SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 25.11.2015 r.

DEZ/Z/3410/154/2015/TG

ZP- 34/2015

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

            W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.) w przedmiocie: „REMONT I MODERNIZACJA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII W SPZZOZ W WYSZKOWIE”- Nasz znak DEZ/P/341/ZP-34/2015.  Numer ogłoszenia w BZP: 301934 - 2015, data zamieszczenia. 09.11.2015 r.   Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 3 złożonej przez  NAFIBUD S.A., 17-100 Bielsk Podlaski, ul. T. Kościuszki 10/7: cena brutto: 1 545 678,10 zł.(kryterium cena - 95 pkt.) i Termin wykonania – 120 dni (kryterium termin wykonania - 3,75 pkt.). Sumaryczna ilość punktów - 98,75.   Uzasadnienie wyboru. W niniejszym postępowaniu została wybrana oferta z najwyższą ilością punktów, zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ.   Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 01/12/2015 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie.   W niniejszym postepowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  1. Konsorcjum: Lider - ANCHOR pbw Sp. z o.o., 16-070 Choroszcz, ul. Zestawie III i Partner -POŻARSKI BUDOWNICTWO Mirosław Pożarski, 16-010 Nowodworce, ul. Skrajna 7: cena brutto: 2 082 951,15 zł. (kryterium cena – 70,50 pkt.)  i Termin wykonania 120 dni. (kryterium termin wykonania - 3,75 pkt.). Sumaryczna ilość punktów 74,25.
  2.  Konsorcjum: Lider - AMP Sp. z o.o., 02-972 Warszawa, ul. Sarnacka 5G i Partner – A-PROJEKT Sp. z o.o., 02-972 Warszawa, ul. Sarnacka 5G: cena brutto: 2 308 923,72 zł. (kryterium cena – 63,60 pkt.) i Termin wykonania 90 dni. (kryterium termin wykonania – 5,00 pkt.). Sumaryczna ilość punktów - 68,60.
  3. NAFIBUD S.A., 17-100 Bielsk Podlaski, ul. T. Kościuszki 10/7: cena brutto: 1 545 678,10 zł. .(kryterium cena – 95,00 pkt.) i Termin wykonania – 120 dni. (kryterium termin wykonania - 3,75 pkt.). Sumaryczna ilość punktów - 98,75.
  Wyszków, dnia 20.11.2015 r. DEZ/Z/3410/151/2015/TG ZP- 34/2015 ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 61 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest „REMONT I MODERNIZACJA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII W SPZZOZ W WYSZKOWIE”- Nasz znak DEZ/P/341/ZP-34/2015.  Numer ogłoszenia w BZP: 301934 - 2015, data zamieszczenia. 09.11.2015 r.  Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z art.  38   ust.  1.,2 i 4.  Ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo   zamówień   publicznych   ( Dz. U.  z 2013r. poz. 907   z późn. zm.) udziela następujących odpowiedzi na złożone zapytanie: Pytanie 61. W zmienionym zestawieniu sprzętu jest teraz 32 sztuk rolet, podczas gdy w odpowiedzi na pytanie nr 47 z dnia 19.11.2015 jest informacja o 24 sztukach. Prosimy o weryfikację ilości. Odpowiedz:  Do wyceny należy przyjąć 24 rolety zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 47 z dnia 19.11.2015. Zamawiajacy informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie, oferty należy składać na adres Zamawiającego:  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. KEN 1, 07-200  Wyszków, nie później niż do dnia 24.11.2015 roku do godz. 10:00, w Kancelarii – pokój nr 4, w budynku administracyjnym. Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.11.2015  roku o godz. 10:15, w Sali Narad – pokój nr 3, w budynku administracyjnym. Wyszków, dnia 20.11.2015 r. DEZ/Z/3410/150/2015/TG ZP- 34/2015 ODPOWIEDŹ  NA   PYTANIE 60 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest „REMONT I MODERNIZACJA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII W SPZZOZ W WYSZKOWIE”- Nasz znak DEZ/P/341/ZP-34/2015.  Numer ogłoszenia w BZP: 301934 - 2015, data zamieszczenia. 09.11.2015 r. Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z art.  38   ust.  1.,2 i 4.  Ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo   zamówień   publicznych   ( Dz. U.  z 2013r. poz. 907   z późn. zm.) udziela następujących odpowiedzi na złożone zapytania. Pytanie 60. W załączniku nr 2 w pozycji 102 brakuje ilości sztuk stołu. Prosimy o podanie jaką ilość należy przyjąć do wyceny. Odpowiedz:  Do wyceny należy przyjąć jeden stół. Zamawiajacy przypomina, że zgodnie z odpowiedzią na pytania nr DEZ/Z/3410/148/2015/TG  ZP-34/2015 z dnia 19.11.2015 r. obowiązującymi załącznikami, w postępowaniu znak DEZ/P/341/ZP-34/2015 , są: Zał. nr 2 – skorygowany dn. 19.11.2015 r. oraz Zał. nr  2/1– skorygowany dn. 19.11.2015 r. W załączniku nr 2 skorygowanym w dniu 19.11.2015 r. w pozycji 107 – St – stół w kolumnie „ilość”, Zamawiajacy wpisuje „1 szt.” (00.17 POMIESZCZENIE SOCJALNE). Zamawiajacy informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie, oferty należy składać na adres Zamawiającego:  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. KEN 1, 07-200  Wyszków, nie później niż do dnia 24.11.2015 roku do godz. 10:00, w Kancelarii – pokój nr 4, w budynku administracyjnym. Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.11.2015  roku o godz. 10:15, w Sali Narad – pokój nr 3, w budynku administracyjnym. Wyszków, dnia 19.11.2015 r. DEZ/Z/3410/148/2015/TG ZP- 34/2015 ODPOWIEDŹ  NA   PYTANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest „REMONT I MODERNIZACJA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII W SPZZOZ W WYSZKOWIE”- Nasz znak DEZ/P/341/ZP-34/2015.  Numer ogłoszenia w BZP: 301934 - 2015, data zamieszczenia. 09.11.2015 r. Pytania i odpowiedzi - do pobrania 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Wyszków: REMONT I MODERNIZACJA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII W SPZZOZ W WYSZKOWIE-nasz znak: DEZ.P.341.ZP-34.2015 Numer ogłoszenia: 301934 - 2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 Materiały do pobrania - plik 52MB