SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 16/05/2017 r. 

DEZ/Z/341/ZP- 13/2017 

INFORMACJA  O WYNIKU POSTĘPOWANIA   W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r poz.2164 z późn. zm.) w przedmiocie: Dzierżawa analitycznych analizatorów oraz dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań diagnostycznych w SPZZOZ w Wyszkowie, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 13/2017 Zamawiający dokonał wyboru: 1)     oferty nr 1 złożonej przez  EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o., ul. Widna 2a, 50-543 Wrocław:
 • Pakiet nr 4: cena brutto wynosi: 13.807,58 zł; termin dostawy towaru 5 dni;
2)     oferty nr 2 złożonej przez: BIOMAXIMA S. A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin:
 • Pakiet nr 3: cena brutto wynosi: 18.391,85 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
3)     oferty nr 3 złożonej przez: BioMERIEUX Polska  Sp. z o.o., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa:
 • Pakiet nr 2: cena brutto wynosi: 190.006,39 zł; termin dostawy towaru 5 dni;
4)     oferty nr 4 złożonej przez: ABBOTT LABORATORIES POLAND Sp. z o.o. ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa:
 • Pakiet nr 1: cena brutto wynosi: 369.297,81 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
  UZASADNIENIE. W niniejszym postępowaniu w zakresie pakietu nr 1,2,3,4, została złożona jedna oferta, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 18/05/2017 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie;   Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 1. EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o., ul. Widna 2a, 50-543 Wrocław:
 • Pakiet nr 4: cena brutto wynosi: 13.807,58 złà kryterium cena 60 pkt; termin dostawy towaru 5 dni;à kryterium termin dostawy 30 pkt; RAZEM 90 pkt.
 1. BIOMAXIMA S. A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin:
 • Pakiet nr 3: cena brutto wynosi: 18.391,85 zł; kryterium cena 60 pkt; termin dostawy towaru 3 dni; ;à kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
 1. BioMERIEUX Polska Sp. z o.o., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa:
 • Pakiet nr 2: cena brutto wynosi: 190.006,39 zł; kryterium cena 60 pkt; termin dostawy towaru 5 dni; ;à kryterium termin dostawy 30 pkt; RAZEM 90 pkt.
 1. ABBOTT LABORATORIES POLAND Sp. z o.o. ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa:
 • Pakiet nr 1: cena brutto wynosi: 369.297,81 zł; kryterium cena 60 pkt; termin dostawy towaru 3 dni; ;à kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie Wyszków, dnia 8/05/2017 r. DEZ/Z/3410/94/2017/ASH ZP- 13/2017   INFORMACJA  Z  OTWARCIA OFERT   Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.) w przedmiocie: Dzierżawa analitycznych analizatorów oraz dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań diagnostycznych w SPZZOZ w Wyszkowie, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 13/2017;   Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z art.  86   ust.  5.  Ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo   zamówień   publicznych   (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.), informuje, że:
 1. Zamawiający przed otwarciem ofert poinformował, że przeznaczył na realizację zamówienia kwotę brutto 603.146,60 zł, w tym:
Pakiet nr 1 wartość brutto  377.051 zł
Pakiet nr 2 wartość brutto 191.535,60 zł
Pakiet nr 3 wartość brutto 19.440 zł
Pakiet nr 4 wartość brutto 15.120 zł
 1. W wyznaczonym terminie składania ofert do godz. 10:00 dnia 8/05/2017 roku wpłynęły następujące oferty:
1)        oferta nr 1 złożona przez  EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o., ul. Widna 2a, 50-543 Wrocław:
 • Pakiet nr 4: cena brutto wynosi: 13.807,58 zł; termin dostawy towaru 5 dni;
2)        oferta nr 2 złożona przez: BIOMAXIMA S. A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin:
 • Pakiet nr 3: cena brutto wynosi: 18.391,85 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
3)        oferta nr 3 złożona przez: BioMERIEUX Polska  Sp. z o.o., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa:
 • Pakiet nr 2: cena brutto wynosi: 190.006,39 zł; termin dostawy towaru 5 dni;
4)        oferta nr 4 złożona przez: ABBOTT LABORATORIES POLAND Sp. z o.o. ul. Postepu 21B, 02-676 Warszawa:
 • Pakiet nr 1: cena brutto wynosi: 369.297,81 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 1. Termin realizacji zamówienia 12 m- cy.
 2. Płatność faktury w terminie 60 dni od daty dostarczenia faktury.
  Jednocześnie SPZZOZ w Wyszkowie wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty, do przekazania Zamawiającemu w terminie 3 dni oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r poz.184,1618 i 1634). Wyszków, dnia 4/05/2017

DEZ/Z/341/ZP- 13/2017

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie:

Dzierżawa analitycznych analizatorów oraz dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań diagnostycznych w SPZZOZ w Wyszkowie. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert o dwa dni robocze od daty udzielenia odpowiedzi, w celu umożliwienia Wykonawcom starannego przygotowania i terminowego złożenia ofert? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 2:  Czy w pakiecie 2 Zamawiający wyrazi zgodę na naprawy gwarancyjne realizowane do 96 godzin w dni robocze i odpowiednio zmodyfikuje wymagania zał. Nr 3/2? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 3: Jeśli odpowiedź na pytanie 2 będzie negatywna Czy w pakiecie 2 Zamawiający wyrazi zgodę na naprawy gwarancyjne realizowane do 48 godzin w dni robocze i odpowiednio zmodyfikuje wymagania zał. Nr 3/2? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 4: Czy w pakiecie 2 Zamawiający wyrazi zgodę na wymianę aparatu na aparat zastępczy w przypadku naprawy w ciągu następnych 24 godzin w dni robocze i odpowiednio zmodyfikuje wymagania zał. Nr 3/2? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytania do umowy (zał. nr 6): Pytanie 5:   §4 ust. 6: Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Ubezpieczenie oraz pełna obsługa serwisowa (przeglądy, naprawy wraz z wymianą zużytych części, oprogramowań itp.) dzierżawionego analizatora przeprowadzane będą wyłącznie przez Wykonawcę i na jego koszt. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 4 dni robocze Wykonawca zapewni analizator zastępczy o takich samych parametrach jak dzierżawiony oraz odpowiadający jego jakości.”? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 6: §8 ust. 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,W przypadku niezrealizowania z winy Wykonawcy zamówień w terminie, o którym mowa w powyższym punkcie, Wykonawca pokryje różnicę w poniesionych kosztach pomiędzy ceną zakupu u podmiotu trzeciego a ceną wynikającą z umowy”? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 7:  §9 ust. 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do  7 dni roboczych? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 8:  §10 ust. 1 lit. a: Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 9:  §10 ust. 1 lit. b:  Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 10: §10 ust. 1 lit. c: Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 8 ust.2 i § 9 ust.3, z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca- w wysokości 2 % wartości niedostarczonego w terminie zamówienia, za każdy dzień opóźnienia.”? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 11:  §10 ust. 1 lit. c: Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację czy wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 4%? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 8/05/2017 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 8/05/2017 roku o godz. 10:15. DO POBRANIA Ogłoszenie nr 76412 - 2017 z dnia 2017-04-28 r. Wyszków: Dzierżawa analitycznych analizatorów oraz dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań diagnostycznych w SPZZOZ w Wyszkowie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych DO POBRANIA