SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl
Wyszków, dnia 27/10/2017 r.
DEZ/P/341/ZP- 36/2017
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r poz.1579 z późn. zm.) w przedmiocie: DOSTAWA ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI BŁON SLUZOWYCH I RAN DO  SPZZOZ w WYSZKOWIE Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1 złożonej przez  SCHULKE POLSKA Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 132; 02-305 Warszawa:
 • pakiet nr 1: wartość brutto 5.985,24 zł; termin płatności faktury 60 dni; termin dostawy 2 dni.
 • pakiet nr 2: wartość brutto 31.590 zł; termin płatności faktury 60 dni; termin dostawy 2 dni.
UZASADNIENIE. W niniejszym postępowaniu złożono jedną ofertę, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 31/10/2017 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 1. SCHULKE POLSKA Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 132; 02-305 Warszawa:
  • pakiet nr 1: wartość brutto 5.985,24 zł; termin płatności faktury 60 dni; termin dostawy 2 dni  kryterium cena 60 pkt; kryterium termin płatności faktury 20 pkt; kryterium termin dostawy 20 pkt; RAZEM 100 pkt.
  • pakiet nr 2: wartość brutto 31.590 zł; termin płatności faktury 60 dni; termin dostawy 2 dni kryterium cena 60 pkt; kryterium termin płatności faktury 20 pkt; kryterium termin dostawy 20 pkt; RAZEM 100 pkt.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 24/10/2017 r.
DEZ/Z/341/ZP- 36/2017
INFORMACJA  Z  OTWARCIA OFERT
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) w przedmiocie: DOSTAWA ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI BŁON SLUZOWYCH I RAN DO  SPZZOZ w WYSZKOWIE, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 36/2017; Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z art.  86   ust.  5.  Ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo   zamówień   publicznych   (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.), informuje, że:
 1. Zamawiający przed otwarciem ofert poinformował, że przeznaczył na realizację zamówienia kwotę brutto 40.985 zł, w tym:
  • Pakiet nr 1: kwota brutto  8.152,50 zł.
  • Pakiet nr 2: kwota brutto  32.832 zł.
 2. W wyznaczonym terminie składania ofert do godz. 10:00 dnia 24/10/2017 roku wpłynęły następujące oferty:
  1. oferta nr 1 złożona przez  Schulke Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa:
   • pakiet nr 1: wartość brutto 5.985,24 zł; termin dostawy 2 dni; termin płatności faktury 60 dni.
   • pakiet nr 2: wartość brutto 31.590 zł; termin dostawy 2 dni; termin płatności faktury 60 dni.
Jednocześnie SPZZOZ w Wyszkowie wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty, do przekazania Zamawiającemu w terminie 3 dni oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r poz.184,1618 i 1634).
Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno- Administracyjnych

16.10.2017