SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 11/09/2015 r.
DEZ/P/341/ZP- 29/2015
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie Zamawiający dokonał wyboru:
  1. oferty nr 1 w zakresie pakietu nr 2: EMED Sp. z o.o. Sp.k. ul. Ryżowa 69A, 05-816 Opacz Kolonia: pakiet nr 2 za cenę brutto 42 091,92 zł -> kryterium cena 90 pkt; termin dostawy 20 dni-> kryterium termin dostawy 10 pkt; RAZEM 100 pkt.
  2. oferty nr 2 w zakresie pakietu nr 1: WALMED Sp. z o.o. ul. Ptaków Leśnych 73, 05-500 Jastrzębie k/Warszawy: pakiet nr 1 za cenę brutto 46 557,72 zł-> kryterium cena 90 pkt,; termin dostawy 20 dni-> kryterium termin dostawy 10 pkt; RAZEM 100 pkt.
Uzasadnienie wyboru. W zakresie poszczególnych pakietów złożono po jednej ofercie, których cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszego zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 15/09/2015 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty w niniejszym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:
  1. EMED Sp. z o.o. Sp.k. ul. Ryżowa 69A, 05-816 Opacz Kolonia: pakiet nr 2 za cenę brutto 42 091,92 zł -> kryterium cena 90 pkt; termin dostawy 20 dni-> kryterium termin dostawy 10 pkt; RAZEM 100 pkt.
  2. WALMED Sp. z o.o. ul. Ptaków Leśnych 73, 05-500 Jastrzębie k/Warszawy: pakiet nr 1 za cenę brutto 46 557,72 zł-> kryterium cena 90 pkt,; termin dostawy 20 dni-> kryterium termin dostawy 10 pkt; RAZEM 100 pkt.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 09/09/2015 r.
DEZ/P/341/ZP- 29/2015 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Materiały do pobrania - Pytania i odpowiedzi - .pdf
04.09.2015
Dostawa urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie
Numer ogłoszenia: 230122 - 2015; data zamieszczenia: 04.09.2015 Materiały do pobrania