SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 19/01/2017r. DEZ/Z/341/ZP- 1/2017 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r poz.2164 z późn. zm.) w przedmiocie: Dzierżawa analizatora hematologicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych w  SPZZOZ w Wyszkowie   Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1 złożonej przez bioMerieux Polska Sp. z o.o., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa:
 • Cena brutto: 347.478,20 zł.
 • Termin dostawy: 6 dni od złożenia zamówienia,
 • Okres ważności na płytkach Petriego: 40 dni.
UZASADNIENIE W niniejszym postępowaniu została złożona jedna oferta, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 25/01/2017 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy: bioMerieux Polska Sp. zo.o., Al. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa; cena brutto 347.478,20 zł- 60 pkt; termin dostawy 6 dni- 20 pkt; okres ważności podłóż na płytkach Petriego 40 dni- 15 pkt; RAZEM: 95 pkt. Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie Informacja o wyniku postępowania - do pobrania Wyszków, dnia 13/01/2017 r. DEZ/Z/3410/3/2017/ASH ZP- 1/2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych i akcesoriów do badań mikrobiologicznych wraz z dzierżawą analizatora do identyfikacji i lekooporności drobnoustrojów oraz analizatora do posiewów krwi i płynów ustrojowych do SPZZOZ w Wyszkowie, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 1/2017; Zamawiający, Samodzielny Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z art.  86   ust.  5.  Ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo   zamówień   publicznych   (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.), informuje, że:
 1. Zamawiający przed otwarciem ofert poinformował, że przeznaczył na realizację zamówienia 421.200 zł brutto na 2 lata.
 2. W wyznaczonym terminie składania ofert- do godz. 10:00 dnia 13/01/2017 roku wpłynęła następująca oferta:
  1. oferta nr 1 złożona przez: bioMerieux Polska Sp. z o.o. ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa:
  2. cena brutto wynosi: 347.478,20 zł.
  3. okres ważności podłóż na płytkach Petriego 40 dni
  4. termin dostawy 6 dni od złożenia zamówienia.
 3. Termin realizacji zamówienia 24 m-cy.
Jednocześnie SPZZOZ w Wyszkowie wzywa w terminie 3 dni od dnia 13/01/2017 roku Wykonawców, którzy złożyli oferty do przekazania zamawiającemu, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r poz.184,1618 i 1634). Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno- Administracyjnych Informacja z otwarcia ofert - do pobrania Wyszków, dnia  10/01/2017

DEZ/P/341/ZP- 1/2017 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Kompleksowa dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych i akcesoriów do badań mikrobiologicznych wraz z dzierżawą  analizatora  do identyfikacji i lekooporności drobnoustrojów oraz analizatora do posiewów krwi i płynów ustrojowych na potrzeby bakteriologii SPZZOZ w Wyszkowie.

  W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn. zm. ), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi:   Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie do FORMULARZA CENOWEGO kolumny „numer katalogowy” w celu ułatwienia procesu realizacji umowy i składania zamówień? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.   Pytanie 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby certyfikaty kontroli jakości były dostępne na Bibliotece Technicznej na stronie internetowej oferenta, do której Zamawiający posiada bezpłatny, całodobowy dostęp, bez konieczności dołączania ich do każdej dostawy? Adres strony internetowej zostanie podany w ofercie. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.   Pytanie 3: Z uwagi na dużą ilość produktów , czy Zamawiający wyrazi zgodę aby Wykonawca załączył do oferty przykładowe certyfikaty kontroli jakości dla kilku pozycji z pakietu? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.   Pytanie 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby metodyki techniczne, materiały informacyjne zostały dołączone do oferty osobno w formie książkowej, podpisane tylko na pierwszej stronie lub w wersji elektronicznej? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wersję elektroniczną i dołączenie do oferty tylko pierwszej podpisanej strony. Adres e-mail: bakteriologia@szpitalwyszkow.pl   Pytanie 5: Dotyczy zał. Nr 3  parametry graniczne dla analizatora mikrobiologicznego do identyfikacji drobnoustrojów i określenia lekowrażliwości pkt. 22: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin ważności testów min. 4-7 miesięcy ? Uzasadnienie: Ze względu na skład i komponenty nie można określić terminu ważności odczynników na wymagane przez  Zamawiającego minimum. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.   Pytanie 6: Dotyczy  pakietu nr 1 pozycja 27: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty bez produktu z pozycji  nr 27. Uzasadnienie :  Produkt zostanie wycofany z produkcji  w I połowie  roku 2017 i nie będziemy mogli zapewnić jego dostaw przez okres trwania umowy. Jest to produkt niedostępny w ofercie innych producentów  i nie będziemy mogli zapewnić odczynnika zastępczego. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 7: Dotyczy pakietu nr 1 pozycja nr 32. Czy  Zamawiający  w pozycji nr 32  dopuści podłoże, w którym można wykonać tylko posiew krwi ?  Uzasadnienie :  posiewy  krwi i inne  normalnie jałowe  płyny  ustrojowe  można  wykonywać  pozostałych oferowanych  podłożach  z pozycji  30,31.   Takie rozwiązanie  nie ogranicza możliwości  diagnostycznych laboratorium w hodowli i wykrywaniu drobnoustrojów. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytania do umowy (zał. nr 7): Pytanie 8: § 5 ust. 6 : Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:  ,,Ubezpieczenie oraz pełna obsługa serwisowa (przeglądy, naprawy wraz z wymianą zużytych części, oprogramowań itp.) dzierżawionego analizatora przeprowadzane będą wyłącznie przez Wykonawcę i na jego koszt. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni roboczych Wykonawca zapewni analizator zastępczy o takich samych parametrach jak dzierżawiony oraz odpowiadający jego jakości.”? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.   Pytanie 9: §8 ust. 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:  ,,W przypadku nie zrealizowania z winy Wykonawcy zamówienia w terminie wskazanym powyżej, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy zleci osobie trzeciej realizację zamówienia oraz obciąży Wykonawcę różnicą poniesionych z tego tytułu kosztów wynikających z ceny wskazanej w umowie a ceny zakupu u podmiotu trzeciego (w szczególności transportem, kosztami administracyjnymi)”? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.   Pytanie 10: §9 ust. 4:  Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:  ,,W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę towaru z wadami jakościowymi bądź niezgodnie ze złożonym przez Zamawiającego zamówieniem (tzw. wadami ilościowymi), Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwych towarów na własny koszt w ciągu 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego”? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.   Pytanie 11: §10 ust. 1 lit. a: Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.   Pytanie 12: §10 ust. 1 lit. b: Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.   Pytanie 13: §10 ust. 1 lit. c: Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 8 ust.2, z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca- w wysokości 1,5 % wartości niedostarczonego w terminie zamówienia, za każdy dzień opóźnienia.”? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.   Pytanie 14: §10 ust. 1 lit. c: Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 3% lub 4%? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.   Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 13/01/2017 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 13/01/2017 roku o godz. 10:15. Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych Pytania i odpowiedzi - do pobrania 04.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Wyszków: Kompleksowa dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych i akcesoriów do badań mikrobiologicznych wraz z dzierżawą analizatora do identyfikacji i lekooporności drobnoustrojów oraz analizatora do posiewów krwi i płynów ustrojowych do SPZZOZ w Wyszkowie Ogłoszenie nr 2968 - 2017 z dnia 2017-01-05 r. Przed pobraniem materiałów, proszę odświeżyć stronę w przeglądarce internetowej Materiały do pobrania