SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 22/07/2016 r.

DEZ/P/341/ZP- 22/2016

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

                    W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r poz.2164) w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz dzierżawą automatu koagulologicznego do SPZZOZ w Wyszkowie Zamawiający dokonał:

wyboru oferty nr 1: Werfen Polska Sp. z o.o., ul. Wolińska 4, 03- 699 Warszawa- brutto 56.931 zł; termin dostawy odczynników 5 dni.   Uzasadnienie. W niniejszym postępowaniu została złożona jedna oferta, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia.   Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 25/07/2016 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie.   Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  1. Werfen Polska Sp. z o.o., ul. Wolińska 4, 03- 699 Warszawa- brutto 56.931 zł à kryterium cena 95 pkt; termin dostawy odczynników 5 dni à kryterium dostawy 5 pkt, RAZEM: 100 pkt.
      Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno- Administracyjnych   14.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Wyszków: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz dzierżawą automatu koagulologicznego do SPZZOZ w Wyszkowie Numer ogłoszenia: 134821 - 2016; data zamieszczenia: 14.07.2016 Przed pobraniem materiałów, proszę odświeżyć stronę w przeglądarce internetowej Materiały do pobrania