SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 10/07/2017 r. DEZ/Z/341/ZP- 27/2017

 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r poz.2164 z późn. zm.) w przedmiocie: DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH DO PŁYNÓW INFUZYJNYCH DO  SPZZOZ w WYSZKOWIE  dokonał wyboru oferty nr 1 złożonej przez  Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11a 12-230 Biała Piska:
 • Pakiet nr 6: cena brutto wynosi: 12.355,20 zł; termin dostawy 2 dni;
UZASADNIENIE. W niniejszym postępowaniu w zakresie pakietu nr 6 wybrano ofertę z najwyższą ilością punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 13/07/2017 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie.  Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 1. Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska:
 • pakiet nr 6: cena brutto 12.355,20 zł; termin dostawy 2 dni; à kryterium cena 60 pkt;   kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
 1. SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź:
pakiet nr 6: cena brutto 15.552 zł; termin dostawy 2 dni; à kryterium cena 47,67 pkt;   kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 87,67 pkt. Wojciech Żubrowski Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Wyszków, dnia 5/07/2017 r. DEZ/Z/341/ZP- 27/2017 INFORMACJA  Z  OTWARCIA OFERT Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.) w przedmiocie: DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH DO PŁYNÓW INFUZYJNYCH DO  SPZZOZ w WYSZKOWIE, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 27/2017; Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z art.  86   ust.  5.  Ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo   zamówień   publicznych   (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.), informuje, że:
 1. Zamawiający przed otwarciem ofert poinformował, że przeznaczył na realizację zamówienia kwoty brutto 9.504 zł:
 2. W wyznaczonym terminie składania ofert do godz. 10:00 dnia 5/07/2017 roku wpłynęły następujące oferty:
  1. oferta nr 1 złożona przez  Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska:
   • Pakiet nr 6: cena brutto 12.355,20 zł; termin dostawy  2 dni;
  2. oferta nr 2 złożona przez  SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź:
   • pakiet nr 6: cena brutto 15.552 zł; termin dostawy 2 dni;
 3. Termin realizacji zamówienia 8 m-cy.
  1. a.    Płatnośćb.     w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury.
Jednocześnie SPZZOZ w Wyszkowie wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty, do przekazania Zamawiającemu w terminie 3 dni oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r poz.184,1618 i 1634). Wojciech Żubrowski Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Wyszków, dnia 3/07/2017 DEZ/Z/341/ZP- 27/2017 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH DO PŁYNÓW INFUZYJNYCH DO  SPZZOZ w WYSZKOWIE. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie 1: Prosimy  Zamawiającego o odpowiedź czy oczekuje aby przyrząd umożliwiał podaż grawitacyjną, rozpuszczanie i nabieranie płynu z worka? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 5/07/2017 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 5/07/2017 roku o godz. 10:15. Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie Wyszków, dnia 30/06/2017 DEZ/Z/341/ZP- 27/2017 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH DO PŁYNÓW INFUZYJNYCH DO  SPZZOZ w WYSZKOWIE. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Pakiecie 6 sterylnego przyrządu Ekstra Spike Plus KabiPac do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 5/07/2017 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 5/07/2017 roku o godz. 10:15. Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie Materiały do pobrania - plik pdf 27.06.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH DO PŁYNÓW INFUZYJNYCH DO SPZZOZ W WYSZKOWIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłoszenie nr 540131-N-2017 z dnia 2017-06-27 r. Przed pobraniem materiałów, proszę odświeżyć stronę w przeglądarce internetowej Materiały do pobrania