SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl
Wyszków, dnia 07 lipca 2014 r.
DEZ/I/221/23/2014/TG
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NA  UTRZYMANIE RUCHU URZĄDZEŃ  KLIMATYZACYJNYCH  W SPZZOZ W WYSZKOWIE ogłoszonego dnia 16.06.2014 r.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie informuje, że do dnia 27.06.2014 r., wyznaczonego terminu składania ofert złożono cztery oferty. Po sprawdzeniu i ocenie ofert jedną ofertę odrzucono ze względu na brak wykazania doświadczenia i uprawnień oraz nie zaakceptowanie poprawy oczywistych błędów rachunkowych. Pozostałe trzy oferty uznano za ważne i zgodnie z przyjętym kryterium -  najniższa zaoferowana cena, wybrano następującą ofertę: Oferta nr 3. AIR + s.c., ul. Olszynowa 1 A, 05-092 Łomianki  – wartość oferowana brutto 19 999,80 zł.(słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć i 80/100 zł.). Umowa z wybranym Wykonawcą została podpisana w dniu 07 lipca 2014 r.

Wyszków, dnia 17.06.2014 r.