SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 18/11/2015 r.
DEZ/P/341/ZP- 35/2015
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.) w przedmiocie: System do rozwiercania śródszpikowego z wymiennymi głowicami dokonał wyboru:
  • oferty nr 1: Johnson & Johnson Poland Sp. z  o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa: za cenę brutto 19 181,23 zł; termin dostawy 28 dni -> kryterium cena 95 pkt,; kryterium termin dostawy 5 pkt; RAZEM 100 pkt.
Uzasadnienie wyboru.
W niniejszym postępowaniu została złożona jedna oferta, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 20/11/2015 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty w niniejszym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:
  1. Johnson & Johnson Poland Sp. z  o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa: za cenę brutto 19 181,23 zł; termin dostawy 28 dni -> kryterium cena 95 pkt,; kryterium termin dostawy 5 pkt; RAZEM 100 pkt.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

10.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Wyszków: SYSTEM DO ROZWIERCANIA ŚRÓDSZPIKOWEGO Z WYMIENNYMI GŁOWICAMI
Numer ogłoszenia: 303002 - 2015; data zamieszczenia: 10.11.2015