SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków dn. 20/02/2017 r.
DEZ/Z/341/ZP- 6/2017
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r poz.2164 z późn. zm.) w przedmiocie: DOSTAWA MATERIAŁÓW DO PRZYGOTOWANIA I MONITOROWANIA PROCESÓW STERYLIZACJI ORAZ MATERIAŁÓW OPAKOWANIOWYCH DO SPZZOZ w WYSZKOWIE Zamawiający dokonał wyboru:
 1. oferty  nr 1 złożonej przez: STERIGAT Sp. z o.o. ul. Zaściankowa 50/1, 02-989 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Bukowiecka 92 lokal 23, 03-893 Warszawa:
  • pakiet nr 2: cena brutto wynosi: 26.988,94 zł; termin dostawy 3 dni.
  • pakiet nr 3: cena brutto wynosi: 21.548,67 zł; termin dostawy 3 dni.
  • pakiet nr 4: cena brutto wynosi: 16.300,05 zł; termin dostawy 3 dni.
 2. oferty nr 2 złożonej przez: MEDIA MED Sp. z o.o. ul. Promienistych 7, 31-481 Kraków:
  • pakiet nr 1: cena brutto wynosi: 32.663,25 zł; termin dostawy 3 dni.
UZASADNIENIE W niniejszym postępowaniu w poszczególnych pakietach złożono po jednej ofercie, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia w ramach danego pakietu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 22/02/2017 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 1. STERIGAT Sp. z o.o. ul. Zaściankowa 50/1, 02-989 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Bukowiecka 92 lokal 23, 03-893 Warszawa:
  • pakiet nr 2: cena brutto wynosi: 26.988,94 zł- 60 pkt; termin dostawy 3 dni- 40 pkt, RAZEM 100 pkt.
  • pakiet nr 3: cena brutto wynosi: 21.548,67 zł- 60 pkt; termin dostawy 3 dni- 40 pkt, RAZEM 100 pkt.
  • pakiet nr 4: cena brutto wynosi: 16.300,05 zł- 60 pkt; termin dostawy 3 dni- 40 pkt, RAZEM 100 pkt.
 2. MEDIA MED Sp. z o.o. ul. Promienistych 7, 31-481 Kraków:
  • pakiet nr 1: cena brutto wynosi: 32.663,25 zł; termin dostawy 3 dni- 40 pkt, RAZEM 100 pkt.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 17/02/2017 r.
DEZ/Z/3410/19/2017/ASH ZP- 6/2017
INFORMACJA  Z  OTWARCIA OFERT
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA MATERIAŁÓW DO PRZYGOTOWANIA I MONITOROWANIA PROCESÓW STERYLIZACJI ORAZ MATERIAŁÓW OPAKOWANIOWYCH DO SPZZOZ w WYSZKOWIE, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 6/2017; Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z art.  86   ust.  5.  Ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo   zamówień   publicznych   (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.), informuje, że:
 1. Zamawiający przed otwarciem ofert poinformował, że przeznaczył na realizację zamówienia kwotę brutto w wysokości 107.500 zł, w tym:
Pakiet nr 1:brutto 36.750 zł Pakiet nr 2:brutto 31.194,63 zł Pakiet nr 3: brutto 22.464,11 zł Pakiet nr 4: brutto 17.045,97 zł
 1. W wyznaczonym terminie składania ofert- do godz. 10:00 dnia 17/02/2017 roku wpłynęły następujące oferty:
  1. oferta nr 1 złożona przez: STERIGAT Sp. z o.o. ul. Zaściankowa 50/1, 02-989 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Bukowiecka 92 lokal 23, 03-893 Warszawa:
   • pakiet nr 2: cena brutto wynosi: 26.988,94 zł; termin dostawy 3 dni.
   • pakiet nr 3: cena brutto wynosi: 21.548,67 zł; termin dostawy 3 dni.
   • pakiet nr 4: cena brutto wynosi: 16.300,05 zł; termin dostawy 3 dni.
  1. oferta nr 2 złożona przez: MEDIA MED Sp. z o.o. ul. Promienistych 7, 31-481 Kraków:
   • pakiet nr 1: cena brutto wynosi: 32.663,25 zł; termin dostawy 3 dni.
  2. Termin realizacji zamówienia 12 m-cy.
  3. Termin płatności faktury 60 dni od daty dostarczenia faktury.
Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno- Administracyjnych

Wyszków, dnia 15/02/2017  r.
DEZ/Z/341/ZP- 6/2017 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: DOSTAWA MATERIAŁOW DO PRSZYGOTOWANIA I MONITOROWANIA PROCESÓW STERYLIZAJI I MATERIALÓW OPAKOWANIOWYCH DO SPZZOZ W WYSZKOWIE. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zm. ), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi:

Wyszków, dnia 14/02/2017  r.
DEZ/Z/3410/17/2017/ASH ZP- 6/2017
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: DOSTAWA MATERIAŁOW DO PRSZYGOTOWANIA I MONITOROWANIA PROCESÓW STERYLIZAJI I MATERIALÓW OPAKOWANIOWYCH DO SPZZOZ W WYSZKOWIE.
W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zm. ), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi:
09.02.2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Wyszków: DOSTAWA MATERIAŁÓW DO PRZYGOTOWANIA I MONITOROWANIA PROCESÓW STERYLIZACJI ORAZ MATERIAŁÓW OPAKOWANIOWYCH DO SPZZOZ w Wyszkowie.
Ogłoszenie nr 22655 - 2017 z dnia 2017-02-09 r.
Przed pobraniem materiałów, proszę odświeżyć stronę w przeglądarce internetowej