SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 24/10/2016 r. DEZ/Z/341/ZP- 30/2016 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r poz.2164 z późn. zm.) w przedmiocie: Dzierżawa automatycznego analizatora biochemicznego oraz dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do badań biochemicznych w SPZZOZ w Wyszkowie Zamawiający dokonał wyboru:
 1. Oferty nr 1 złożonej przez BIOMERIEUX Polska Sp. z o.o., ul. Zajączka 9, 01-518 Warszawa:
  • Cena brutto: 132.293,76 zł.( słownie: sto trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy złotych siedemdziesiąt sześć groszy),
  • Termin dostawy: 5 dni od złożenia zamówienia,
  • Okres gwarancji: nie dotyczy.
  • Płatność: 60 dni od daty wystawienia faktury.
UZASADNIENIE W niniejszym przetargu złożono jedną ofertę, której cena mieści się w kwocie jaką Zmawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 25/10/2016 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 1. BIOMERIEUX Polska Sp. z o.o., ul. Zajączka 9, 01-518 Warszawa- cena brutto: 132.293,76 zł- 60 pkt, jakość- 40 pkt.; RAZEM 100 pkt.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie Wyszków, dnia 14/10/2016 r. DEZ/Z/3410/124/2016/ASH ZP- 30/2016 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest Dzierżawę automatycznego analizatora biochemicznego oraz dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do badań biochemicznych w SPZZOZ w Wyszkowie, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 30/2016; Ogłoszenie o zamówieniu w BZP: nr 318704 - 2016 z dnia 06/10/2016 r. Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z art.  86   ust.  5.  Ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo   zamówień   publicznych   (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.), informuje, że:
 1. Zamawiający przed otwarciem ofert poinformował, że przeznaczył na realizację zamówienia 132.411 zł. brutto (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące czterysta jedenaście złotych).
 2. W wyznaczonym terminie składania ofert - do godz. 10:00 dnia 14/10/2016 roku wpłynęła jedna oferta.
 3. Jawne otwarcie ofert odbyło się o godz. 10:15 w dniu 14/10/2016 roku.
 4. Ofertę złożyła firma: BIOMERIEUX Polska Sp. z o.o., Siedziba; Warszawa, ul. Zajączka 9:
  • Cena brutto: 132.293,76 zł.( słownie: sto trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt sześć groszy),
  • Termin dostawy: do 5 dni od złożenia zamówienia, a dla dostaw awaryjnych 24 godziny.
  • Okres gwarancji: nie dotyczy.
  • Warunki płatności: płatność faktury w terminie 60 dni od daty wystawienia faktury.
Wyszków, dnia 11/10/2016 r. DEZ/P/341/ZP- 30/2016 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dzierżawę automatycznego analizatora biochemicznego oraz dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do badań biochemicznych w SPZZOZ w Wyszkowie. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r poz.2164 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapewnienie usunięcia awarii w ciągu 24 godzin w dni robocze oraz odpowiednią modyfikację zał. nr 3  Parametry graniczne punkt 19? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytania do umowy: Pytanie 2: §5 ust. 6 Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,, Ubezpieczenie oraz pełna obsługa serwisowa (przeglądy, naprawy wraz z wymianą zużytych części, oprogramowań itp.) dzierżawionego analizatora przeprowadzane będą wyłącznie przez Wykonawcę i na jego koszt. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 2 dni roboczych Wykonawca zapewni analizator zastępczy o takich samych parametrach jak dzierżawiony oraz odpowiadający jego jakości.”? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 3: §8 ust. 2 Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,Towar, o którym mowa w pkt.1 niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, a dla dostaw awaryjnych w terminie 24 godzin roboczych.”? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 4: §9 ust. 4 Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę towaru z wadami jakościowymi bądź niezgodnie ze złożonym przez Zamawiającego zamówieniem (tzw. wadami ilościowymi), Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwych towarów na własny koszt w ciągu 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego oraz pokrycia wszelkich strat poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu.”? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 5: §10 ust. 1 lit. a Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,za odstąpienie w zakresie niezrealizowanej części umowy lub rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część przedmiotu umowy.”? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 6: §10 ust. 1 lit. b Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,za jednostronne odstąpienie w zakresie niezrealizowanej części umowy lub rozwiązanie umowy przez Wykonawcę - w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część przedmiotu umowy.”? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 7: §10 ust. 1 lit. c Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 7 ust.2, z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca- w wysokości 2 % wartości niedostarczonego w terminie zamówienia, za każdy dzień opóźnienia.”? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 8: §10 ust. 1 lit. c Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację czy wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: ,,za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 7 ust.2, z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca- w wysokości 3,5 % wartości niedostarczonego w terminie zamówienia, za każdy dzień zwłoki.”? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 14/10/2016 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 14/10/2016 roku o godz. 10:15. Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno- Administracyjnych 06.10.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Wyszków: Dzierżawa automatycznego analizatora biochemicznego oraz dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań biochemicznych w SPZZOZ w Wyszkowie. Ogłoszenie nr 318704 - 2016 z dnia 2016-10-06 r. Przed pobraniem materiałów, proszę odświeżyć stronę w przeglądarce internetowej Materiały do pobrania