SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 6/06/2017 r. DEZ/Z/341/ZP- 21/2017 INFORMACJA  Z  OTWARCIA OFERT   Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: DOSTAWA NICI I MATERIAŁÓW SZEWNYCH DO SPZZOZ w WYSZKOWIE- pakiet nr 13, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 21/2017.   Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z art.  86   ust.  5  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004 r.  prawo   zamówień   publicznych   (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.), informuje, że:
  1. Zamawiający przed otwarciem ofert poinformował, że przeznaczył na realizację zamówienia kwotę brutto w wysokości:
 
Pakiet nr Wartość brutto
13        6 023,81 zł
 
    W wyznaczonym terminie składania ofert- do godz. 10:00 dnia 6/06/2017 roku wpłynęły następujące oferty:
1)       oferta nr 1 złożona przez  Smith & Nephew  Sp. z o.o. ul. Warszawa:
  • Pakiet nr 13: cena brutto wynosi: 6.231,60 zł; termin dostawy 4 dni;
  1. Termin realizacji zamówienia 11 m-cy.
  2. Płatność faktury w terminie 60 dni od daty dostarczenia faktury.
  Jednocześnie SPZZOZ w Wyszkowie wzywa w terminie  3 dni Wykonawców, którzy złożyli oferty do przekazania Zamawiającemu, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r poz.184,1618 i 1634).   Wyszków, dnia 2/06/2017 DEZ/Z/341/ZP-21/2017

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie:

DOSTAWA NICI ORAZ MATERIAŁÓW SZEWNYCH  DO SPZZOZ W WYSZKOWI- pakiet nr 13.

W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie 1: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaokrąglenie ilości do pełnych opakowań: Poz. 2. -  5 szt Poz. 3. - 10 szt Poz. 4. - 15 szt Odpowiedź: Tak. Pytanie 2: Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pozycji 2 zestawu z gazą o poniższym składzie: 1 Soft Port, 1 opakowanie nieprzylegającej gazy (7,5 cm x 7,5 cm), 1 opakowanie gazy przeciwdrobnoustrojowej (15 cm x 17 cm), 1 przezroczysta folia (20 cm x 30 cm), 1 pojemnik z solą fizjologiczną, 1 x SECURA_ NO-STING BARRIER FILM, 1 linijka do pomiaru wielkości rany Odpowiedź: Tak. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 6/06/2017 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 6/06/2017 roku o godz. 10:15. DO POBRANIA Ogłoszenie nr 519721-N-2017 z dnia 2017-05-29 r. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie: DOSTAWA NICI ORAZ MATERIAŁÓW SZEWNYCH DO SPZZOZ W WYSZKOWIE- pakiet nr 13 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej   DO POBRANIA