SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 23/06/2017 r.
DEZ/Z/341/ZP- 23/2017
INFORMACJA  Z  OTWARCIA OFERT
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie- pakiet nr 3 i 8, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 23/2017; Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z art.  86   ust.  5.  Ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo   zamówień   publicznych   (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.), informuje, że:
 1. Zamawiający przed otwarciem ofert poinformował, że przeznaczył na realizację zamówienia kwoty brutto:
  >
 • Pakiet nr 3-dhs:  netto 7.030 zł, brutto 7.592,40 zł
 • Pakiet nr 8-endoproteza: netto 130.500 zł, brutto 140.940 zł
 1. W wyznaczonym terminie składania ofert do godz. 10:00 dnia 2/06/2017 roku wpłynęły następujące oferty:
   >
  1. oferta nr 1 złożona przez  ZIMMER BIOMET Polska Sp. z o.o., ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa:
    >
   • pakiet nr 8: cena brutto 137.592 zł; termin uzupełnienia magazynu buforowego do 24 h,
  2. oferta nr 2 złożona przez  STRYKER Polska Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa:
   • pakiet nr 3: cena brutto 10.357,20 zł; termin uzupełnienia magazynu buforowego do 24 h;
 2. Termin realizacji zamówienia 12 m-cy.
   >
  1. Płatnośćb.     w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury.
Jednocześnie SPZZOZ w Wyszkowie wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty, do przekazania Zamawiającemu w terminie 3 dni oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r poz.184,1618 i 1634).
Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno- Administracyjnych

Wyszków, dnia  20/06/2017
DEZ/P/341/ZP- 23/2017
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie- pakiet nr 3 i 8.
W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn. zm. ), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi:

14.06.2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Wyszków: DOSTAWA IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH DO SPZZOZ  w WYSZKOWIE- pakiet nr 3 i 8

Ogłoszenie nr 533187-N-2017 z dnia 2017-06-14 r.

Przed pobraniem materiałów, proszę odświeżyć stronę w przeglądarce internetowej