SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 168242-2015 z dnia 2015-07-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wyszków 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie, według asortymentu wyszczególnionego w pakietach od nr 1 do nr 3, który stanowi szczegółowa oferta cenowa- załącznik od nr 2.1 do nr... Termin składania ofert: 2015-07-15 Numer ogłoszenia: 175560 - 2015; data zamieszczenia: 14.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 168242 - 2015 data 07.07.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel. 0-29 7437600, fax. 029 7437605. SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ul. KEN 1 07-200 Wyszków w budynku administracyjnym w Kancelarii. W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ul. KEN 1 07-200 Wyszków w budynku administracyjnym w Kancelarii.   Wyszków, dnia 14/07/2015 r.

DEZ/P/341/ZP- 27/2015 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie 1: Czy Zamawiający będzie wymagać zaoferowania aparatu do pobierania rozpuszczalnika z filtrem 0,45 mikrona oraz wyposażonego w zastawkę zabezpieczającą niekontrolowanemu wydostaniu się płynu na zewnątrz? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pytanie 2: Pakiet 1: Prosimy o dopuszczenie kaniuli  z FEP poz.2. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 3: Pakiet 2: Prosimy o odstąpienie od wymogu typu ścięcia kaniuli but – cut. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 4: Pakiet 3 poz.2: Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczną wykonaną z materiału PUR posiadająca  paski radiocieniujące  z  samodomykającym się korkiem portu górnego kodowany kolorem, zabezpieczenie ostrza schowane w korpusie kaniuli, aktywowane po całkowitym usunięciu igły z cewnika, komora wypływu w porcie głównym wyposażona w filtr hydrofobowy ułatwiający wizualizację prawidłowości wkłucia, zwarta budowa i podobieństwo do tradycyjnych kaniul ułatwia przejście na nową technikę wkłuwania? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 5: Pakiet nr 1, poz 1: Czy Zamawiający ma na myśli aparat typu Spike do wielokrotnego pobierania roztworu spełniający zapisy SIWZ? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 6: Pakiet nr 1, poz. 1:  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul dożylnych o rozmiarach: - 22G (niebieski) - 20G (różowy) - 18G (zielony) - 17G (biały) - 16G (szary) - 14G (pomarańczowy), spełniające pozostałe zapisy SIWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 7: Pakiet nr 1, poz. 1:  Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje aby kaniule były pakowane w sztywne opakowanie typu Tyvek, które doskonale zabezpiecza kaniulę przed wilgocią? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 8: Pakiet nr 1, poz. 3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczków do kaniul pakowanych w blister po 4 sztuki (każda e osobnej komorze) spełniające pozostałe zapisy SIWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 9: Pakiet nr 2, poz. 1: Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje aby kaniule posiadały 6 pasków radiocieniujących? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 10: Pakiet nr 2, poz. 1: Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje aby kaniule były pakowane w sztywne opakowanie typu Tyvek, które doskonale zabezpiecza kaniulę przed wilgocią? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 11: Pakiet nr 2, poz. 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczków do kaniul pakowanych w blister po 4 sztuki (każda e osobnej komorze) spełniające pozostałe zapisy SIWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 12: Pakiet nr 3, poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul bezpiecznych Pro Safety znanej firmy Becton Dickinson do kaniulacji żył obwodowych, z samozamykającym się portem górnym, z przeźroczystą komorą ułatwiającą obserwację napływu krwi z zastawką antyzwrotną, dostępność rozmiarów 22-14G, rozmiary kodowane kolorystycznie, Kaniula widoczna w promieniach RTG, 6 pasków radiocieniujących, kaniula wykonana z materiału biokompatybilnego - poliuretan. Igła cienkościenna, zapewniająca duży przepływ,  o gładkiej powierzchni, ostrze trójpłaszczyznowe, umożliwiające łatwe wprowadzenie kaniuli przez skórę. Kaniula bezpieczna z igłą zaopatrzoną w automatyczny zatrzask zabezpieczający personel medyczny przed zakłuciem igłą. Kaniula  bezpieczna ma także chronić przed przypadkami  nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu igły - przed wypływem krwi i zachlapaniem. Elastyczne skrzydełka mocujące, koreczek luer lock, samodomykający się koreczek portu bocznego, pakowana pojedynczo w opakowanie nierozrywalne, sterylizowane tlenkiem radiacyjnie. Rozmiary: 22 G - 0,9 x 25 mm niebieski 20 G - 1,1 x 32 mm różowy 18 G - 1,3 x 32 mm zielony 18 G - 1,3 x 45 mm zielony 17 G - 1,5 x 45 mm biały 16 G - 1,8 x 45 mm szary 14 G - 2,0 x 45 mm pomarańczowy Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 13: Pakiet nr 3, poz. 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczków do kaniul pakowanych w blister po 4 sztuki (każda e osobnej komorze) spełniające pozostałe zapisy SIWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert ulega zmianie i jest do dnia 16/07/2015 do odz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 16/07/2015 roku o godz. 10:15.   Wojciech Żubrowski Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa 07.07.2015 Wyszków: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie. Numer ogłoszenia: 168242 - 2015; data zamieszczenia: 07.07.2015 Materiały do pobrania , dnia 22/07/2015 r.

DEZ/P/341/ZP- 27/2015

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

      W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie Zamawiający dokonał:

1)        odrzucenia w zakresie pakietu nr 2 oferty nr 6 złożonej przez: AESCULAP CHIFA Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl Podstawa prawna: art. 89 ust.1 pkt.2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz.907 z późn. zm.). Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający wymagał m.in. dostarczenia po 1 próbce do każdej pozycji asortymentowej w danym pakiecie w różnych dowolnie wybranych rozmiarach w celu zatwierdzenia zgodności oferowanego towaru z opisem wskazanym w szczegółowej ofercie cenowej- załącznik nr 2 oraz zgodności dostaw po podpisaniu umowy. Z oferty złożonej przez Wykonawcę, jak i wezwania Zamawiającego, nie wynika spełnienie powyższego warunku. Zatem treść złożonej oferty nie odpowiada treści SIWZ. 2)        wyboru w zakresie pakietu nr 1,2,3 ofertę nr 2 złożona przez: Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska: ·           pakiet nr 1 za cenę brutto 11145,60 zł; termin płatności faktury 60 dni; ·           pakiet nr 2 za cenę brutto 11750,40 zł; termin płatności faktury 60 dni; ·            pakiet nr 3 za cenę brutto 2673 zł; termin płatności faktury 60 dni; Uzasadnienie wyboru. W zakresie poszczególnych pakietów wybrano ofertę z najwyższą ilością punktów, zgodnie z kryterium określonym w SIWZ, których cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszego zamówienia.   Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 28/07/2015 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie.   Oferty w niniejszym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy: 1.        VYGON Polska Sp. z o.o., ul. Francuska 39/6, 03-905 Warszawa: pakiet nr 1 za cenę brutto 13186,80 złà kryterium cena 80,29 pkt, termin płatności faktury 60 dnià kryterium termin płatności faktury 5 pkt, RAZEM: 85,29 pkt; pakiet nr 2 za cenę brutto 18910,80 złà kryterium cena 59,03 pkt,; termin płatności faktury 60 dnià kryterium termin płatności faktury 5 pkt, RAZEM: 64,03 pkt; 2.    AESCULAP CHIFA Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl: pakiet nr 2 za cenę brutto 26805,60 zł; termin płatności faktury 30 dniàoferta odrzucona; pakiet nr 3 za cenę brutto 337,20 zł; termin płatności faktury 30 dniàoferta odrzucona. 3.    Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska: pakiet nr 1 za cenę brutto 11145,60 złà kryterium cena 95 pkt,; termin płatności faktury 60 dnià kryterium termin płatności faktury 5 pkt, RAZEM: 100 pkt; pakiet nr 2 za cenę brutto 11750,40 złà kryterium cena 95 pkt,; termin płatności faktury 60 dnià kryterium termin płatności faktury 5 pkt, RAZEM: 100 pkt; pakiet nr 3 za cenę brutto 2673 złà kryterium cena 95 pkt; termin płatności faktury 60 dni; à kryterium termin płatności faktury 5 pkt, RAZEM: 100 pkt; 4.    Medica Sp. j J. Chodacki, A. Misztal, ul. Przemysłowa 4a, 59-300 Lublin: pakiet nr 2 za cenę brutto 12301,20 złà kryterium cena 90,75 pkt,; termin płatności faktury 60-51 dni à kryterium termin płatności faktury 5 pkt, RAZEM: 95,75 pkt; Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 168242-2015 z dnia 2015-07-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wyszków 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie, według asortymentu wyszczególnionego w pakietach od nr 1 do nr 3, który stanowi szczegółowa oferta cenowa- załącznik od nr 2.1 do nr... Termin składania ofert: 2015-07-15 Numer ogłoszenia: 175560 - 2015; data zamieszczenia: 14.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 168242 - 2015 data 07.07.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel. 0-29 7437600, fax. 029 7437605. SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ul. KEN 1 07-200 Wyszków w budynku administracyjnym w Kancelarii. W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ul. KEN 1 07-200 Wyszków w budynku administracyjnym w Kancelarii.   Wyszków, dnia 14/07/2015 r.

DEZ/P/341/ZP- 27/2015 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie 1: Czy Zamawiający będzie wymagać zaoferowania aparatu do pobierania rozpuszczalnika z filtrem 0,45 mikrona oraz wyposażonego w zastawkę zabezpieczającą niekontrolowanemu wydostaniu się płynu na zewnątrz? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pytanie 2: Pakiet 1: Prosimy o dopuszczenie kaniuli  z FEP poz.2. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 3: Pakiet 2: Prosimy o odstąpienie od wymogu typu ścięcia kaniuli but – cut. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 4: Pakiet 3 poz.2: Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczną wykonaną z materiału PUR posiadająca  paski radiocieniujące  z  samodomykającym się korkiem portu górnego kodowany kolorem, zabezpieczenie ostrza schowane w korpusie kaniuli, aktywowane po całkowitym usunięciu igły z cewnika, komora wypływu w porcie głównym wyposażona w filtr hydrofobowy ułatwiający wizualizację prawidłowości wkłucia, zwarta budowa i podobieństwo do tradycyjnych kaniul ułatwia przejście na nową technikę wkłuwania? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 5: Pakiet nr 1, poz 1: Czy Zamawiający ma na myśli aparat typu Spike do wielokrotnego pobierania roztworu spełniający zapisy SIWZ? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 6: Pakiet nr 1, poz. 1:  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul dożylnych o rozmiarach: - 22G (niebieski) - 20G (różowy) - 18G (zielony) - 17G (biały) - 16G (szary) - 14G (pomarańczowy), spełniające pozostałe zapisy SIWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 7: Pakiet nr 1, poz. 1:  Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje aby kaniule były pakowane w sztywne opakowanie typu Tyvek, które doskonale zabezpiecza kaniulę przed wilgocią? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 8: Pakiet nr 1, poz. 3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczków do kaniul pakowanych w blister po 4 sztuki (każda e osobnej komorze) spełniające pozostałe zapisy SIWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 9: Pakiet nr 2, poz. 1: Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje aby kaniule posiadały 6 pasków radiocieniujących? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 10: Pakiet nr 2, poz. 1: Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje aby kaniule były pakowane w sztywne opakowanie typu Tyvek, które doskonale zabezpiecza kaniulę przed wilgocią? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 11: Pakiet nr 2, poz. 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczków do kaniul pakowanych w blister po 4 sztuki (każda e osobnej komorze) spełniające pozostałe zapisy SIWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 12: Pakiet nr 3, poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul bezpiecznych Pro Safety znanej firmy Becton Dickinson do kaniulacji żył obwodowych, z samozamykającym się portem górnym, z przeźroczystą komorą ułatwiającą obserwację napływu krwi z zastawką antyzwrotną, dostępność rozmiarów 22-14G, rozmiary kodowane kolorystycznie, Kaniula widoczna w promieniach RTG, 6 pasków radiocieniujących, kaniula wykonana z materiału biokompatybilnego - poliuretan. Igła cienkościenna, zapewniająca duży przepływ,  o gładkiej powierzchni, ostrze trójpłaszczyznowe, umożliwiające łatwe wprowadzenie kaniuli przez skórę. Kaniula bezpieczna z igłą zaopatrzoną w automatyczny zatrzask zabezpieczający personel medyczny przed zakłuciem igłą. Kaniula  bezpieczna ma także chronić przed przypadkami  nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu igły - przed wypływem krwi i zachlapaniem. Elastyczne skrzydełka mocujące, koreczek luer lock, samodomykający się koreczek portu bocznego, pakowana pojedynczo w opakowanie nierozrywalne, sterylizowane tlenkiem radiacyjnie. Rozmiary: 22 G - 0,9 x 25 mm niebieski 20 G - 1,1 x 32 mm różowy 18 G - 1,3 x 32 mm zielony 18 G - 1,3 x 45 mm zielony 17 G - 1,5 x 45 mm biały 16 G - 1,8 x 45 mm szary 14 G - 2,0 x 45 mm pomarańczowy Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 13: Pakiet nr 3, poz. 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczków do kaniul pakowanych w blister po 4 sztuki (każda e osobnej komorze) spełniające pozostałe zapisy SIWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert ulega zmianie i jest do dnia 16/07/2015 do odz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 16/07/2015 roku o godz. 10:15.   Wojciech Żubrowski Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa 07.07.2015 Wyszków: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie. Numer ogłoszenia: 168242 - 2015; data zamieszczenia: 07.07.2015 Materiały do pobrania
, dnia 22/07/2015 r.

DEZ/P/341/ZP- 27/2015

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

      W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie Zamawiający dokonał:

1)        odrzucenia w zakresie pakietu nr 2 oferty nr 6 złożonej przez: AESCULAP CHIFA Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl Podstawa prawna: art. 89 ust.1 pkt.2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz.907 z późn. zm.). Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający wymagał m.in. dostarczenia po 1 próbce do każdej pozycji asortymentowej w danym pakiecie w różnych dowolnie wybranych rozmiarach w celu zatwierdzenia zgodności oferowanego towaru z opisem wskazanym w szczegółowej ofercie cenowej- załącznik nr 2 oraz zgodności dostaw po podpisaniu umowy. Z oferty złożonej przez Wykonawcę, jak i wezwania Zamawiającego, nie wynika spełnienie powyższego warunku. Zatem treść złożonej oferty nie odpowiada treści SIWZ. 2)        wyboru w zakresie pakietu nr 1,2,3 ofertę nr 2 złożona przez: Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska: ·           pakiet nr 1 za cenę brutto 11145,60 zł; termin płatności faktury 60 dni; ·           pakiet nr 2 za cenę brutto 11750,40 zł; termin płatności faktury 60 dni; ·            pakiet nr 3 za cenę brutto 2673 zł; termin płatności faktury 60 dni; Uzasadnienie wyboru. W zakresie poszczególnych pakietów wybrano ofertę z najwyższą ilością punktów, zgodnie z kryterium określonym w SIWZ, których cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszego zamówienia.   Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 28/07/2015 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie.   Oferty w niniejszym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy: 1.        VYGON Polska Sp. z o.o., ul. Francuska 39/6, 03-905 Warszawa: pakiet nr 1 za cenę brutto 13186,80 złà kryterium cena 80,29 pkt, termin płatności faktury 60 dnià kryterium termin płatności faktury 5 pkt, RAZEM: 85,29 pkt; pakiet nr 2 za cenę brutto 18910,80 złà kryterium cena 59,03 pkt,; termin płatności faktury 60 dnià kryterium termin płatności faktury 5 pkt, RAZEM: 64,03 pkt; 2.    AESCULAP CHIFA Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl: pakiet nr 2 za cenę brutto 26805,60 zł; termin płatności faktury 30 dniàoferta odrzucona; pakiet nr 3 za cenę brutto 337,20 zł; termin płatności faktury 30 dniàoferta odrzucona. 3.    Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska: pakiet nr 1 za cenę brutto 11145,60 złà kryterium cena 95 pkt,; termin płatności faktury 60 dnià kryterium termin płatności faktury 5 pkt, RAZEM: 100 pkt; pakiet nr 2 za cenę brutto 11750,40 złà kryterium cena 95 pkt,; termin płatności faktury 60 dnià kryterium termin płatności faktury 5 pkt, RAZEM: 100 pkt; pakiet nr 3 za cenę brutto 2673 złà kryterium cena 95 pkt; termin płatności faktury 60 dni; à kryterium termin płatności faktury 5 pkt, RAZEM: 100 pkt; 4.    Medica Sp. j J. Chodacki, A. Misztal, ul. Przemysłowa 4a, 59-300 Lublin: pakiet nr 2 za cenę brutto 12301,20 złà kryterium cena 90,75 pkt,; termin płatności faktury 60-51 dni à kryterium termin płatności faktury 5 pkt, RAZEM: 95,75 pkt; Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie