SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 19/05/2017 r.

DEZ/P/341/ZP- 16/2017

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

  W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2015 r poz.2164 z późn. zm.) w przedmiocie: Dzierżawa automatycznego analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą kompletu odczynników do SPZZOZ w Wyszkowie  Zamawiający dokonał wyboru:

oferty nr 1 złożonej przez: RADIOMETER Sp. z o.o. ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa:
  • cena brutto wynosi: 271.796,40 zł; termin dostawy do 48 godzin.
4.Uzasadnienie wyboru. W przedmiotowym przetargu  została złożona jedna oferta, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.   Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 2405/2017 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie.   Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  1. RADIOMETER Sp. z o.o. ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
  • cena brutto wynosi: 271.796,40 złà kryterium cena 60 pkt; termin dostawy do 48 godzin-à kryterium termin dostawy 100 pkt; RAZEM 70 pkt.
Wyszków, dnia 18/05/2017 r. DEZ/Z/3410/104 /2017/ASH ZP- 16/2017   INFORMACJA  Z  OTWARCIA OFERT   Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.) w przedmiocie: Dzierżawa automatycznego analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą kompletu odczynników do SPZZOZ w Wyszkowie, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 16/2017;   Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z art.  86   ust.  5.  Ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo   zamówień   publicznych   (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.), informuje, że:
  1. Zamawiający przed otwarciem ofert poinformował, że przeznaczył na realizację zamówienia kwotę brutto 274 000 zł,
  2. W wyznaczonym terminie składania ofert do godz. 10:00 dnia 18/05/2017 roku wpłynęły następujące oferty:
1)        oferta nr 1 złożona przez  Radiometer Sp. z o.o., ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa:
  • cena brutto wynosi: 271 796,40 zł; termin dostawy towaru do 48 godzin;
  1. Termin realizacji zamówienia 36 m- cy.
  2. Płatność faktury w terminie 60 dni od daty dostarczenia faktury.
  Jednocześnie SPZZOZ w Wyszkowie wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty, do przekazania Zamawiającemu w terminie 3 dni oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r poz.184,1618 i 1634). Ogłoszenie nr 505267-N-2017 z dnia 2017-05-10 r. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie: Dzierżawą automatycznego analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą kompletu odczynników do SPZZOZ w Wyszkowie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej DO POBRANIA