SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 10/11/2016 r.
DEZ/Z/341/ZP- 29/2016
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r poz.2164 z późn. zm.) w przedmiocie: Świadczenie usług pralniczych dla SPZZOZ w Wyszkowie  Zamawiający dokonał: 1. Odrzucenia oferty nr 1 złożonej przez  Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy OLG-MAR Wiesław Rudziński Zakład Pracy Chronionej ul. Tartaczna 12, 08-300 Sokołów Podlaski. Uzasadnienie: Podstawa prawna- art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r poz.2164 z późn. zm.) - Treść złożonej oferty nie odpowiada treści SIWZ. Zamawiający w treści SIWZ wymagał przedłożenia polisy a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z sumą ubezpieczenia min 3.000.000,00 zł z klauzulą obejmującą ryzyko przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń (w tym HIV oraz WZW) z limitem odpowiedzialności min. 1.000.000,00 zł wraz z dowodem jej opłacenia, zgodnie z zapisem zawartym w dziale 5 SIWZ, na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej lub ekonomicznej. Oferta złożona przez niniejszego Wykonawcę nie zawierała przedmiotowego dokumentu. W związku z powyższym Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty w terminie do dnia 8/11/2016 roku do godz.12:00. Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie Zamawiającego. 2. Wyboru oferty nr 2 złożonej przez TOM-MARG Zakład Pracy Chronionej Sp. z o.o. ul. Płk. St. Dąbka 16, 30-732 Kraków - cena brutto za 36 m-cy 784.198,80 zł, czas usunięcia reklamacji od daty jej zgłoszenia 1 dzień, termin płatności faktury od daty jej doręczenia 120 dni. Uzasadnienie: Podstawa prawna- art. 91 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r poz.2164 z późn. zm.)- W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę z najwyższą ilością punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 18/11/2016 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 1. Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy OLG-MAR Wiesław Rudziński Zakład Pracy Chronionej, ul. Tartaczna 12, 08-300 Sokołów Podlaski-  cena brutto za 36 m-cy 947.193,48 zł, czas usunięcia reklamacji od daty jej zgłoszenia 1 dzień, termin płatności faktury od daty jej doręczenia 30 dni -->>oferta odrzucona.
 2. TOM-MARG Zakład Pracy Chronionej Sp. z o.o. ul. Płk. St. Dąbka 16, 30-732 Kraków: cena brutto za 36 m-cy 784.198,80 zł, czas usunięcia reklamacji od daty jej zgłoszenia 1 dzień, termin płatności faktury od daty jej doręczenia 120 dni -->> kryterium cena: 60 pkt, kryterium czas usunięcia reklamacji od daty jej zgłoszenia- 10 pkt, kryterium termin płatności faktury od daty jej doręczenia- 30 pkt; RAZEM- 100 pkt
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 28/10/2016 r.
DEZ/Z/3410/132/2016/ASH ZP- 29/2016
INFORMACJA  Z  OTWARCIA OFERT
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług pralniczych dla SPZZOZ w Wyszkowie, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 29/2016; Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z art.  86   ust.  5.  Ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo   zamówień   publicznych   (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.), informuje, że:
 1. Zamawiający przed otwarciem ofert poinformował, że przeznaczył na realizację zamówienia 863.460 zł. brutto (słownie: osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych).
 2. W wyznaczonym terminie składania ofert- do godz. 10:00 dnia 28/10/2016 roku wpłynęły dwie oferty.
 3. Jawne otwarcie ofert odbyło się o godz. 10:15 w dniu 28/10/2016 roku.
 4. Oferty złożyły firmy:
  1. Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy OLG-MARK Wiesław Rudziński Zakład Pracy Chronionej, ul. Tartaczna 12, 08-300 Sokołów Podlaski:
   • Cena brutto za 36 m-cy: 947.193,48 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złotych czterdzieści osiem groszy),
   • Warunki płatności: płatność faktury w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.
   • Czas usunięcia reklamacji: 1 dzień od daty zgłoszenia.
   • Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy.
   • Okres gwarancji: nie dotyczy.
  2. TOM-MARG Zakład Pracy Chronionej Sp. z o.o. ul. Płk. St. Dąbka 16, 30-732 Kraków:
   • Cena brutto za 36 m-cy: 784.198,80 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy),
   • Warunki płatności: płatność faktury w terminie 120 dni od daty wystawienia faktury.
   • Czas usunięcia reklamacji: 1 dzień od daty zgłoszenia.
   • Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy.
   • Okres gwarancji: nie dotyczy.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

18.10.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Wyszków: Świadczenie usług pralniczych dla SPZZOZ w Wyszkowie Ogłoszenie nr 325793 - 2016 z dnia 2016-10-18 r.
Przed pobraniem materiałów, proszę odświeżyć stronę w przeglądarce internetowej