SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 10.12.2013 r. DEZ/T/223/8/2013 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO  NA SPRZEDAŻ  DWÓCH  AMBULANSÓW OGLOSZONEGO W DNIU 02.12.2013 R. Sprzedający Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie informuje, że do 09.12.2013 r., wyznaczonego dnia składania ofert złożono cztery oferty. Po sprawdzeniu i ocenie ofert wszystkie oferty uznano za ważne i zgodnie z przyjętym kryterium, najwyższa zaoferowana cena, wybrano następujące oferty:
 1. Mercedes-Benz 109Vito 313 CDI E3 2,9t, nr rejestracyjny WWY 04003, rok produkcji 2004 r. - Oferta nr 3 - cena: 11 606,00 zł.
 2. Mercedes-Benz 313 Sprinter CDI 3,5t, nr rejestracyjny WWY 5F98, rok produkcji 2000r. – Oferta nr 1 - cena: 7851,00 zł.
Wybranymi oferenci zostali poinformowani o wyniku i terminie podpisania umów. Wadium wniesione przez oferentów, których oferty zostały wybrane zostanie zaliczone na poczet ceny. Pozostali oferenci mogą odebrać wadium w kasie SPZZOZ w Wyszkowie. FOTOGRAFIE AMBULANSÓW Dotyczy:  przetargu pisemnego nieograniczony na sprzedaż dwóch ambulansów nr DEZ/T/223/8/2013 ogłoszonego w dniu 02.12.203 r. Do pobrania:
 1. Fotografie WWY 04003 - pobierz
 2. Fotografie WWY 5F98 - pobierz
Wyszków, dnia 02.12.2013 r. OGŁASZA  PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DWÓCH AMBULANSÓW DEZ/T/223/8/2013 
 1. Sprzedającym jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie. Adres: ul. KEN 1, 07-200 Wyszków, NIP: 762-17-47-265  REGON: 000308726
Telefon: 0 prefix 29 743 76 11, Telefax: 0 prefix 29 743 76 05 Adres e-mail: zp_spzzozwyszkow@wp.pl, strona internetowa: www.szpitalwyszkow.pl Godziny urzędowania: od 8.00 do 15.35
 1. Miejsce i termin  przeprowadzenia  przetargu:
 2. Oferty należy składać na adres Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. KEN 1, 07-200  Wyszków, w budynku administracyjnym w pokoju nr 3,      nie później niż do dnia 09.12.2013  r. do godz. 09:00,.
 3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.12.2013  r. o godz. 09:15, w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2.
 4. Wszystkie oferty złożone po podanym powyżej terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
III. Miejsce i  termin, w którym można obejrzeć sprzedawane ambulanse: Pojazdy będące przedmiotem przetargu można obejrzeć w SPZZOZ w Wyszkowie, na parkingu przed Działem Pomocy Doraźnej, w dniach 03. do 06. grudnia  2013 r. w godzinach 09:00 do 14:00, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym tel. 297437667, lub osobistym w pokoju nr 16, w   budynku administracyjnym.
 1. Opis sprzedawanych ambulansów:
 2. marka i model pojazdu:  Mercedes-Benz 109Vito 313 CDI E3 2,9t, nr rejestracyjny WWY 04003, rok produkcji 2004 r., data pierwszej rejestracji 05.04.2004 r., nr identyfikacyjny (VIN) WDF63960313105308, wskazania drogomierza: 608111km, dopuszczalna masa całkowita/ładowność: 2908 kg/750 kg, rodzaj nadwozia: furgon z podwyższonym dachem, 4 –drzwiowy – karetka sanitarna, rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym, pojemność/moc silnika 2148 cm/65 kW z turbosprężarką,  rodzaj skrzyni biegów: manualna 6 - stopniowa, kolor: biały + folia kolorowa, ważność badania technicznego 05.08.2013.
1.1.Cena wywoławcza 8 300 zł (słownie: osiem tysięcy trzysta złotych). 1.2.Wadium: Wadium w pieniądzu w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) należy wpłacić do dnia 09 grudnia 2013 r. do godz. 08.30 gotówką w kasie SPZZOZ w  Wyszkowie- budynek administracyjny, lub na rachunek bankowy Sprzedającego  w PKO SA Oddział Wyszków- -  nr rachunku: 62 1240 5631 1111 0010 4519 7908.
 1. marka i model pojazdu:  Mercedes-Benz 313 Sprinter CDI 3,5t, nr rejestracyjny WWY 5F98, rok produkcji 2000 r., data pierwszej rejestracji 28.12.2000r., nr identyfikacyjny (VIN) WDB9036621R191595, wskazania drogomierza: 572217km, dopuszczalna masa całkowita/ładowność: 3500 kg/800 kg, rodzaj nadwozia: furgon wydłużony, 4 –drzwiowy – karetka sanitarna, rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym, pojemność/moc silnika 2148 cm/95 kW, rodzaj skrzyni biegów: manualna, kolor: biały + folia kolorowa, ważność badania technicznego 05.12.2013.
2.1.Cena wywoławcza 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta złotych). 2.2.Wadium:
 1. Wadium w pieniądzu w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) należy wpłacić do dnia 09 grudnia 2013 r. do godz. 08.30 gotówką w kasie SPZZOZ w  Wyszkowie- budynek administracyjny, lub na rachunek bankowy Sprzedającego  w Pekao SA Oddział Wyszków-
-  nr rachunku: 62 1240 5631 1111 0010 4519 7908.
 1. Warunki przetargu:
 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej  kopercie opatrzonej dopiskiem „Oferta przetargowa na zakup ambulansu  marki Mercedes-Benz 109Vito 313 CDI E3 2,9t, nr rejestracyjny WWY 04003 i/lub Mercedes-Benz 313 Sprinter CDI 3,5t, nr rejestracyjny WWY 5F9”.
 3. Otwarcie ofert jest jawne, natomiast sprawdzenie ofert i ich ocena odbywa się na posiedzeniu niejawnym Komisji Przetargowej bez udziału oferentów.
 4. Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać; imię, nazwisko, PESEL, adres lub nazwę i siedzibę  firmy oferenta, dane ewidencyjne firmy, NIP, aktualny KRS lub zaświadczenie z ewidencji gospodarczej, oferowaną cenę, oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin, dowód wniesienia wadium, oświadczenie że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz akceptacje wzór umowy sprzedaży. Wzór formularza ofertowego oraz wzór umowy do pobrania w załączeniu do niniejszego ogłoszenia.
 5. Oferta oraz wszystkie zobowiązania i oświadczenia musza być podpisane przez oferenta lub osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, które uwidocznione są w aktualnym odpisie KRS lub innym właściwym rejestrze. W przypadku podpisania przez pełnomocnika, do oferty musi być dołączony odpis pełnomocnictwa udzielonego przez umocowane prawnie osoby.
 6. Oferent jest związany treścią oferty przez 30 dni, z tym, że oferta przestaje wiązać w przypadku odwołania, unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez podania przyczyn oraz gdy zostanie wybrana inna oferta, lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 7. Oferent, którego oferta zostanie wybrana przez Sprzedającego jest związany ofertą do czasu zapłaty ceny nabycia wyszczególnionej w podpisanej umowie.
 8. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium, które może być wniesione wyłącznie w pieniądzu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zwraca się w terminie do 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru, odrzucenia oferty lub unieważnieniu przetargu. Sprzedający powiadomi pisemnie  każdego z oferentów o zwrocie  jego wadium. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, lub kar umownych. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy.
 9. Przedmiot przetargu nie może być sprzedany poniżej ceny wywoławczej.
 10. Sprzedający odrzuci ofertę jeśli: jest niezgodna z treścią ogłoszenia o przetargu, została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium, cena oferowana jest niższa niż cena wywoławcza, jest niekompletna czy  nieczytelna lub zawiera pomyłki pisarskie czy rachunkowe, których poprawa mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. Oferty złożone po terminie lub w niewłaściwym miejscu Sprzedający zwraca bez otwierania.
 11. Przetarg zostanie unieważniony gdy nie wpłynie żadna oferta lub zostaną odrzucone wszystkie oferty, z tym, że Sprzedający dopuszcza rozstrzygnięcie przetargu gdy wpłynie jedna ważna oferta.
 12. Sprzedający wybierze ofertę, która spełni wszystkie warunki przetargu i oferuje najwyższą cenę na sprzedawany pojazd. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty  równej najwyższej zaproponowanej cenie przeprowadzona zostanie licytacja ustna pomiędzy zainteresowanymi.
 13. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi niezwłocznie po dokonaniu  przez Sprzedającego  wyboru najkorzystniejszej oferty. Sprzedający powiadomi pisemnie Kupującego o wyborze oferty i terminie zawarcia umowy. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez Kupującego ceny nabycia. Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego ceny nabycia.
 14. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
Załączniki - wzory dokumentów do pobrania:
 1. Załącznik nr 1A i Załącznik nr 1B - Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 - Wzór umowy
 3. Załącznik nr 3 - Protokół odbioru.
Materiały do pobrania.