SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 20/12/2016 r. DEZ/Z/341/ZP- 35/2016 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r poz.2164 z późn. zm.) w przedmiocie: DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH DO SPZZOZ w WYSZKOWIE Zamawiający dokonał wyboru złożonych ofert. Informacja o wyniku postępowania - do pobrania Wyszków, dnia 8/12/2016 r. DEZ/Z/3410/153/2016/ASH ZP- 35/2016 INFORMACJA  Z  OTWARCIA OFERT Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWĘ MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH DO  SPZZOZ w WYSZKOWIE, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 35/2016; Ogłoszenie o zamówieniu w BZP: nr 354047-2016 z dnia 29/110/2016 r. Informacja z otwarcia ofert - do pobrania Wyszków, dnia 6/12/2016  r. DEZ/Z/341/ZP-35/2016 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH DO  SPZZOZ w WYSZKOWIE. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r  poz. 2164 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie 1: Pakiet 1, poz. 32,39-43: czy Zamawiający wyłączy pozycje do odrębnego pakietu? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 2: Pakiet 1, poz. 33: czy Zamawiający dopuści materiał zabiegowy w rozmiarze 3mx5cm? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 3: Pakiet 1, poz. 38: czy Zamawiający dopuści opatrunek  rozmiarze 7,2x5cm lub 5x7,8cm? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 4: Pakiet 1, poz. 44,45: czy Zamawiający dopuści serwety z gazy 17-nitkowej? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 5: Pakiet 1, poz. 44,45: czy Zamawiający dopuści serwety 8-warstwowe z gazy 17-nitkowej (mniejszą nitkowość rekompensuje wyższa warstwowość)? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 6: Pakiet 2, poz. 9-11: czy Zamawiający dopuści opaski nawinięte na szpulę z tworzywa sztucznego, z perforacją ułatwiającą namakanie opasek? Materiał, z którego wykonana jest szpula nie ulega zniszczeniu lub deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 7: Pakiet 2, poz. 15-20: czy Zamawiający wyłączy pozycje do odrębnego pakietu? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 8: Pakiet 7, poz. 1: czy Zamawiający dopuści tupfery 17-nitkowe, fasolki 15x15cm, podwójnie pakowane: torebka papierowo-foliowa z etykietą samoprzylepną oraz worek foliowy? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 9: Pakiet 7, poz. 14-17: czy Zamawiający dopuści przylepiec na kleju akrylowym? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 10: Pakiet 7, poz. 18-20: czy Zamawiający dopuści biały przylepiec ma tkaninie bawełnianej o długości 5m z przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 11: Pakiet 7, poz. 21: czy Zamawiający dopuści przylepiec bez wydrukowanej na papierze pokrywającym skali? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 12: Pakiet 7, poz. 22: czy Zamawiający dopuści wkład chłonny w rozmiarze 34x9cm? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Dotyczy zapisów umowy: Pytanie 13: § 9 ust. 1a: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawą kary umownej była watość niezrealizowanej części umowy? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 14: § 9 ust. 1c: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo “opóźnienia” zostało zastąpione słowem “Zwłoki”? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 15: § 9 ust. 1c: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna wyniosła 5% wartoścnie niedopstarczonego w terminie zamówienia za każdy dzień zwłoki? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert ulega zmianie i jest do dnia 8/12/2016 roku do odz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 8/12/2016 roku o godz. 10:15. Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds Ekonomiczno- Administracyjnych Pytania i odpowiedzi - do pobrania Ogłoszenia powiązane: Ogłoszenie nr 354047-2016 z dnia 29-11-2016 - Wyszków 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę materiałów opatrunkowych, wymienionych w pakietach nr 1 do nr 10 dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie wyszczególnionego w załączniku nr 2, który stanowi szczegółową... Termin składania ofert/wniosków: 07-12-2016 ________________________________________ Ogłoszenie nr 358619 - 2016 z dnia 2016-12-05 r. Wyszków: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 354047 Data: 29/11/2016 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, Krajowy numer identyfikacyjny 30872600000, ul. ul. Komisji Edukacji Narodowej  1, 07200   Wyszków, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-29 7437600, e-mail spzzoz@wp.pl, faks 297 437 605. Adres strony internetowej (url): Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: IV. Punkt: 6.2 W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 07/12/2016, godzina: 10:00, W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 08/12/2016, godzina: 10:00, Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: IV. Punkt: 6.6 W ogłoszeniu jest: 1. Oferty należy składać na adres Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. KEN 1, 07-200 Wyszków 2. Nie później niż do dnia 7/12/2016 roku do godz. 10:00, w Kancelarii – pokój nr 4 w budynku administracyjnym. 3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 7/12/2016 roku o godz. 10:15, w Sali Narad– pokój nr 3 w budynku administracyjnym. 4. Otwarcie ofert jest jawne. 5. Wszystkie oferty złożone po podanym powyżej terminie zostaną zwrócone bez otwierania. W ogłoszeniu powinno być: 1. Oferty należy składać na adres Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. KEN 1, 07-200 Wyszków 2. Nie później niż do dnia 8/12/2016 roku do godz. 10:00, w Kancelarii – pokój nr 4 w budynku administracyjnym. 3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 8/12/2016 roku o godz. 10:15, w Sali Narad– pokój nr 3 w budynku administracyjnym. 4. Otwarcie ofert jest jawne. 5. Wszystkie oferty złożone po podanym powyżej terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Wyszków, dnia 5/12/2016  r. DEZ/Z/341/ZP-35/2016 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH DO  SPZZOZ w WYSZKOWIE. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r  poz. 2164 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie 1: Pakiet 4, ilość pozycji 9, pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści produkt Grip Lok nieinwazyjny system mocowań preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników który zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystny w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. GRIP-LOK jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Mocowania GRIP-LOK są wyjątkowo cienkie, wodoodporne oraz przepuszczające powietrze. Zastosowano unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie GRIP-LOK do mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 2:Pakiet 4, ilość pozycji 9, pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści produkt Grip Lok nieinwazyjny system mocowań preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników który zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystny w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. GRIP-LOK jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Mocowania GRIP-LOK są wyjątkowo cienkie, wodoodporne oraz przepuszczające powietrze. Zastosowano unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie GRIP-LOK do mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 3: Pakiet 6, ilość pozycji 2, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści opatrunek hemostatyczny Argon V+ Pad o właściwościach hydrofilowych do tamowania lokalnych, krwawiących ran w miejscach wkłuć naczyniowych, cewników i przetok tętniczo żylnych. Zmniejsza czas tamponady oraz powstrzymuje obfite krwawienia powodując szybką hemostazę dzięki budowie trójwarstwowej o kompozycji siatki wzbogaconej D-glukozaminą. Może być przycinany dowolnie do łatwego umieszczenia wokół miejsc dostępu naczyniowego. Wymiar 4cm x 4cm. Opakowanie zawiera 10 sztuk. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 4:Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 i pozycji 8 z Pakietu 4 oraz pozycję 2 z Pakietu 6 i stworzy osobny pakiet? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 5:Pakiet nr 8: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnych opatrunków hydrożelowych do natychmiastowego zastosowania nakładanych bezpośrednio na ranę, które po nałożeniu na oparzone miejsce chłodzą je, łagodzą ból   i chronią przed zanieczyszczeniem ran. Po zastosowaniu na poparzone miejsce opatrunki można wielokrotnie zdejmować tak by kontrolować stan rany - opatrunek nie przykleja się do poparzonej powierzchni. Ponadto opatrunki nie zamazują obrazu rany. Opatrunki przeznaczone są do wszystkich oparzeń termicznych bez względu na ich stopień. Może być używany na każdej głębokości rany oparzeniowej: powierzchownej, częściowej, częściowo głębokiej i na całej grubości. Zgodne są z pH ludzkiej skóry. Opatrunki mają formę materiału bazowego z naniesionym półpłynnym żelem.  Żel oparty jest na bazie wodnej, przez co z łatwością rozpuszcza się w wodzie i ulega całkowitej biodegradacji. Jest on całkowicie nieszkodliwy dla błon śluzowych i ma działanie bakteriostatyczne. Opatrunki są łatwe w transporcie, przechowywaniu i użyciu. Można je składować w temperaturze -5/+35ºC? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 6:Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 pozycja nr 1 dopuści możliwość zaoferowania sterylnych opatrunków na oparzenia z hydrożelem w rozmiarze 20x55 cm? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 7:Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 pozycja nr 2 dopuści możliwość zaoferowania sterylnych opatrunków na oparzenia z hydrożelem w rozmiarze 10x40 cm, który pokrywa taką samą powierzchnię ciała jak opatrunek 20x20 cm? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 8: Pakiet nr 5, Pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów w opakowaniach handlowych a ‘ 72 szt. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 9: Pakiet nr 5, Pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów w opakowaniach handlowych a ‘ 98 szt. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 10: Pakiet 1, Pozycja 33: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy nie zaistniała pomyłka w opisie rozmiaru materiału zabiegowego tj. czy Zamawiający wymaga setonu w rozmiarze 5cmx2m? Odpowiedź: Tak, zaistniała pomyłka. Zamawiający wymaga setonu w rozmiarze 5cmx2cm. Pytanie 11: Pakiet 1, 4, 6: Ze względu na duży koszy próbek prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu załączenia próbek do oferty. W pakietach znajdują się poszczególne pozycje w małych ilościach lub są w opakowaniach niepodzielnych.  Dla potwierdzenia wymagań stawianych przez Zamawiającego zostaną załączone od oferty ulotki oraz dokumenty dopuszczające. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 12: Pakiet 8: Hydrożel: Ad: Wymagania, pkt.1: Czy zamawiający dopuści ofertę z jedną próbką do wszystkich pozycji? Pozycje asortymentowe w pakiecie posiadają tą samą specyfikację, różnią się jedynie wymiarami. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 13: Pakiet nr 6: Poz. 1: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie gąbki żelatynowej w rozmiarze 70 mm x 50 mm x 10 mm. Tak mała różnica w rozmiarze nie wpływa na jakość ani użytkowanie produktu. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 14:Pakiet nr 6 Poz. 2: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie gąbki żelatynowej w rozmiarze 70 mm x 50 mm x 1 mm. Tak mała różnica w rozmiarze nie wpływa na jakość ani użytkowanie produktu. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 15:Pakiet 1, pozycja 32, 39, 40, 41, 42, 43: Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 16: Pakiet 1, pozycja 36-37: Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran wzmocnione włóknami poliestrowymi? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 17: Pakiet 1, pozycja 44, 45: Czy Zamawiający dopuści serwety 17nitkowe 6 warstwowe? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 18: Pakiet 1, pozycja 45: Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a’2 sztuki z przeliczeniem zamawianej ilości? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 19: Pakiet 3, pozycja 1-2: Czy Zamawiający dopuści opatrunek impregnowany białą parafiną? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 20: Pakiet 3, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15x20cm? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 21: Pakiet 3, pozycja 6-14: Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 22: Pakiet 3, pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a’2 sztuki z przeliczeniem zamawianej ilości? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 23: Pakiet 7, pozycja 1, 20: Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 24: Pakiet 7, pozycja 7-10, 12: Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe pakowane pojedynczo? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 25: Pakiet 7, pozycja 14-16: Czy Zamawiający dopuści przylepiec włókninowy z klejem akrylowym? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 26: Pakiet 7, pozycja 17: Czy Zamawiający dopuści plaster z opatrunkiem z klejem akrylowym? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 27: Pakiet 7, pozycja 18-20: Czy Zamawiający dopuści przylepiec na tkaninie bawełnianej w kolorze białym pokryty klejem akrylowym? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 28: Pakiet 7, pozycja 18-20: Czy Zamawiający dopuści przylepiec na tkaninie bawełnianej o długości 9,14m? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 29: Pakiet 7, pozycja 18: Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’24sztuki z podaniem ceny za 1 sztukę? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 30: Pakiet 7, pozycja 19: Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’12sztuki z podaniem ceny za 1 sztukę? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 31: Pakiet 7, pozycja 20: Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’20sztuki z podaniem ceny za 1 sztukę? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 32: Pakiet 7, pozycja 21: Czy Zamawiający dopuści przylepiec z klejem akrylowym? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert ulega zmianie i jest do dnia 8/12/2016 roku do odz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 8/12/2016 roku o godz. 10:15. Wojciech Żubrowski Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Pytania i odpowiedzi - do pobrania 29.11.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Wyszków: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie Ogłoszenie nr 354047 - 2016 z dnia 2016-11-29 r. Przed pobraniem materiałów, proszę odświeżyć stronę w przeglądarce internetowej Materiały do pobrania