SAMODZIELNY PUBLICZNY 
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 
w Wyszkowie
07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1

 

Telefony:  Sekretariat Dyrekcji –  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 6/11/2017 r.

DEZ/Z/341/ZP- 37/2017

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r poz.1579 z późn. zm.) w przedmiocie: DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH I ŻYWIENIA DO  SPZZOZ w WYSZKOWIE Zamawiający dokonał:

 1. Unieważnienia postępowania w zakresie pakietu nr 6

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust 1 pkt.1) pzp
Uzasadnienie faktyczne:  Nie została złożona żadna oferta.

 1. Wyboru:
  1. oferty nr 1 złożonej przez  BAXTER Polska Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa:
  • pakiet nr 1: wartość brutto 113.224,18 zł; termin płatności faktury 60 dni; termin dostawy 1 dzień.
  • pakiet nr 5: wartość brutto 274.995,11 zł; termin płatności faktury 60 dni; termin dostawy 1 dzień.
  1. oferty nr 4 złożonej przez  Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska:
  • pakiet nr 2: wartość brutto 32.747,65 zł; termin płatności faktury 60 dni; termin dostawy 2 dni.
  • pakiet nr 3: wartość brutto 57.149,59 zł; termin płatności faktury 60 dni; termin dostawy 2 dni.
  • pakiet nr 4: wartość brutto 102.948,89 zł; termin płatności faktury 60 dni; termin dostawy 2 dni.
  • pakiet nr 7: wartość brutto 204.573,60 zł; termin płatności faktury 60 dni; termin dostawy 2 dni.

UZASADNIENIE.
W niniejszym postępowaniu w zakresie pakietu nr 1,2,4,5 złożono po jednej ofercie, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia. Zaś w zakresie pakietu nr 3 i 7 wybrano ofertę ze względu na najwyższą ilość punktów, zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 13/11/2017 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie.

Oferty złożyli następujący Wykonawcy:

 1. BAXTER Polska Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa:
  • pakiet nr 1: wartość brutto 113.224,18 zł; termin płatności faktury 60 dni; termin dostawy 1 dzień-> kryterium cena 60 pkt; kryterium termin płatności faktury 20 pkt; kryterium termin dostawy 20 pkt; RAZEM 100 pkt.
  • pakiet nr 5: wartość brutto 274.995,11 zł; termin płatności faktury 60 dni; termin dostawy 1 dzień-> kryterium cena 60 pkt; kryterium termin płatności faktury 20 pkt; kryterium termin dostawy 20 pkt; RAZEM 100 pkt.
 2. SHIRE Polska Sp. z o.o., Pl. Europejski 1, Warsaw Spire, 00- 844 Warszawa:
  • pakiet nr 7: wartość brutto 205.348,50 zł; termin płatności faktury 60 dni; termin dostawy 2 dni-> kryterium cena 59,77 pkt; kryterium termin płatności faktury 20 pkt; kryterium termin dostawy 20 pkt; RAZEM 99,77 pkt.
 3. Konsorcjum firm: PGF Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna SA u;. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź:
  • pakiet nr 3: wartość brutto 59.594,06 zł; termin płatności faktury 60 dni; termin dostawy 2 dni-> kryterium cena 57,54 pkt; kryterium termin płatności faktury 20 pkt; kryterium termin dostawy 20 pkt; RAZEM 97,54 pkt.
 4. Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska:
  • pakiet nr 2: wartość brutto 32.747,65 zł; termin płatności faktury 60 dni; termin dostawy 2 dni-> kryterium cena 60 pkt; kryterium termin płatności faktury 20 pkt; kryterium termin dostawy 20 pkt; RAZEM 100 pkt.
  • pakiet nr 3: wartość brutto 57.149,59 zł; termin płatności faktury 60 dni; termin dostawy 2 dni-> kryterium cena 60 pkt; kryterium termin płatności faktury 20 pkt; kryterium termin dostawy 20 pkt; RAZEM 100 pkt.
  • pakiet nr 4: wartość brutto 102.948,89 zł; termin płatności faktury 60 dni; termin dostawy 2 dni-> kryterium cena 60 pkt; kryterium termin płatności faktury 20 pkt; kryterium termin dostawy 20 pkt; RAZEM 100 pkt.
  • pakiet nr 7: wartość brutto 204.573,60 zł; termin płatności faktury 60 dni; termin dostawy 2 dni-> kryterium cena 60 pkt; kryterium termin płatności faktury 20 pkt; kryterium termin dostawy 20 pkt; RAZEM 100 pkt.
Cecylia Domżała
Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 27/10/2017 r.

DEZ/Z/341/ZP- 37/2017

INFORMACJA  Z  OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) w przedmiocie: DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH I ŻYWIENIA DO  SPZZOZ w WYSZKOWIE, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 37/2017;


Wyszków, dnia 25/10/2017

DEZ/Z/341/ZP- 37/2017

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH I ŻYWIENIA DO  SPZZOZ w WYSZKOWIE.

W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi:

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 pozycja 1 produktu leczniczego Nephrotect 10% 500ml?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie, w pakiecie 4 pozycja 9, preparatu Metronidazol 0,5% Polpharma roztwór do wstrzyknięć 5mg/ml poj. 100 ml?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3:Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 2 poz. 1,2,3? Pozytywna odpowiedź pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty i uzyskanie korzystniejszej ceny przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 27/10/2017 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 27/10/2017 roku o godz. 10:15.

Agnieszka Ogonowska
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno- Administracyjnych

19.10.2017


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie: DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH I ŻYWIENIA DO SPZZOZ
W WYSZKOWIE


Ogłoszenie nr 604311-N-2017 z dnia 2017-10-19 r.
Przed pobraniem materiałów,
proszę odświeżyć stronę w przeglądarce internetowej