SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 7/12/2016 r. DEZ/Z/341/ZP- 34/2016 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r poz.2164 z późn. zm.) w przedmiocie: Dzierżawa analizatora hematologicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych w  SPZZOZ w Wyszkowie   Zamawiający dokonał wyboru:
 1. Oferty nr 1 złożonej przez SYSMEX Polska Sp. zo.o., Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa:
  • Cena brutto: 74.217,60 zł.
  • Termin dostawy: 3 dni od złożenia zamówienia,
  • Okres gwarancji: nie dotyczy.
  • Płatność: 60 dni od daty wystawienia faktury.
UZASADNIENIE W niniejszym postępowaniu została wybrana oferta, ze względu na najwyższą ilość punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert wskazanymi w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 14/12/2016 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Informacja o wyniku postępowania - do pobrania Wyszków, dnia 5/12/2016 r. DEZ/Z/3410/146/2016/ASH ZP- 34/2016 INFORMACJA  Z  OTWARCIA OFERT Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest Dzierżawa analizatora hematologicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych w  SPZZOZ w Wyszkowie, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 34/2016; Ogłoszenie o zamówieniu w BZP: nr 351604-2016 z dnia 25/11/2016 r. Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z art.  86   ust.  5.  Ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo   zamówień   publicznych   (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.), informuje, że:
 1. Zamawiający przed otwarciem ofert poinformował, że przeznaczył na realizację zamówienia 75.000 zł. brutto (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
 2. W wyznaczonym terminie składania ofert- do godz. 10:00 dnia 5/12/2016 roku wpłynęły następujące oferty:
  1. oferta nr 1 złożona przez: SYSMEX Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa:
   • cena brutto za 24 m-ce wynosi: 74.217,60 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemnaście złotych sześćdziesiąt groszy).
   • Termin dostawy 3 dni od złożenia zamówienia.
   • Jakość: 30 pkt
   • Termin płatności faktury 60 dni od daty wystawienia faktury.
   • Termin realizacji zamówienia 24 miesiące.
  2. oferta nr 2 złożona przez: BioMaxima SA ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin:
   • cena brutto za 24 m-cy wynosi: 104.331,60 zł (słownie: sto cztery tysiące trzysta trzydzieści jeden  złotych sześćdziesiąt groszy), w tym cena brutto za 1 miesiąc wynosi 127.365 zł.
   • Termin dostawy 2 dni od złożenia zamówienia.
   • Jakość: 30 pkt
   • Termin płatności faktury 60 dni od daty wystawienia faktury.
   • Termin realizacji zamówienia 24 miesiące.
Wojciech Żubrowski Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Ocena ofert - do pobrania Wyszków, dnia 30/11/2016 r. DEZ/P/341/ZP- 34/2016 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dzierżawa analizatora hematologicznego wraz dostawą odczynnikówi materiałów zużywalnych do badań hematologicznych w SPZZOZ w Wyszkowie. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 pzp, dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytania i odpowiedzi - do pobrania plik PDF Ogłoszenie nr 351604 - 2016 z dnia 2016-11-25 r. Wyszków: Dzierżawa analizatora hematologicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych w SPZZOZ w Wyszkowie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej   Materiały do pobrania