SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 14/12/2016 r. DEZ/Z/341/ZP- 36/2016 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r poz.2164 z późn. zm.) w przedmiocie: DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH DO  SPZZOZ w WYSZKOWIE. Informacja z otwarcia ofert - do pobrania Wyszków, dnia 12/12/2016 r. DEZ/Z/3410/155/2016/ASH ZP- 36/2016 INFORMACJA  Z  OTWARCIA OFERT Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH DO  SPZZOZ w WYSZKOWIE, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 36/2016; Ogłoszenie o zamówieniu w BZP: nr 357404-2016 z dnia 02/12/2016 r. Informacja z otwarcia ofert - do pobrania Wyszków, dnia 9/12/2016  r. DEZ/Z/341/ZP-36/2016 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH DO  SPZZOZ w WYSZKOWIE W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r  poz. 2164 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytania i odpowiedzi - do pobrania 02.12.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Wyszków: Dostawa środków dezynfekcyjnych do SPZZOZ w Wyszkowie Ogłoszenie nr 357404 - 2016 z dnia 2016-12-02 r. Przed pobraniem materiałów, proszę odświeżyć stronę w przeglądarce internetowej Materiały do pobrania