SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 30/12/2016 r. DEZ/Z/341/ZP- 37/2016 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r poz.2164 z późn. zm.) w przedmiocie: DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH DO  SPZZOZ w WYSZKOWIE   Zamawiający dokonał wyboru... Informacja o wyniku postępowania - do pobrania Wyszków, dnia 21/12/2016 r. DEZ/Z/3410/166/2016/ASH ZP- 37/2016 INFORMACJA  Z  OTWARCIA OFERT Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH DO SPZZOZ w WYSZKOWIE, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 37/2016. Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z art.  86   ust.  5.  Ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo   zamówień   publicznych   (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.), informuje, że:
 1. Zamawiający przed otwarciem ofert poinformował, że przeznaczył na realizację zamówienia 798.930 zł brutto, w tym:
Pakiet wartość netto wartość brutto
1 111.913,50 zł 120.867,50 zł
2 31.072,13 zł 33.558,32 zł
3 31.219,81 zł 33.823,34 zł
4 78.314,25 zł 84.566,58 zł
5 267.523,83 zł 288.925,74 zł
6 21.765,65 zł 23.511,23 zł
7 23.604 zł 25.494 zł
8 174.244,88 zł 188.182,58 zł
 1. W wyznaczonym terminie składania ofert- do godz. 10:00 dnia 21/12/2016 roku wpłynęły następujące oferty:
  1. oferta nr 1 złożona przez: ASCLEPIOS SA ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław:
   1. pakiet nr 8: cena brutto wynosi: 265.680 zł.
   • termin płatności faktury 60 dni od daty wystawienia faktury.
   • termin dostawy 2 dni od złożenia zamówienia.
  2. oferta nr 2 złożona przez: BAXTER Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa:
   1. pakiet nr 1: cena brutto wynosi: 116.599,18 zł.
   • termin płatności faktury 60 dni od daty wystawienia faktury.
   • termin dostawy 2 dni od złożenia zamówienia.
   1. pakiet nr 5: cena brutto wynosi: 280.024,67 zł.
   • termin płatności faktury 60 dni od daty wystawienia faktury.
   • termin dostawy 2 dni od złożenia zamówienia.
   1. pakiet nr 6: cena brutto wynosi: 23.105,22 zł.
   • termin płatności faktury 60 dni od daty wystawienia faktury.
   • termin dostawy 2 dni od złożenia zamówienia.
   1. pakiet nr 7: cena brutto wynosi: 25.056 zł.
   • termin płatności faktury 60 dni od daty wystawienia faktury.
   • termin dostawy 2 dni od złożenia zamówienia.
  3. oferta nr 3 złożona przez: Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska:
   1. pakiet nr 2: cena brutto wynosi: 32.851,22 zł.
   • termin płatności faktury 60 dni od daty wystawienia faktury.
   • termin dostawy 2 dni od złożenia zamówienia.
   1. pakiet nr 3: cena brutto wynosi: 33.483,71 zł.
   • termin płatności faktury 60 dni od daty wystawienia faktury.
   • termin dostawy 2 dni od złożenia zamówienia.
   1. pakiet nr 4: cena brutto wynosi: 76.271,06 zł.
   • termin płatności faktury 60 dni od daty wystawienia faktury.
   • termin dostawy 2 dni od złożenia zamówienia.
   1. pakiet nr 8: cena brutto wynosi: 182.389,32 zł.
   • termin płatności faktury 60 dni od daty wystawienia faktury.
   • termin dostawy 2 dni od złożenia zamówienia.
  4. oferta nr 4 złożona przez: BAXALTA Poland Sp. z o.o. ul. Książęca 4, 00- 498 Warszawa:
   1. pakiet nr 8: cena brutto wynosi: 182.257,56 zł.
   • termin płatności faktury 60 dni od daty wystawienia faktury.
   • termin dostawy 2 dni od złożenia zamówienia.
 2. Termin realizacji zamówienia 12 m-cy.
Jednocześnie SPZZOZ w Wyszkowie wzywa w terminie 3 dni od dnia 21/12/2016 roku Wykonawców, którzy złożyli oferty do przekazania zamawiającemu, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r poz.184,1618 i 1634). Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno- Administracyjnych Informacja z otwarcia ofert - do pobrania Wyszków, dnia 19/12/2016  r. DEZ/Z/341/ZP-37/2016 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH DO  SPZZOZ w WYSZKOWIE   W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r  poz. 2164 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytania i odpowiedzi - do pobrania Wyszków, dnia 16/12/2016  r. DEZ/Z/341/ZP-37/2016 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH DO  SPZZOZ w WYSZKOWIE W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r  poz. 2164 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie 1: Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 10: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania leku w opakowaniu stojącym z dwoma równej wielkości portami? Odpowiedź: Tak. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 21/12/2016 roku do odz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 21/12/2016 roku o godz. 10:15. Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds Ekonomiczno- Administracyjnych 13.12.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Wyszków: DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH DO SPZZOZ W WYSZKOWIE Ogłoszenie nr 365739 - 2016 z dnia 2016-12-13 r. Przed pobraniem materiałów, proszę odświeżyć stronę w przeglądarce internetowej Materiały do pobrania