SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 10/07/2017 r.

DEZ/Z/341/ZP- 25/2017

INFORMACJA  O WYNIKU POSTĘPOWANIA W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r poz.2164 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa oleju napędowego do samochodów i agregatu prądotwórczego SPZZOZ w Wyszkowie, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 25/2017 Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania.   Uzasadnienie prawne: art. 93ust.1 pkt.1) ustawy pzp. Uzasadnienie faktyczne:  W niniejszym postępowaniu nie została złożona żadna. Wojciech Żubrowski Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Ogłoszenie nr 500002305-N-2017 z dnia 05-07-2017 r. Wyszków: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 540763-N-2017 Data: 28/06/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, Krajowy numer identyfikacyjny 30872600000, ul. ul. Komisji Edukacji Narodowej  1, 07200   Wyszków, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-29 7437600, e-mail spzzoz@wp.pl, faks 297 437 605. Adres strony internetowej (url): www.szpital- wyszkow.com.pl SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: IV.6. Punkt: 2 W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-07-07, godzina: 10:00, W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-07-07, godzina: 13:45, Wyszków, dnia 5/07/2017 DEZ/Z/341/ZP-25/2017 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa oleju napędowego do samochodów i agregatu prądotwórczego SPZZOZ w Wyszkowie. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert Wykonawcy oferującego karty flota? Jeśli tak, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu §1 ust. 1 umowy poprzez dopisanie: „…przy użyciu kart flota” ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza karty flota i dokonuje zmiany zapisu §1 ust. 1 umowy poprzez dopisanie: „…przy użyciu kart flota” . Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia zapisu §4 ust. 3 umowy: „Ilość każdorazowo zatankowanego paliwa będzie wpisywana do karty drogowej i poświadczana pieczęcią Stacji Paliw Wykonawcy”, w zamian zastępując zapisem: „Na potwierdzenie zrealizowanego zakupu wydawane będą dowody wydania, które mają charakter wydruku z terminala obsługującego karty flotowe. Wykonawca dołączy do każdej wystawionej faktury VAT załącznik zawierający szczegółowe dane związane z tankowaniem”. Wykonawca pragnie poinformować, że w przypadku Wykonawcy posiadającego system rozliczeń bezgotówkowego zakupu paliw przy użyciu kart flota, dowód wydania nie jest podpisywany przez pracownika stacji paliw ani przez odbierającego paliwo, ponieważ przy użyciu kart paliwowych, zakup autoryzowany jest kodem PIN. Jednakże Zamawiający może zobligować swoich pracowników do umieszczania podpisów na dowodach wydania. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość aby na potwierdzenie zrealizowanego zakupu wydane zostały dowody wydania mające charakter wydruku z terminala obsługującego karty flotowe podpisane przez pracownika stacji paliw. Wykonawca dołączy do każdej wystawionej faktury VAT załącznik zawierający szczegółowe dane związane z tankowaniem. Pytanie  3: Czy Zamawiający doprecyzuje okresy rozliczeniowe w §4 ust. 4 wzoru umowy dopisując: „….od 1 do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca. Wykonawca wystawiać będzie faktury po zakończonym danym okresie rozliczeniowym” ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany zapis w §4 ust. 4 wzoru umowy  i dokonuje zmiany zapisu nac: „….od 1 do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca. Wykonawca wystawiać będzie faktury po zakończonym danym okresie rozliczeniowym” . Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania terminu płatności 30 dni od daty wystawienia faktury? (§5 ust. 2 wzoru umowy). Informujemy, że długie terminy płatności zwiększają bieżące saldo zadłużenia Zamawiającego, które stanowi wyższe ryzyko dla Wykonawcy. Z tego względu część Wykonawców ma odgórnie określone maksymalne terminy płatności nie sięgające aż 60 dni. Wykonawca prosi o dopuszczenie terminu 30 dni od daty wystawienia faktury jako optymalnego dla obu stron umowy. Wyrażenie zgody pozwoli Zamawiającemu na otrzymanie większej liczby Oferty, również od Wykonawców nie udzielających tak długich terminów płatności. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 5: Wykonawca prosi o usunięcie zapisu §6 ust. 1-2 umowy. Pragniemy poinformować, że na stacjach paliw ceny ulegają zmianom nawet kilkakrotnie w ciągu dnia. W związku z powyższym prośba o usunięcie zapisów. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i usuwa zapis §6 ust. 1-2 umowy. Pytanie 6: Wykonawca zwraca się z prośbą o dopisanie w §8 ust. 1c zapisu: „Za brak możliwości tankowania paliwa nie uznaje się w szczególności remontu stacji paliw, awarii, przyjęcia paliwa na stację paliw”. Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu w §8 ust. 1c dodając po kropce nowe zdanie:   W przypadku braku możliwości tankowania powyżej 24 godzin z przyczyn takich jak remont stacji, awaria, przyjęcie paliwa, Wykonawca Zobowiązany jest do wskazania zastępczego miejsca tankowania w odległości nie większej niż 6 km od siedziby Zamawiającego oraz  pokrycia różnicy w cenie paliwa”. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert ulega zmianie i jest do dnia 7/07/2017 do godz.13:45. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 7/07/2017 roku o godz. 14:00. Wojciech Żubrowski Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Odpowiedzi na pytania - plik pdf Odpowiedzi na pytania - plik doc Wzór umowy - plik doc Ogłoszenie nr 540763-N-2017 z dnia 2017-06-28 r. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie: Dostawa oleju napędowego do samochodów i agregatu prądotwórczego SPZZOZ w Wyszkowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej DO POBRANIA