SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 30/05/2017 r.

DEZ/P/341/ZP- 17/2017

          INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r poz.2164 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie Zamawiający dokonał wyboru: 1)        oferty nr 1 złożonej przez  ERES MEDICAL Sp. z o.o., Płouszowice Kol.64B, 21-008 Tomaszowice:
 • zadanie nr 2: Dostawa elektrokardiografu z wózkiem w ilości 1 sztuki dla potrzeb Pracowni Elektrokardiografii SPZZOZ w Wyszkowie szczegółowo opisanego w załączniku nr 2/2- opis przedmiotu zamówienia- brutto 5.094,36 zł, termin dostawy do 2 tygodni.
 • zadanie nr 3: Dostawa aparatu do elektroterapii w ilości 1 sztuki dla potrzeb Ośrodka Rehabilitacji Dziennej SPZZOZ w Wyszkowie szczegółowo opisanego w załączniku nr 2/3- opis przedmiotu zamówienia- brutto 4.227,12 zł, termin dostawy do 2 tygodni.
2)        oferty nr 2 złożonej przez  EMED Sp.z  o.o. Sp.k. ul. Ryżowa 69a, 05-816 Opacz Kolonia:
 • zadanie nr 1: Dostawa aparatu elektrochirurgicznego z koagulacją argonową przeznaczonego do zabiegów endoskopowych w ilości 1 sztuki dla potrzeb Pracowni Endoskopii SPZZOZ w Wyszkowie szczegółowo opisanego w załączniku nr 2/1- opis przedmiotu zamówienia- brutto 26.229,96 zł, termin dostawy do 4 tygodni.
UZASADNIENIE. W niniejszym postępowaniu w zakresie poszczególnych zadań złożono po jednej ofercie, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 2/06/2017 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie.   Oferty złożyli następujący Wykonawcy: 1)     oferta nr 1 złożona przez  ERES MEDICAL Sp. z o.o., Płouszowice Kol.64B, 21-008 Tomaszowice:
 • zadanie nr 2: Dostawa elektrokardiografu z wózkiem w ilości 1 sztuki dla potrzeb Pracowni Elektrokardiografii SPZZOZ w Wyszkowie szczegółowo opisanego w załączniku nr 2/2- opis przedmiotu zamówienia- brutto 5.094,36 zł à kryterium cena 60 pkt; termin dostawy do 2 tygodnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
 • zadanie nr 3: Dostawa aparatu do elektroterapii w ilości 1 sztuki dla potrzeb Ośrodka Rehabilitacji Dziennej SPZZOZ w Wyszkowie szczegółowo opisanego w załączniku nr 2/3- opis przedmiotu zamówienia- brutto 4.227,12 zł à kryterium cena 60 pkt; termin dostawy do 2 tygodnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
2)     oferta nr 2 złożona przez  EMED Sp.z  o.o. Sp.k. ul. Ryżowa 69a, 05-816 Opacz Kolonia:
 • zadanie nr 1: Dostawa aparatu elektrochirurgicznego z koagulacją argonową przeznaczonego do zabiegów endoskopowych w ilości 1 sztuki dla potrzeb Pracowni Endoskopii SPZZOZ w Wyszkowie szczegółowo opisanego w załączniku nr 2/1- opis przedmiotu zamówienia- brutto 26.229,96 zł à kryterium cena 60 pkt;   termin dostawy do 4 tygodnià kryterium termin dostawy 20 pkt; RAZEM 80 pkt.
Cecylia Domżała Dyrektor Spzzoz w wyszkowie Wyszków, dnia 25/05/2017 r. DEZ/Z/3410/  /2017/ASH ZP- 17/2017   INFORMACJA  Z  OTWARCIA OFERT   Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 17/2017;   Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z art.  86   ust.  5.  Ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo   zamówień   publicznych   (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.), informuje, że:
 1. Zamawiający przed otwarciem ofert poinformował, że przeznaczył na realizację zamówienia kwotę brutto:
 2. zadanie nr 1: Dostawa aparatu elektrochirurgicznego z koagulacją argonową przeznaczonego do zabiegów endoskopowych w ilości 1 sztuki dla potrzeb Pracowni Endoskopii SPZZOZ w Wyszkowie szczegółowo opisanego w załączniku nr 2/1- opis przedmiotu zamówienia- brutto 25.920 zł.
 3. zadanie nr 2: Dostawa elektrokardiografu z wózkiem w ilości 1 sztuki dla potrzeb Pracowni Elektrokardiografii SPZZOZ w Wyszkowie szczegółowo opisanego w załączniku nr 2/2- opis przedmiotu zamówienia- brutto 5.832 zł.
 4. zadanie nr 3: Dostawa aparatu do elektroterapii w ilości 1 sztuki dla potrzeb Ośrodka Rehabilitacji Dziennej SPZZOZ w Wyszkowie szczegółowo opisanego w załączniku nr 2/3- opis przedmiotu zamówienia- brutto 3.672 zł.
 5. W wyznaczonym terminie składania ofert do godz. 10:00 dnia 25/05/2017 roku wpłynęły następujące oferty:
1)        oferta nr 1 złożona przez  ERES MEDICAL Sp. z o.o., Płouszowice Kol.64B, 21-008 Tomaszowice:
 • zadanie nr 2: Dostawa elektrokardiografu z wózkiem w ilości 1 sztuki dla potrzeb Pracowni Elektrokardiografii SPZZOZ w Wyszkowie szczegółowo opisanego w załączniku nr 2/2- opis przedmiotu zamówienia- brutto 5.094,36 zł, termin dostawy do 2 tygodni.
 • zadanie nr 3: Dostawa aparatu do elektroterapii w ilości 1 sztuki dla potrzeb Ośrodka Rehabilitacji Dziennej SPZZOZ w Wyszkowie szczegółowo opisanego w załączniku nr 2/3- opis przedmiotu zamówienia- brutto 4.227,12 zł, termin dostawy do 2 tygodni.
2)        oferta nr 2 złożona przez  EMED Sp.z  o.o. Sp.k. ul. Ryżowa 69a, 05-816 Opacz Kolonia:
 • zadanie nr 1: Dostawa aparatu elektrochirurgicznego z koagulacją argonową przeznaczonego do zabiegów endoskopowych w ilości 1 sztuki dla potrzeb Pracowni Endoskopii SPZZOZ w Wyszkowie szczegółowo opisanego w załączniku nr 2/1- opis przedmiotu zamówienia- brutto 26.229,96 zł, termin dostawy do 4 tygodni.
 1. Termin realizacji zamówienia max 5 tygodni.
 2. Warunki płatności.
 3. dla zadania nr 2 i 3: płatność w terminie 60 dni od daty wystawienia faktury.
 4. dla zadania nr 1: płatność będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem na numer rachunku wskazany na fakturze, w pięciu równych ratach:
 • I rata płatna w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury,
 • II rata płatna w terminie do 60 dni od daty wystawienia faktury,
 • III rata płatna w terminie do 90 dni od daty wystawienia faktury,
 • IV rata płatna w terminie do 120 dni od daty wystawienia faktury,
 • V rata płatna w terminie do 150 dni od daty wystawienia faktury,
 1. faktura może być wystawiona przez Wykonawcę najwcześniej w dniu podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu, po zainstalowaniu i przeszkoleniu personelu.
 2. Zamawiający wymaga aby faktura wystawiona była z uwzględnieniem cen jednostkowych elementów wchodzących w skład danego urządzenia medycznego lub aby do faktury dołączono załącznik określający ceny jednostkowe elementów wchodzących w skład danego urządzenia.
  Jednocześnie SPZZOZ w Wyszkowie wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty, do przekazania Zamawiającemu w terminie 3 dni oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r poz.184,1618 i 1634). Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno- Administracyjnych Wyszków, dnia  22/05/2017  

DEZ/P/341/ZP- 17/2017

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie:

Dostawa urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie nr procedury. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn. zm. ), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi:   Pytanie 1: dotyczy aparatu do elektroterapii pkt  23: „Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało przewody kompatybilne z aparatami posiadanymi w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej” – zwracamy się z prośba o szczegółowe wyjaśnienie wymaganego parametru  tzn. podanie wszystkich modeli aparatów jakie Zamawiający posiada w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej wraz nazwą producenta, rokiem produkcji oraz numerami seryjnymi i podaniem informacji jakie przewody tzn. zasilający czy kable pacjenta maja być kompatybilne z urządzeniami wskazanymi przez Zamawiającego, a także co Zmawiający rozumie pod stwierdzeniem, że oferowane urządzenie ma mieć przewody kompatybilne z urządzeniami, które Zamawiający posiada w Ośrodku   Rehabilitacji Dziennej. Odpowiedź: Zamawiający posiada następujące urządzenia: EiE Otwock 1. Multitronic Mt-3 (SN) nr Fabryczny 479, data produkcji 12/2010:2. Mulitronic  MT-3 (SN) nr 061,dat produkcji 1/2009; 3.' Pulsoltronic ST-4-M nr 149, rok produkcji 1998.   Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet 2 Pytanie 2: Załącznik nr 2/2 do SIWZ (Aparat EKG z wózkiem – 1 szt.), pkt 4: Czy Zamawiający wymaga aby oferowany aparat EKG posiadał klawiaturę alfanumeryczną wyposażoną w skróty klawiaturowe do wyboru płci i grupy wiekowej pacjenta? Oba parametry mają kluczowy wpływ na działanie algorytmu analizy i interpretacji danych, w związku z czym ich szybkie ustawienie za pomocą skrótów klawiszowych usprawnia pracę personelu i skraca czas obsługi aparatu potrzebny do wykonania spoczynkowego badania EKG. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.   Pytanie 3: Załącznik nr 2/2 do SIWZ (Aparat EKG z wózkiem – 1 szt.), pkt 9: Czy Zamawiający wymaga aby aparat EKG wyposażony był w drukarkę termiczną obsługującą papier termiczny dowolnego producenta, ze znacznikiem oraz bez znacznika, o szerokości minimum 110mm w formie składanki lub rolki? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.   Pytanie 4: Załącznik nr 2/2 do SIWZ (Aparat EKG z wózkiem – 1 szt.), pkt 11: Czy Zamawiający dopuści aparat EKG obsługujący eksport badań do pamięci USB lub na inny aparat EKG, a także dowolny komputer w sieci za pomocą usługi FTP? Wysyłanie wrażliwych danych takich jak badanie EKG pacjenta na dowolną skrzynkę e-mail jest niebezpieczne m.in. z powodu możliwości podsłuchania takiej transmisji i zdobycia informacji o stanie zdrowia konkretnego pacjenta – wystarczy literówka w adresie e-mail. Protokół FTP jest bezpieczniejszy, ponieważ pozwala w pełni kontrolować na jakie komputery w sieci wewnętrznej badanie może być przesłane. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.   Pytanie 5: Załącznik nr 2/2 do SIWZ (Aparat EKG z wózkiem – 1 szt.), pkt 18: Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez możliwości rozbudowy o spirometrię wykonywaną z poziomu aparatu EKG? Taka spirometria nie ma nic wspólnego z prawdziwym badaniem spirometrycznym i nie powinna być podstawą jakiejkolwiek diagnozy medycznej. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.   Pytanie 6: Załącznik nr 2/2 do SIWZ (Aparat EKG z wózkiem – 1 szt.), pkt 25: Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o wadze poniżej 4,5kg? Aparat dostarczony będzie wraz z podstawą jezdną więc jego waga nie ma większego znaczenia w przypadku przemieszczania go pomiędzy pacjentami i różnymi lokalizacjami. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.   Pytanie 7: Załącznik nr 2/2 do SIWZ (Aparat EKG z wózkiem – 1 szt.), pkt 26: Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wraz z wyposażeniem standardowym: - elektrody dla dorosłych piersiowe przyssawkowe (6szt.) – 1 kpl - elektrody kończynowe klipsowe (4szt.) – 1 kpl - kabel pacjenta – 1 szt. - papier milimetrowy w formie składanki – 1 szt. - żel do EKG w opakowaniu 65ml – 2 szt. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.   Pytanie 8: Załącznik nr 2/2 do SIWZ (Aparat EKG z wózkiem – 1 szt.), pkt 27: Czy Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu EKG wraz z wózkiem pod aparat, z kuwetą na akcesoria? Zamocowanie aparatu EKG na wózku zapewni stabilność i możliwość przemieszczania się wraz z aparatem oraz wszelkimi akcesoriami pomiędzy różnymi lokalizacjami i pacjentami. W innym przypadku przenoszenie aparatu EKG oraz wszystkich potrzebnych akcesoriów do wykonania spoczynkowego badania EKG będzie utrudnione. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.   Dotyczy SIWZ i wzoru umowy, załącznik nr 4 do SIWZ Pytanie 9: Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji? Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian. Odpowiedź: Tak.   Pytanie 10: Ad par. 6 ust. 1 wzoru umowy: Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący: Zamawiający ma prawo do składania reklamacji, w postaci zgłoszeń awarii do serwisu, w całym okresie trwania gwarancji na dostarczone urządzenie. Po zakończeniu okresu gwarancji istnieje możliwość podpisania z autoryzowanym serwisem umowy na świadczenie odpłatnych usług pogwarancyjnych. Obecny zapis jest niejasny, ponadto żądanie możliwości składania reklamacji po okresie trwania gwarancji, przez bliżej nieokreślony czas („okres ważności urządzenia”) jest dla Wykonawcy nie akceptowalny z punktu widzenia ogólnie przyjętych zasad prowadzenia działalności handlowej. Odpowiedź: par. 6 ust. 1 wzoru umowy zmienia zapis na następujący: Zamawiający ma prawo do składania reklamacji, w tym do zwrotu urządzenia w terminie 14 dni od daty dostawy i do składania reklamacji w całym okresie trwania gwarancji na dostarczone urządzenie.   Pytanie 11: Ad par. 7 ust. 4: Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący: Naliczenie kary umownej następuje poprzez wystawienie noty wraz z terminem zapłaty i uzasadnieniem. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.   Pytanie dotyczące Zadanie nr 2: Pytanie 12: Pozycja nr 7: Co Zamawiający ma na myśli jako „zegar czasu rzeczywistego”? Odpowiedź: Czas aktualny (rzeczywisty).   Pytanie 13: Pozycja nr 11: Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez funkcji umożliwiającej przesyłanie zapisów badania na dowolną skrzynkę odbiorczą e-mail oraz inny aparat EKG bezpośrednio z aparatu? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.   Pytanie 14: Pozycja nr 25: Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o wadze 2kg? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.   Pytanie 15: Pozycja nr 18: Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez możliwości rozbudowy o przystawkę do badań spirometrycznych? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.   Zadanie nr. 2: Elektrokardiograf Pytanie 16: Pytanie do pkt. 6: Czy zamawiający dopuści aparat EKG z wyświetlaczem o wielkości 5,7" i rozdzielczości 640x480? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.   Pytanie 17: Pytanie do pkt. 7:Czy zamawiający dopuści aparat EKG z zegarem widocznym w menu ustawień aparatu i na kazdym wydruku? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.   Pytanie 18: Pytanie do pkt. 10: Czy zamawiający dopuści aparat EKG z pamięcią 400 badań i 400 pacjentów? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.   Pytanie 19: Pytanie do pkt. 11: Czy zamawiający dopuści aparat EKG z możliwością przesyłania badań  na skrzynkę odbiorczą e-mail za pomocą dołączonego oprogramowania? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.   Pytanie 20: Pytanie do pkt. 16: Czy zamawiający dopuści aparat EKG z portem USB i RS232?? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.   Pytanie 21: Pytanie do pkt. 3: Czy zamawiający dopuści aparat EKG o wadze 3,2 kg? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.   Pytanie 22: Czy zamawiający wymaga, aby aparat EKG miał możliwość podłączenia do kompleksowej platformy medycznej, pozwalającej na wykonania nie tylko badania EKG ale i holtera EKG, RR, próby wysiłkowej czy spirometrii? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.   Zamawiający informuje, iż termin składania ofert ulega zmianie i jest do dnia 25/05/2017 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 25/05/2017 roku o godz. 10:15.   Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno- Administracyjnych Ogłoszenie nr 508975-N-2017 z dnia 2017-05-16 r. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie: Dostawa urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego DO POBRANIA