SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 2/06/2017 r.

DEZ/P/341/ZP- 20/2017

          INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r poz.2164 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie Zamawiający dokonał wyboru:   1)     oferta nr 2 złożona przez  DAR- MED Dariusz Wolski ul. 1 Sierpnia 34A lok.51,02-134 Warszawa:
 • zadanie nr 2: Dostawa hegarów w ilości 4 kompletów dla potrzeb Oddziału Ginekologicznego- Położniczego SPZZOZ w Wyszkowie szczegółowo opisanego w załączniku nr 2/2- opis przedmiotu zamówienia- brutto 6.912 zł termin dostawy do 3 tygodni.
  2)     oferta nr 5 złożona przez  PARAMEDICA POLSKA Sp. z o.o. Sp. k., ul. Żołny 11,02-815 Warszawa:
 • zadanie nr 1: Dostawa pulsoksymetru w ilości 1 sztuki dla potrzeb karetki podstawowej SPZZOZ w Wyszkowie szczegółowo opisanego w załączniku nr 2/1- opis przedmiotu zamówienia- brutto 1.577,66 zł; termin dostawy do 2 tygodni.
UZASADNIENIE. W niniejszym postępowaniu w zakresie zadania nr 1 złożono jedną ofertę, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia. Zaś w zakresie zadania nr 2 wybrano ofertę z najwyższą ilością punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 12/06/2017 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie.   Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 1. a) oferta nr 1 złożona przez ADVANCE EUROPE Biuro Techniczno- Handlowe Sp. z o.o., ul. Skrzetuskiego 30/3,02-726 Warszawa:
 • zadanie nr 2: Dostawa hegarów w ilości 4 kompletów dla potrzeb Oddziału Ginekologicznego- Położniczego SPZZOZ w Wyszkowie szczegółowo opisanego w załączniku nr 2/2- opis przedmiotu zamówienia- brutto 18.181,28 zł,àkryterium cena 22,81 pkt; termin dostawy do 3 tygodnià kryterium termin dostawy 30 pkt, RAZEM 52,81 pkt.
 1. b) oferta nr 2 złożona przez DAR- MED. Dariusz Wolski ul. 1 Sierpnia 34A lok.51,02-134 Warszawa:
 • zadanie nr 2: Dostawa hegarów w ilości 4 kompletów dla potrzeb Oddziału Ginekologicznego- Położniczego SPZZOZ w Wyszkowie szczegółowo opisanego w załączniku nr 2/2- opis przedmiotu zamówienia- brutto 6.912 zł àkryterium cena 60 pkt; termin dostawy do 3 tygodnià kryterium termin dostawy 30 pkt, RAZEM 90 pkt.
 1. c) oferta nr 3 złożona przez ARNO- MED Sp. z o.o., ul. Kolejowa 24, 55-081 Mietków:
 • zadanie nr 2: Dostawa hegarów w ilości 4 kompletów dla potrzeb Oddziału Ginekologicznego- Położniczego SPZZOZ w Wyszkowie szczegółowo opisanego w załączniku nr 2/2- opis przedmiotu zamówienia- brutto 12.722,40 złà kryterium cena 32,60 pkt; termin dostawy do 2 tygodnià kryterium termin dostawy 40 pkt, RAZEM 72,60 pkt.
 1. d) oferta nr 4 złożona przez MEDEN Sp. z o.o., Al. Wyzwolenia 14a/99, 00-570 Warszawa:
 • zadanie nr 2: Dostawa hegarów w ilości 4 kompletów dla potrzeb Oddziału Ginekologicznego- Położniczego SPZZOZ w Wyszkowie szczegółowo opisanego w załączniku nr 2/2- opis przedmiotu zamówienia- brutto 12.503,08 złàkryterium cena 33,17 pkt; termin dostawy do 2 tygodnià kryterium termin dostawy 40 pkt, RAZEM 73,17 pkt.
 1. e) oferta nr 5 złożona przez PARAMEDICA POLSKA Sp. z o.o. Sp. k., ul. Żołny 11,02-815 Warszawa:
 • zadanie nr 1: Dostawa pulsoksymetru w ilości 1 sztuki dla potrzeb karetki podstawowej SPZZOZ w Wyszkowie szczegółowo opisanego w załączniku nr 2/1- opis przedmiotu zamówienia- brutto 1.577,66 zł à kryterium cena 60 pkt; termin dostawy do 2 tygodnià kryterium termin dostawy 40 pkt, RAZEM 100 pkt.
  Cecylia Domżała Dyrektor Spzzzoz w Wyszkowie Wyszków, dnia 31/05/2017 r. DEZ/Z/3410/115/2017/ASH ZP- 20/2017   INFORMACJA  Z  OTWARCIA OFERT   Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 20/2017;   Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z art.  86   ust.  5.  Ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo   zamówień   publicznych   (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.), informuje, że:
 1. Zamawiający przed otwarciem ofert poinformował, że przeznaczył na realizację zamówienia kwotę brutto:
 2. zadanie nr 1: Dostawa pulsoksymetru w ilości 1 sztuki dla potrzeb karetki podstawowej SPZZOZ w Wyszkowie szczegółowo opisanego w załączniku nr 2/1- opis przedmiotu zamówienia- brutto 2.600 zł.
 3. zadanie nr 2: Dostawa hegarów w ilości 4 kompletów dla potrzeb Oddziału Ginekologicznego- Położniczego SPZZOZ w Wyszkowie szczegółowo opisanego w załączniku nr 2/2- opis przedmiotu zamówienia- brutto 12.600 zł.
 4. W wyznaczonym terminie składania ofert do godz. 10:00 dnia 31/05/2017 roku wpłynęły następujące oferty:
1)        oferta nr 1 złożona przez  ADVANCE EUROPE Biuro Techniczno- Handlowe Sp. z o.o., ul. Skrzetuskiego 30/3,02-726 Warszawa:
 • zadanie nr 2: Dostawa hegarów w ilości 4 kompletów dla potrzeb Oddziału Ginekologicznego- Położniczego SPZZOZ w Wyszkowie szczegółowo opisanego w załączniku nr 2/2- opis przedmiotu zamówienia- brutto 18.181,28 zł, termin dostawy do 3 tygodni.
2)        oferta nr 2 złożona przez  DAR- MED. Dariusz Wolski ul. 1 Sierpnia 34A lok.51,02-134 Warszawa:
 • zadanie nr 2: Dostawa hegarów w ilości 4 kompletów dla potrzeb Oddziału Ginekologicznego- Położniczego SPZZOZ w Wyszkowie szczegółowo opisanego w załączniku nr 2/2- opis przedmiotu zamówienia- brutto 6.912 zł, termin dostawy do 3 tygodni.
3)        oferta nr 3 złożona przez  ARNO- MED Sp. z o.o., ul. Kolejowa 24, 55-081 Mietków:
 • zadanie nr 2: Dostawa hegarów w ilości 4 kompletów dla potrzeb Oddziału Ginekologicznego- Położniczego SPZZOZ w Wyszkowie szczegółowo opisanego w załączniku nr 2/2- opis przedmiotu zamówienia- brutto 12.722,40 zł, termin dostawy do 2 tygodni.
4)        oferta nr 4 złożona przez  MEDEN Sp. z o.o., Al. Wyzwolenia 14a/99, 00-570 Warszawa:
 • zadanie nr 2: Dostawa hegarów w ilości 4 kompletów dla potrzeb Oddziału Ginekologicznego- Położniczego SPZZOZ w Wyszkowie szczegółowo opisanego w załączniku nr 2/2- opis przedmiotu zamówienia- brutto 12.503,08 zł, termin dostawy do 2 tygodni.
5)        oferta nr 5 złożona przez  PARAMEDICA POLSKA Sp. z o.o. Sp. k., ul. Żołny 11,02-815 Warszawa:
 • zadanie nr 1: Dostawa pulsoksymetru w ilości 1 sztuki dla potrzeb karetki podstawowej SPZZOZ w Wyszkowie szczegółowo opisanego w załączniku nr 2/1- opis przedmiotu zamówienia- brutto 1.577,66 zł termin dostawy do 2 tygodni.
 1. Termin realizacji zamówienia max 5 tygodni.
 2. Warunki płatności.
 3. płatność w terminie 60 dni od daty wystawienia faktury.
 4. faktura może być wystawiona przez Wykonawcę najwcześniej w dniu podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu, po zainstalowaniu i przeszkoleniu personelu.
 5. Zamawiający wymaga aby faktura wystawiona była z uwzględnieniem cen jednostkowych elementów wchodzących w skład danego urządzenia medycznego lub aby do faktury dołączono załącznik określający ceny jednostkowe elementów wchodzących w skład danego urządzenia.
  Jednocześnie SPZZOZ w Wyszkowie wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty, do przekazania Zamawiającemu w terminie 3 dni oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r poz.184,1618 i 1634). Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno- Administracyjnych Ogłoszenie nr 89179 - 2017 z dnia 2017-05-29 r. Wyszków: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 513747-N-2017 Data: 22/05/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, Krajowy numer identyfikacyjny 30872600000, ul. ul. Komisji Edukacji Narodowej  1, 07200   Wyszków, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-29 7437600, e-mail spzzoz@wp.pl, faks 297 437 605. Adres strony internetowej (url): Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: IV.6. Punkt: 2 W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-05-30, godzina: 10:00, W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-05-31, godzina: 10:00, Wyszków, dnia  29/05/2017  

DEZ/P/341/ZP- 20/2017

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie:

Dostawa urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.   W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn. zm. ), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi:   Zadanie 1: Pulsoksymetr Pytanie 1: pkt.3: Czy zamawiający dopuści pulsoksymetr z jednym kolorem wskaźnika perfuzji? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.   Pytanie 2: pkt.6: Czy zamawiający dopuści pulsoksymetr o wymiarach 154 x 72 x 26 mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.   Pytanie 3: pkt.11: Czy zamawiający dopuści pulsoksymetr z wysokiej klasy czujnikami, jednak bez określonej długości fal czerwonych i podczerwonych? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.   Pytanie 4: pkt. 14: Czy zamawiający dopuści pulsoksymetr z akumulatorem Ni-MH lub alkalicznym? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.   Pytanie 5: pkt. 15: Czy zamawiający dopuści pulsoksymetr z akumulatorem pozwalającym na 10 godzin pracy? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.   Zamawiający informuje, iż termin składania ofert ulega zmianie i jest do dnia 31/05/2017 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 31/05/2017 roku o godz. 10:15. Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno- Administracyjnych Ogłoszenie nr 513747-N-2017 z dnia 2017-05-22 r. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie: Dostawa urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej DO POBRANIA