SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl
Wyszków, dnia 10/07/2017 r.
DEZ/Z/341/ZP- 26/2017
INFORMACJA  O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r poz.2164 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 26/2017 Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania. Uzasadnienie prawne: art. 93ust.1 pkt.1) ustawy pzp. Uzasadnienie faktyczne: W niniejszym postępowaniu nie została złożona żadna.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia  6/07/2017
DEZ/P/341/ZP- 26/2017 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn. zm. ), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: PYTANIA DO ZADANIA NR 1 - OFTALMOSKOP Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuszcza oświetlenie ksenonowe? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuszcza oświetlenie w technologii LED? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuszcza oświetlenie halogenowe? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 4: Czy Zamawiający wymaga dostarczenia oświetlenia ksenonowego i halogenowego? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuści plastikowy klips do mocowania w kieszeni? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 6: Czy Zamawiający dopuści  18 soczewek od  -20D do + 20D oznaczonych kolorem (czarny na „+” , czerwony dla„-”)? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zapytania dotyczące w/w postępowania dot. zapisów SIWZ: Pytanie 7: Czy w zakresie zadania nr 2 Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do max. 6 tygodni od daty podpisania umowy? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zapytania dotyczące w/w postępowania dot. zapisów SIWZ: Warunki serwisowe i inne wymagania Zadanie nr 2 Pytanie 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w poz. 29 dot. możliwość zgłoszeń awarii zamiast 24h/dobę, 365 dni w roku - na następujące: 5 dni roboczych (poniedziałek –piątek) w godz. 7.00-15.00? Z uwagi na to, że Wykonawca pracuje 5 dni w tygodniu w określonych godzinach nie jest możliwe przyjęcie zgłoszenia według dotychczasowych zapisów. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w poz. 30 dot. okresu gwarancji; z 24 miesięcy na 12 miesięcy? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w poz. 31 dot. czasu przystąpienia do naprawy prosimy o zmianę terminu z 48 godzin na 3 dni robocze? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w poz. 33 dot. czasu usunięcia awarii prosimy o zmianę terminu z  3 dni roboczych na 14 dni? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w poz. 34 dot. liczby bezpłatnych przeglądów prosimy o zmianę z min 2 na min 1? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 13: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby oferowane urządzenie posiadało certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające do użytku na terenie Polski wymagane obowiązującymi przepisami prawa zamiast na terenie Polski i UE? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zapytania dotyczące w/w postępowania dot. zapisów SIWZ: Wzoru umowy: Pytanie 14: § 7 ust. 1 lit c) Czy Zamawiając wyrazi zgodę na zmianę  wysokości kary umownej z 8% na 2%? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę  wysokości kary umownej z 8% na 4% w § 7 ust. 1 lit c) umowy. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 10/07/2017 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 10/07/2017 roku o godz. 10:15.
Wojciech Żubrowski Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

27.06.2017