SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 8/12/2016 r. DEZ/P/341/ZP- 32/2016 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r poz.2164 z późn. zm.) w przedmiocie: Całodobowe utrzymanie czystości w SPZZOZ w Wyszkowie Zamawiający dokonał wyboru:
  1. oferty  nr 2 złożonej przez Konsorcjum: Clar System SA ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań (Lider), Hospital System Sp. z o.o. ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań (Partner Konsorcjum), Solcom- Bayard Sp. z o.o. ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań (Partner Konsorcjum), Clar Serwis Sp. z o.o. ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań (Partner Konsorcjum) Asystent Sp. z o.o. ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań (Partner Konsorcjum):
    • cena brutto za 36 m-cy wynosi: 4.585.140 zł (słownie: cztery miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści złotych), w tym cena brutto za 1 miesiąc wynosi 127.365 zł.
    • termin płatności faktury 60 dni.
    • doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia wynosi 9 lat.
Uzasadnienie. W niniejszym postępowaniu została wybrana oferta, ze względu na najwyższą ilość punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert wskazanymi w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 20/12/2016 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Informacja o wyniku postępowania - do pobrania Wyszków, dnia 30/11/2016r. DEZ/P/341/ZP- 32/2016 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Informacja z otwarcia ofert - do pobrania Wyszków, dnia 23/11/2016r. DEZ/P/341/ZP- 32/2016 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Całodobowe utrzymanie czystości w SPZZOZ w Wyszkowie.   W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015,poz.2164 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytania i odpowiedzi 2 - do pobrania Materiał do pobrania 2 - Sprzątanie Dz.U.U.E. - sprostowanie Wyszków, dnia 22/11/2016r. DEZ/P/341/ZP- 32/2016 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Całodobowe utrzymanie czystości w SPZZOZ w Wyszkowie. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015,poz.2164 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: .... Pytania i odpowiedzi - do pobrania Załączniki - do pobrania Materiał do pobrania - Sprzątanie Dz.U.U.E. - sprostowanie i zmiana terminu 10.11.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Całodobowe utrzymanie czystości w SPZZOZ w Wyszkowie 2016/S 219-400139 z dnia 2016-11-12 Przed pobraniem materiałów, proszę odświeżyć stronę w przeglądarce internetowej Materiały do pobrania