin dostawy: 7 dni od podpisania umowy,
  • Okres gwarancji: 24 miesiące,
UZASADNIENIE W niniejszym przetargu złożono jedną ofertę, której cena mieści się w kwocie jaką Zmawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 17/10/2016 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 1. MEDIMA Sp. z o.o., Siedziba; 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 200: Cena brutto: 35.424 zł- 60 pkt; Termin dostawy: 7 dni od podpisania umowy- 20 pkt; Okres gwarancji: 24 miesiące – 20 pkt.; RAZEM 100 pkt.

Wyszków, dnia 13/10/2016 r.
DEZ/Z/3410/124/2016/ASH ZP- 31/2016
INFORMACJA  Z  OTWARCIA OFERT
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA POMP INFUZYJNYCH WRAZ ZE STACJĄ DOKUJĄCĄ DO SPZZOZ W  WYSZKOWIE, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 31/2016; Ogłoszenie o zamówieniu w BZP: nr 318028 - 2016 z dnia 05/10/2016 r. Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z art.  86   ust.  5.  Ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo   zamówień   publicznych   (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.), informuje, że:
 1. Zamawiający przed otwarciem ofert poinformował, że przeznaczył na realizację zamówienia 35.262 zł. brutto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote).
 2. W wyznaczonym terminie składania ofert - do godz. 10:00 dnia 13/10/2016 roku wpłynęła jedna  oferta.
 3. Jawne otwarcie ofert odbyło się o godz. 10:15 w dniu 13/10/2016 roku.
 4. Ofertę złożyła Firma: MEDIMA Sp. z o.o., Siedziba; 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 200:
  • Cena brutto: 35.424 zł.( słownie: trzydzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złotych),
  • Termin dostawy: 7 dni od podpisania umowy,
  • Okresy gwarancji: 24 miesiące,
  • Warunki płatności: Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem na numer rachunku bankowego wskazany na fakturze, w trzech ratach:
   • I rata w kwocie 12 000 zł płatna w terminie  do 30 dni od daty wystawienia faktury,
   • II rata w wysokości 12 000, płatna w terminie  do 60 dni od daty wystawienia faktury,
   • III rata w pozostałej wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy ceną oferowaną brutto a sumą kwot I i II raty, płatna w terminie  do 90 dni od daty wystawienia faktury.
Faktura może być wystawiona przez Wykonawcę najwcześniej w dniu podpisania Protokółu Odbioru przedmiotu zamówienia.
Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno- Administracyjnych

Wyszków, dnia 11/10/2016  r.
DEZ/P/341/ZP- 31/2016
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: DOSTAWA POMP INFUZYJNYCH WRAZ ZE STACJĄ DOKUJĄCĄ DO SPZZOZ W WYSZKOWIE.
W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie 1: Prosimy o dopuszczenie pompy infuzyjnej z szybkością dozowania w zakresie 0,1-1500 ml/h, z szybkością dozowania Bolus-a  do 1500 ml/h, z klawiaturą symboliczną, z regulowanymi progami ciśnienia w zakresie od 150 do 975 mm Hg, czas pracy z akumulatora min. 10 h przy infuzji 5ml/h, cas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu - poniżej 6 h. Strzykawka wychodząca poza obudowę pompy. Programowanie parametrów infuzji w jednostkach ng, μg, mg, na kg wagi ciała lub nie, na min, godz. Dołączany uchwyt, który wymaga odłączenia przy mocowaniu pompy do stacji dokującej oraz szyny poziomej? Czynność wykonywana jedną ręką bez konieczności używania narzędzi Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Dotyczy SIWZ i wzoru umowy, załącznik nr 5 do SIWZ Pytanie 2: Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji? Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 3: Ad par. 4 ust. 3 wzoru umowy: Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. zapisu na: „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. Pytanie 4: Ad par. 5 ust. 3 wzoru umowy: Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący:  „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). Zgody takiej Zamawiający nie może bezpodstawnie odmówić.” Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 5: Ad par. 6 ust. 1 wzoru umowy: Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący:Zamawiający ma prawo do składania reklamacji, w postaci zgłoszeń awarii do serwisu, w całym okresie trwania gwarancji na dostarczone urządzenie. Po zakończeniu okresu gwarancji istnieje możliwość podpisania z autoryzowanym serwisem umowy na świadczenie odpłatnych usług pogwarancyjnych. Obecny zapis jest niejasny, ponadto żądanie możliwości składania reklamacji po okresie trwania gwarancji, przez bliżej nieokreślony czas („okres ważności urządzenia”) jest dla Wykonawcy nieakceptowalny z punktu widzenia ogólnie przyjętych zasad prowadzenia działalności handlowej. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 6: Ad par. 7 ust. 1a) i 1b): Prosimy o zmianę wysokości kar umownych na 10% wartości niezrealizowanej części umowy. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 7: Ad par. 7 ust. 1c): Prosimy o zmianę wysokości kar umownych na 0,5% wartości urządzeń, których opóźnienie dotyczy, co jest powszechnie stosowaną wysokością kar. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 8: Ad par. 7 ust. 4:Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący: Naliczenie kary umownej następuje poprzez wystawienie noty wraz z terminem zapłaty i uzasadnieniem. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 13/10/2016 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 13/10/2016 roku o godz. 10:15.
Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno- Administracyjnych

05.10.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Wyszków: DOSTAWA POMP INFUZYJNYCH WRAZ ZE STACJĄ DOKUJĄCĄ DO SPZZOZ W WYSZKOWIE Ogłoszenie nr 318028 - 2016 z dnia 2016-10-05 r.
Przed pobraniem materiałów, proszę odświeżyć stronę w przeglądarce internetowej