SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 05.04.2016 r. DEZ/P/3410/60/2016/TG ZP- 2/2016 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA  nr DEZ/P/341/ZP-2/2016. UZUPEŁNIENIE DO INFORMACJI DEZ/P/3410/60/2016/TG z dn. 04.04.2016 r. SPZZOZ w Wyszkowie informuje, że w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),  w przedmiocie: „WYKONYWANIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH I NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE   SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w WYSZKOWIE”, nasz znak – DEZ/P/341/ZP- 2/2016 Numer ogłoszenia: 20916 - 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Numer ogłoszenia: 28230 – 2016; data zamieszczenia: 09.02.2016 oraz 31820 - 2016; data zamieszczenia: 12.02.2016, dla którego otwarcie ofert odbyło się w dniu 19.02.2016 r. o godz. 10:15, Zamawiający: V. Unieważnił postępowanie dla niżej wymienionych zadań:
  1. nr 15, nr 16, nr 35, nr 36, nr 56, nr 57, nr 59, nr 63, nr 66, nr 67, nr 68, nr 69, nr 72, nr 73, nr 76, nr 77, nr 86, nr 88, nr 89, nr 90, nr 91, nr 93, nr 97, nr 98, nr 99, nr 100, nr 101, nr 102, nr 104, nr 107, nr 109, nr 110, nr 114, nr 115, nr 123, nr 124 i nr 131, zgodnie z Art. 93.ust.1.pkt. 1) ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.
  2. nr14, nr 20, nr 62, nr 96, nr 113, nr 117, nr 119, nr 120, nr 121 i nr 127, zgodnie z Art. 93.ust.1.pkt. 4) ponieważ  cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia.
Zamawiający informuje, że zamierza uruchomić postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego  dla wszystkich nierozstrzygniętych zadań. Jednocześnie Zamawiajacy koryguje zapis w rozdz. IV. Informacji z dnia 04.04.2016 r. poprzez wykreślenie  w pozycji 12. części wpisu „-Zadanie nr 117 – C = 8 044,20 zł.; T = 60; G = 3”. Wyszków, dnia 04.04.2016 r. DEZ/P/3410/58/2016/TG ZP- 2/2016 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA  nr DEZ/P/341/ZP-2/2016. SPZZOZ w Wyszkowie informuje, że w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),  w przedmiocie: „WYKONYWANIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH I NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE   SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w WYSZKOWIE”, nasz znak – DEZ/P/341/ZP- 2/2016 Numer ogłoszenia: 20916 - 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Numer ogłoszenia: 28230 – 2016; data zamieszczenia: 09.02.2016 oraz 31820 - 2016; data zamieszczenia: 12.02.2016, dla którego otwarcie ofert odbyło się w dniu 19.02.2016 r. o godz. 10:15. Informacja o wyniku postępowania - plik pdf Wyszków, dnia 12.02.2016 r. DEZ/P/3410/19/2016/TG ZP- 2/2016 ODPOWIEDŹ  NA   PYTANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest „WYKONYWANIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH I NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE   SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w WYSZKOWIE”, nasz znak – DEZ/P/341/ZP- 2/2016 Numer ogłoszenia: 20916 - 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Numer ogłoszenia: 31820 - 2016; data zamieszczenia: 12.02.2016 Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z art.  38   ust.  1.,2 i 4.  Ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo   zamówień   publicznych   ( Dz. U.  z 2013r. poz. 907   z późn. zm.) udziela następujących odpowiedzi na złożone zapytania. Odpowiedzi na pytania - do pobrania plik pdf Dokumenty skorygowane i odpowiedzi na pytania do pobrania - plik zip Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 20916-2016 z dnia 2016-01-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wyszków WYKONYWANIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH I NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w WYSZKOWIE, DEZ.P.341.ZP-2.2016, wymienionego w załącznikach nr 1.1-1.131... Termin składania ofert: 2016-02-12 ___________________________________________________________ Numer ogłoszenia: 31820 - 2016; data zamieszczenia: 12.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 20916 - 2016 data 29.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel. 0-29 7437600, fax. 029 7437605. SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU dalsza część jest w materiałach do pobrania. Materiały do pobrania Wyszków, dnia 09.02.2016 r. DEZ/P/3410/13/2016/TG ZP- 2/2016 INFORMACJA  O  ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest „WYKONYWANIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH I NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w WYSZKOWIE”, nasz znak – DEZ/P/341/ZP- 2/2016 Numer ogłoszenia: 20916 - 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z art.  38   ust.  4 i 6  Ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo   zamówień   publicznych   ( Dz. U.  z 2013r. poz. 907   z późn. zm.) informuje, że zgodnie z ogłoszeniem nr 28230 - 2016 z dnia 09.02.2016 r. o zmianie ogłoszenia,  termin składania ofert uległ zmianie - oferty należy składać na adres Zamawiającego:  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. KEN 1, 07-200  Wyszków, nie później niż do dnia 19.02.2016 roku do godz. 10:00, w Kancelarii – pokój nr 4, w budynku administracyjnym. Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.02.2016  roku o godz. 10:15, w Sali Narad – pokój nr 3, w budynku administracyjnym. Powyższa zmiana terminu wynika z dużej ilość pytań, których wyjaśnienie powoduje konieczność opracowania i wprowadzenia zmian w SIWZ, w tym we wzorze umowy. Odpowiedzi i wyjaśnień zamierzamy udzielić do dnia 12.02.2015 r. W załączeniu ogłoszenie   nr 28230 - 2016 z dnia 09.02.2016 r. Numer ogłoszenia: 28230 - 2016; data zamieszczenia: 09.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 20916 - 2016 data 29.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel. 0-29 7437600, fax. 029 7437605. SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. KEN 1, 07-200 Wyszków - w Budynku Administracyjnym w pokoju nr 4 - Kancelaria. W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. KEN 1, 07-200 Wyszków - w Budynku Administracyjnym w pokoju nr 4 - Kancelaria. 29.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wyszków: WYKONYWANIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH I NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w WYSZKOWIE, DEZ.P.341.ZP-2.2016 Numer ogłoszenia: 20916 - 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 Materiały do pobrania